Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

21.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1044

Vaalien ehdokasjulisteiden asentamisen ja huollon järjestäminen

HEL 2014-014973 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakentamispalvelua tarjoamaan vaaleissa Helsingissä ehdokkaita asettaville puolueille ja valitsijayhdistyksille ehdokasjulisteiden asennus- ja huoltopalvelua seuraavien periaatteiden mukaisesti sekä valtiollisissa vaaleissa että kuntavaaleissa ja mahdollisissa maakuntavaaleissa:

- palvelun tarjoaja asentaa ehdokasjulisteet erikseen määritetyille vaalimainospaikoille asennettuihin telineisiin ennen vaaleja sekä poistaa ne vaalien jälkeen kulloinkin erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti;

- asennuspalvelu sisältää julisteiden pohjavanerit ja ennen asennusta tilaajan toimittamien ehdokasjulisteiden liimaamisen vanereille;

- palvelun tarjoaja tarkastaa ehdokasjulisteiden kunnon 48 tunnin välein sekä korjaa rikotut tai töhrityt ehdokasjulisteet;

- palvelun tilaaja saa asennus- ja huoltopalvelun kokonaishintaan 1 000 euroa (alv 0) sekä toimittaa erikseen sovittavan aikataulun mukaan erikseen sovittavan määrän ehdokasjulisteita palvelun tarjoajalle

Samalla kaupunginhallitus päätti, että ehdokasjulistehuollon kustannusten kattamiseksi myönnetään rakentamispalvelun käytettäväksi 30 000 euroa vuoden 2017 talousarvion kohdalta 1 04 02 (käyttövarat, Khn käytettäväksi; projektirakenneosa 1040201 006 05).

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 11.3.2013, 273 § toimikaudekseen vaalivalmistelutoimikunnan. Vaalivalmistelutoimikunnan yhdeksi tehtäväksi asetettiin valmistella kaupunginhallitukselle konkreettiset esitykset niistä toimenpiteistä, joilla kaupungin roolia vaalien järjestämisessä voidaan selkeyttää ja tehostaa. Esitykset tuli tehdä ainakin kaupungin vaalitilaisuuksiin antamien tilojen paikkamaksu- ja lupakäytännöistä sekä yhteismainonnan (kasvogalleriat) määrästä, sijoittelusta ja käytännön toteutuksesta.

Vaalivalmistelutoimikunta laati 20.1.2014 esityksen kaupunginhallituksen antaman toimeksiannon perusteella. Toimikunta ehdotti vaalien ehdokasjulistehuollon osalta, että rakennusvirasto neuvottelee Staran kanssa palvelusopimuksen, jolla Stara tarjoaa vaalijulisteiden huoltopalvelua ja rikkinäisten tai ilkivaltaa kokeneiden vaalijulisteiden vaihtamisesta uusiin tasapuolisesti ehdokkaita asettaneille ja julistepaikkoja käyttäville tahoille. Huolto tulee järjestää siten, että rikotut julisteet tulee korvata uusilla viimeistään kahden vuorokauden kuluttua rikkoutumisesta. Palvelua tarjotaan listoja asettaneille tahoille kohtuullista korvausta vastaan. Ehdokkaita asettaneet ja huoltopalvelua käyttävät puolueet toimittavat riittävän määrän julisteita huoltopalvelusta vastaavalle taholle huoltotoiminnan mahdollistamiseksi. Ostettava palvelu pitää sisällään julisteiden liimauksen vaalitelineisiin vietäviin taustamateriaaleihin.

Kaupunginhallitus päätti 10.3.2014, 274 § merkitä vaalivalmistelutoimikunnan ehdotukset tiedoksi sekä kehottaa rakennusvirastoa ja rakentamispalvelua toteuttamaan ehdokasjulistehuollon Euroopan parlamentin vaaleissa 2014 ehdotetulla tavalla siten, että kustannus kullekin ehdokkaita asettaneille ryhmille olisi korkeintaan 1 000 euroa. Rakentamispalvelu toteutti ehdokasjulistehuollon ryhmien kanssa tekemiensä sopimusten perusteella kehotetulla tavalla.

Kaupunginhallitus päätti 19.1.2015, 66 § jatkaa järjestelyä toistaiseksi voimassa olevana, jotta kaupungin rooli vaalien järjestelyssä kasvaa ja demokratian ja osallisuuden vahvistumista voidaan edistää. Samalla rakentamispalvelua kehotettiin laskemaan sille 2015 eduskuntavaalien yhteydessä järjestelystä koituvat kustannukset.

Rakentamispalvelun kaupunkitekniikan ylläpito -toimiala on laskenut syksyllä 2016, että eduskuntavaaleissa 2015 palvelun tilasi 13 ehdokasasettajaa. Tuloja kertyi näin ollen 13.000 euroa. Kirjattuja kuluja palvelun järjestämisestä aiheutui 32.000 euroa.

Kirjattuja kuluja analysoidessa havaittiin epätarkkuutta yhden työyksikön kulujen kohdistuksen osalta. Työyksikön todelliset kulut arvioitiin olevan vähintään 10.000 euroa korkeammat perustuen muiden työyksiköiden kuluihin ja työyksikön alueen vaativuuteen. Tämä tarkoittaa, että todelliset kulut palvelun järjestämisestä ovat hyvin todennäköisesti olleet yli 42.000 euroa. Ehdokasasettajaa kohden palvelusta aiheutuneet kulut olivat täten yli 3.200,00 euroa.

Esittelijä katsoo, että on edelleenkin perusteltua tarjota palvelua hintaan, joka on 1.000 euroa (alv 0) ehdokasasettajaa kohden. Järjestelyn tavoitteena on strategiaohjelman 2013-16 mukaisesti aktivoida kuntalaisia osallistumaan vaaleihin. Strategiakirjauksen mukaan demokratia ja osallisuus vahvistuvat: kaupungin toiminnassa luodaan pohja toimivalle demokratialle, kansalaisten aktiiviselle osallistumiselle ja hyvinvoinnille kaksi- ja monikielisessä kaupungissa. Tämä tavoite voidaan helpommin saavuttaa, jos kunnan tehtäväksi perinteisesti jo kuuluvan vaalimainostelineiden pystyttämisen lisäksi tuetaan myös kuntalaisille ehdokkaista jaettavan informaation esittämistä. Palvelu kohdistuu tasapuolisesti kaikkiin ryhmiin, jotka asettavat ehdokkaita vaaleihin.

Järjestelyn tavoite on niin ikään varmistaa kaupunkitilan siisteys. On perusteltua, että ehdokasasettajat jättävät julistehuollon rakentamispalvelun tehtäväksi, jolloin tehokkaasti voidaan vahingoittuneet tai likaiset taulut poistaa ja korvata uusilla, eikä kaupunkitilaa rumentavien rikottujen julisteiden korjaaminen jää ehdokasasettajien vastuulle.

Kustannukset, jotka ylittävät palvelusta perittävän maksun, on perusteltua korvata kaupunginhallituksen käyttövaroista, jottei rakentamispalvelulle muodostu järjestelystä rasitetta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakentamispalvelu (Stara)

Vaalivalmistelutoimikunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.01.2015 § 66

HEL 2014-014973 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakentamispalvelua tarjoamaan vaaleissa Helsingissä ehdokkaita asettaville puolueille ja valitsijayhdistyksille ehdokasjulisteiden asennus- ja huoltopalvelua seuraavien periaatteiden mukaisesti sekä valtiollisissa vaaleissa että kunnallisvaaleissa:

- palvelun tarjoaja asentaa ehdokasjulisteet erikseen määritetyille vaalimainospaikoille asennettuihin telineisiin ennen vaaleja sekä poistaa ne vaalien jälkeen kulloinkin erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti;

- asennuspalvelu sisältää julisteiden pohjavanerit ja ennen asennusta tilaajan toimittamien ehdokasjulisteiden liimaamisen vanereille;

- palvelun tarjoaja tarkastaa ehdokasjulisteiden kunnon 48 tunnin välein sekä korjaa rikotut tai töhrityt ehdokasjulisteet;

- palvelun tilaaja saa asennus- ja huoltopalvelun kokonaishintaan 1 000 euroa (alv 0) sekä toimittaa erikseen sovittavan aikataulun mukaan erikseen sovittavan määrän ehdokasjulisteita palvelun tarjoajalle.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakentamispalvelua tekemään laskelman eduskuntavaalien 2015 ehdokasjulisteiden asennus- ja huoltopalvelun toteutuneista kustannuksista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566