Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

21.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1043

Kaupunginhallituksen kokoontuminen vuonna 2017

HEL 2016-012115 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2017 varsinaisiin kokouksiinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupungintalolla maanantaisin klo 16 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa seuraavasti:

        kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään 9.1.2017 ja viimeinen 3.7.2017 sillä poikkeuksella, että kokous pidetään viikolla 16  tiistaina 18.4.2017 ja viikolla 18 tiistaina 2.5.2017 

        syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 7.8.2017 ja viimeinen 18.12.2017

Samalla kaupunginhallitus päätti, että puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että

        pöytäkirja kaupunginhallituksen kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja

        kaupunginhallituksen kokousajoista ja pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävänä kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallintosäännön 9 §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on kaupunginhallituksen määräämällä tavalla ilmoitettu.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Kaupunginhallituksen kokoukset vuodelle 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Lauta- ja johtokunnat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566