Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

21.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1048

Toimialojen hallintojohtajien virkojen perustaminen

HEL 2016-012462 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.12.2016 lukien

        kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 7900 euroa kuukaudessa

        kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 7900 euroa kuukaudessa

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 7000 euroa kuukaudessa

        sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 7900 euroa kuukaudessa

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto teki 22.6.2016 päätöksen uuden 1.6.2017 aloittavan organisaation hallintosäännöstä, toimialoista ja palvelukokonaisuuksista. Päätöksen mukaisesti toimialoille perustetaan hallintojohtajien virat.

Hallintojohtajien virkojen vaativuus on arvioitu HAY-arviointijärjestelmällä, jota käytetään kaupungin ylimmän johdon virkojen vaativuuden arvioinnissa. HAY-järjestelmässä tehtävän vaativuuden pääkriteerit ovat vastuu, tietotaito/kokemus sekä ongelmanratkaisu. Sovellettavasta kokonaispalkkajärjestelmästä kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 10.12.2012.

Perustettavien virkojen HAY-vaativuusryhmiksi ja palkoiksi ehdotetaan seuraavaa:

        kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtaja, vaativuusryhmä 23, kokonaispalkka 7900 euroa kuukaudessa

        kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja, vaativuusryhmä 23, kokonaispalkka 7900 euroa kuukaudessa

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja, vaativuusryhmä 22, kokonaispalkka 7000 euroa kuukaudessa

        sosiaali- ja terveystoimiala hallintojohtaja, vaativuusryhmä 23, kokonaispalkka 7900 euroa kuukaudessa

Hallintojohtajien virat on tarkoituksenmukaista perustaa 1.12.2016 ja täyttää ennen uuden organisaation aloittamista hallinnon ja tukipalvelujen uudelleen organisoinnin valmistelua varten.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566