Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

21.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1040

V 30.11.2016, Valtuutettu Dan Koivulaakson valtuustoaloite kuntouttavan vankityön jatkamisedellytysten turvaamisesta

HEL 2016-007585 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo:

Kaupunginhallitus palauttaa aloitteen valmisteluun huomioiden vankityön (KUVAn) nykytilanteen ja esittää sen rahoittamista jatkossakin 12 kk:si mahdollisimman tehokkaiden työllistymistulosten aikaansaamiseksi. Jatkovalmistelussa kuullaan työntekijöitä toiminnan arvioimiseksi.

Kannattaja: Hannu Oskala

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 10
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 4 - 10 (1 tyhjä).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet

1

Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.6.2016 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Dan Koivulaakso ja 37 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan että kaupunki turvaa kuntouttavan vankityön onnistumisedellytyksen hakemalla jatkossakin 12 kuukauden ajaksi palkkatuetun työn myös heille, joilla 300 päivää passiivisena työnhakijana ei täyty.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntouttava vankityö tapahtuu kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vangit ovat vankityössä avovankilassa, ja kaupunki toimii palkanmaksajana. Tämä vankityö ei ole työsuhteessa tehtyä työtä, joten se voidaan rinnastaa työttömyyteen. Näin ollen suurimmalle osalle Kuntouttava vankityö -hankkeen vangeista voidaan vapautumisen jälkeen osoittaa palkkatuettua työtä, mikä muodostaa kuntouttavan vankityön toisen vaiheen.

Kuntouttavan vankityön asiakkaat käyvät avovankilassa ollessaan Stansvikin työmaalla vankityössä. Valtio korvaa palkan ja vankityöstä kaupungille aiheutuvat muut kulut jälkikäteen kaupungille. Palkkatuen piiriin päässeet vapautuneet vangit ovat jatkaneet työssä samalla työmaalla. Tämän on katsottu edistävän vapautumiseen liittyvän nivelvaiheen onnistumista ja sitä, että vapautunut vanki jatkaisi rikoksetonta elämää. Sosiaali- ja terveysvirasto järjestää näille vapautuville vangeille kuntoutusohjausta, mikä tukee yhteiskuntaan sopeutumista.

Kuntouttavan vankityön palkkatukijakson toteuttamiseen liittyvät ongelmat nousivat esille syksyllä 2015, kun TE-hallinnon määrärahat loppuivat kesken vuotta ja myöhemmin tulleet lisämäärärahat suunnattiin yli 300 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneisiin. Osa vangeista ei kuulunut tähän kohderyhmään. Kuntouttavaa vankityötä jatkettiin pienen katkon jälkeen kuitenkin, vaikka palkkakustannukset jouduttiin poikkeuksellisesti kattamaan täysmääräisesti kaupungin työllisyysmäärärahoista.

Kanslian työllisyyspalvelut on nyt neuvotellut sosiaali- ja terveysviraston kanssa kuntouttavan vankityön järjestämisestä. Palvelua tullaan jatkossa kehittämään työllisyydenhoidon näkökulmasta niin, että kuntouttavan vankityön asiakkaiden siirtymiä avoimille työmarkkinoille ja erityisesti ammatilliseen koulutukseen voidaan lisätä. Palkkatuettuun työjaksoon tulee jatkossa liittää esimerkiksi osaamisen tunnistamista, opinnollistamista sekä valmennuksellista tukea kohti avoimia työmarkkinoita. Edellytyksenä on, että valtion palkkatukea voidaan jatkossakin kohdentaa tälle ryhmälle.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntouttavaa vankityötä tullaan toistaiseksi jatkamaan nykyisellä asiakasmäärällä. Kuntouttavan vankityön asiakkaista on vuosittain osallistunut palkkatuettuun työhön kuudesta kymmeneen henkilöä. Palvelukokonaisuuteen sisältyy kuuden kuukauden työskentely avovankilajakson aikana, sekä kuuden kuukauden palkkatukijakso. Tämä jälkimmäinen jakso on aiemmin ollut 12 kuukautta, mutta sitä on työttömien määrän kasvettua jouduttu lyhentämään niin, että se vastaa muita palkkatuetun työn jaksoja. Kuten edellä on todettu, palvelun piirissä oleva henkilö saa jatkossa kuitenkin paljon enemmän palveluja kuin aiemmin on ollut laita. Palvelun sisältöä kehitetään yhteistyössä Etelä-Suomen rikosseuraamusviraston kanssa.  Työllisyyspalvelut tulee sopimaan yhdessä Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen kanssa vuoden 2017 aikana yhteisistä kehittämistoimenpiteistä. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet

1

Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.6.2016 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 996

HEL 2016-007585 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.11.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566