Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

21.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1046

Määrärahojen siirtäminen talousarvion alakohtien välillä ja määrärahojen myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden esirakentamiseen

HEL 2016-006471 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2016 talousarviokohdassa
8 01 02, Esirakentaminen täyttötyöt ja käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi olevia määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta

 

Euroa

8 01 02 17

Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistaminen

- 2 700 000

8 01 02 18

Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

- 3 500 000

8 01 02 15

Länsisataman esirakentaminen

+ 3 500 000

8 01 02 20

Pasilan esirakentaminen

+ 2 700 000

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen

 

5 500 000 euroa, Länsisataman pilaantuneen maan kunnostamista ja esirakentamista varten,

 

alakohdasta 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

 

800 000 euroa, Kruunuvuorenrannan pilaantuneen maaperän kunnostamista ja esirakentamista varten ja

 

alakohdasta 8 01 02 20, Pasilan esirakentaminen

 

5 400 000 euroa, Keski-Pasilan Keskustakorttelin esirakentamistöihin

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys Länsisataman esirakentamiseen, 26.10.2016

2

Rakennusviraston esitys Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen, 25.10.2016

3

Rakennusviraston esitys Pasilan esirakentamiseen, 8.11.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2016 talousarvion kohdassa 8 01 02, Esirakentaminen täyttötyöt ja käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi on käytettävissä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen ylitysoikeuksien ja määrärahasiirtojen jälkeen yhteensä 89,2 milj. euroa. Vuoden 2016 aikana on ilmennyt tarve siirtää talousarviossa eri projektialueille arvioituja määrärahoja alueiden kesken muuttuneiden tarpeiden mukaisesti. Kalasataman ja Kruunuvuorenrannana alueilta on hankkeiden myöhentyessä mahdollista siirtää määrärahoja Länsisataman ja Pasilan arvioituja suurempiin tarpeisiin.

Länsisataman esirakentaminen

Rakennusvirasto on jatkanut Länsisataman esirakentamis- ja maaperän kunnostustoimenpiteitä päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Toteutusalueeseen kuuluu esirakentamista, massojen välivarastointia ja käsittelyä, maaperän kunnostusta ja tonttialueiden rakentamiskelpoiseksi saattamista Jätkäsaaren osayleiskaava-alueella (Kvsto 21.6.2006) sekä Hernesaaren osayleiskaavaehdotusalueella.

Vuonna 2009 alkaneisiin Länsisataman esirakentamistöihin on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty 63,2 milj. euroa. Vuodelle 2016 on talousarviossa varattu Länsisataman esirakentamiseen ja maaperän puhdistamiseen 11,5 milj. euroa. Lisäksi määrärahaa on käytettävissä vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettynä ylitysoikeutena 2,0 milj. euroa. Vuosina 2017–2024 Länsisataman esirakentamiseen on suunniteltu tarvittavan yhteensä
86 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin. Vuonna 2016 käynnistyivät Hernesaaren risteilijälaiturin ja Ahdinaltaan ruoppaus- ja täyttötyöt. Massojen kierrätysalueella jatketaan kaivumaiden, purkumateriaalien, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien välivarastointia ja käsittelyä. Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa olevien kahden pilaantuneiden maiden hyötykäyttöalueen rakentamistyöt ovat käynnissä. Lisäksi katujen ja puistoalueiden esirakentamista ja johtosiirtoja tehdään tonttien rakentamisen edellyttämässä aikataulussa.

Vuoden 2016 esirakentamisen ja pilaantuneen maaperän kunnostuksen kustannukset arvioitiin keväällä olevan 13,8 milj. euroa. Kaupunginhallitus myönsi ensi vaiheen määrärahaksi 6,0 milj. euroa 20.6.2016. Lisäksi todettiin, että loppuvuoden määrärahatarpeen ollessa tiedossa syksyllä tehdään kaupunginhallitukselle uusi määrärahaesitys. Loppuvuoden määrärahatarve on tarkentunut loppuvuoden osalta siten, että kustannukset tulevat olemaan yhteensä 14,5 milj. euroa. Kohonneet kustannukset johtuvat pääosin Ahdinaltaan täyttötöistä, joita ei ole pystytty ennakoimaan. Lisäksi risteilijälaiturin ruoppaus- ja täyttötyöt ovat edenneet ennakoitua nopeammin.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusviraston käyttöön lisärahaa Länsisataman pilaantuneen maaperän kunnostamista ja esirakentamista varten 6,5 milj. euroa. Kaupunginkanslian ja rakennusviraston jatkovalmistelussa lopulliseksi määrärahatarpeeksi on tarkentunut 5,5 milj. euroa.

Kruunuvuorenranta

Rakennusvirasto on jatkanut Kruunuvuorenrannan esirakentamista päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Toteutusalueeseen kuuluu esirakentamista sekä massojen välivarastointia ja käsittelyä seuraavilla kaava-alueilla: Hopealaakso ja Kaitalahden laajennus, Koirasaarentie, Koirasaari, rannat, puisto ja palvelukortteli, Haakoninlahti 1 ja 2. Esirakentaminen käsittää alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamista. Massojen välivarastointi ja käsittely nivoutuu Koirasaaren meritäytössä tarvittavan louheen välivarastointiin sekä käynnissä olevien urakoiden massojen hallintaan.

Vuonna 2012 alkaneisiin Kruunuvuorenrannan esirakentamistöihin on käytetty yhteensä 5,45 miljoonaa euroa. Vuodelle 2016 on talousarviossa varattu Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen ja maaperän puhdistamiseen 9,0 miljoonaa euroa. Talousarvio perustui siihen, että Koirasaaren ruoppaukset ja täyttötyöt alkaisivat vuonna 2016. Kyseiset ruoppaukset ja täytöt mahdollistavasta vesiluvasta kuitenkin valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, jolloin työt siirtyvät ainakin vuodella eteenpäin. Vuosina 2017–2026 esirakentamiseen sekä muihin rakentamiskelpoiseksi saattamiseen liittyviin töihin arvioidaan tarvittavan
36 milj. euroa. Tarve tarkistetaan vuosittain.

Kierrätysalueella jatkuvat louheen, kaivumaiden, purkumateriaalien ja pilaantuneiden maiden käsittely. Lisäksi tonttialueiden johtosiirtoja sekä katujen ja puistoalueiden esirakentamista tehdään tonttien rakentamisen edellyttämässä aikataulussa. Vuoden 2016 esirakentamisen ja pilaantuneen maaperän kunnostuksen sekä näihin liittyvien selvitysten kustannukset arvioitiin keväällä olevan yhteensä noin 2,5 milj. euroa. Kaupunginhallitus myönsi ensi vaiheen määrärahaksi 1,4 milj. euroa 20.6.2016. Loppuvuoden määrärahatarve on tarkentunut siten, että kustannukset tulevat olemaan yhteensä 2,2 milj. euroa. Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusviraston käyttöön lisärahaa Kruunuvuorenrannan pilaantuneen maaperän kunnostamista ja esirakentamista varten 0,8 milj. euroa.

Keski-Pasila

Keski-Pasilan maankäytön kehittämisen tavoitteena on luoda Pasilaan uusi toiminnallisesti monipuolinen keskus, joka toimii myös kaupunkikuvallisena maamerkkinä. Keskuksen muodostavat Keskustakortteli sekä välittömästi Pasilansillan eteläpuolelle suunnitteilla oleva tornialue yhdessä Pasilan aseman ja -sillan kanssa. Lisäksi keskuksen pohjoispuolelle Pasilankadun ja uuden Veturitien väliin on suunnitteilla uusi Ratapihakortteleiden asuinalue.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keski-Pasilan keskustakorttelin rakentamista koskevan toteutussopimuksen 13.11.2013. Vuoden 2016 esirakentaminen keskittyy Keski-Pasilan keskustakorttelin rakentamisen edellyttämiin välttämättömiin toimenpiteisiin (Kielekkeen alue). Talousarvion kohdassa 8 01 02 Esirakentaminen, Pasilan esirakentamiseen on varattu 3,0 milj. euroa vuodelle 2016. Vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeutena on Pasilan esirakentamiseen siirretty 3,9 milj. euroa.

Vuosina 2014-2015 Pasilan esirakentamiseen on käytetty 9 milj. euroa. Vuosina 2017-2026 esirakentamiseen on arvioitu tarvittavan
noin 16 milj. euroa.

Keskustakortteliin liittyvä esirakentaminen (Kielekkeen alue) on edennyt arvioitua nopeammin. Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusviraston käyttöön Keski-Pasilan Keskustakorttelin rakentamiseen liittyviä töitä varten 5,4 miljoonaa euroa.

Määrärahaesitys

Rakennusvirasto esittää yhteensä 11,7 milj. euroa Länsisataman, Kruunuvuorenrannan ja Pasilan projektialueiden esirakentamiseen sekä pilaantuneen maaperän kunnostamiseen.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2016 aikana on ilmennyt tarve siirtää talousarviossa eri projektialueille arvioituja määrärahoja alueiden kesken muuttuneiden tarpeiden mukaisesti.

Edelleen esittelijä toteaa, että rakennusvirastolle tulisi myöntää yhteensä 11 700 000 euroa vuoden 2016 talousarvion kohdan 8 01 02, Esirakentaminen täyttötyöt ja käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi eri alakohdista po. Länsisataman, Kruunuvuorenrannan ja Pasilan projektialueiden rakentamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys Länsisataman esirakentamiseen, 26.10.2016

2

Rakennusviraston esitys Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen, 25.10.2016

3

Rakennusviraston esitys Pasilan esirakentamiseen, 8.11.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Kaupunginkanslia

Talousahallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566