Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

21.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1047

Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen

HEL 2016-012042 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.12.2016 lukien

        kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla seuraavat palvelukokonaisuuksien johtajien virat:

Kirjoitusvirheen korjaaminen, Hallintolaki 51 §, Virheen korjaaminen palvelukokonaisuuden johtajan virkanimikkeessä, LSM 29.11.2016

        kaupunkiympäristön toimialalla seuraavat palvelukokonaisuuksien johtajien virat:

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla seuraavat palvelukokonaisuuksien johtajien virat:

Samalla kaupunginhallitus päätti, että palvelukokonaisuuksien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Kaupunginhallitus päätti muuttaa sosiaali- ja terveysviraston seuraavien virkojen virkanimikkeet:

        vakanssi 032584, osastopäällikkö (perhe- ja sosiaalipalvelut), uusi virkanimike perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, jonka kokonaispalkka on 8175,04 euroa kuukaudessa

        vakanssi 032628, osastopäällikkö (terveys- ja päihdepalvelut), uusi virkanimike terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, jonka kokonaispalkka on 8175,04 euroa kuukaudessa

        vakanssi 032620, osastopäällikkö (sairaalakuntoutus- ja hoivapalvelut), uusi virkanimike sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, jonka kokonaispalkka on 8175,04 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että terveys- ja päihdepalvelujen johtajan avoin virka voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

Käsittely

Esteelliset: Pia Panhelainen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto teki 22.6.2016 päätöksen uuden 1.6.2017 aloittavan organisaation hallintosäännöstä, toimialoista ja palvelukokonaisuuksista. Päätöksen mukaisesti toimialoille perustetaan palvelukokonaisuuksien johtajien virat.

Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen vaativuus on arvioitu HAY-arviointijärjestelmällä, jota käytetään kaupungin ylimmän johdon virkojen vaativuuden arvioinnissa. HAY-järjestelmässä tehtävän vaativuuden pääkriteerit ovat vastuu, tietotaito/kokemus sekä ongelmanratkaisu. Sovellettavasta kokonaispalkkajärjestelmästä kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 10.12.2012.

Perustettavien virkojen HAY-vaativuusryhmiksi ja palkoiksi ehdotetaan seuraavaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

        varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuutta johtaa varhaiskasvatusjohtaja, vaativuusryhmä 23, kokonaispalkka 8900 euroa kuukaudessa

        perusopetuksen palvelukokonaisuutta johtaa perusopetusjohtaja, vaativuusryhmä 23, kokonaispalkka 8200 euroa kuukaudessa

        lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuutta johtaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, vaativuusryhmä 23, kokonaispalkka 7900 euroa kuukaudessa

        ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta johtaa ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja, vaativuusryhmä 23, kokonaispalkka 7500 euroa kuukaudessa

Kaupunkiympäristön toimiala

        maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuutta johtaa maankäyttöjohtaja, vaativuusryhmä 25, kokonaispalkka 9900 euroa kuukaudessa

        rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuutta johtaa kaupungininsinööri, vaativuusryhmä 24, kokonaispalkka 8900 euroa kuukaudessa

        palvelut ja luvat -palvelukokonaisuutta johtaa asiakkuusjohtaja, vaativuusryhmä 23, kokonaispalkka 7900 euroa kuukaudessa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

        kulttuuripalvelukokonaisuutta johtaa kulttuurijohtaja, vaativuusryhmä 23, kokonaispalkka 7900 euroa kuukaudessa

        liikuntapalvelukokonaisuutta johtaa liikuntajohtaja, vaativuusryhmä 23, kokonaispalkka 7900 euroa kuukaudessa

        nuorisopalvelukokonaisuutta johtaa nuorisoasiainjohtaja, vaativuusryhmä 22, kokonaispalkka 7000 euroa kuukaudessa

Sosiaali- ja terveystoimiala

        perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuutta johtaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, vaativuusryhmä 24, kokonaispalkka 8175,04 euroa kuukaudessa

        terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuutta johtaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, vaativuusryhmä 24, kokonaispalkka 8175, 04 euroa kuukaudessa

        sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuutta johtaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, vaativuusryhmä 24, kokonaispalkka 8175,04 euroa kuukaudessa

Palvelukokonaisuuksien johtajien uudet virat on tarkoituksenmukaista perustaa 1.12.2016 lukien ja täyttää ennen uuden organisaation aloittamista palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalaki) 4 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Virkasuhteeseen voidaan kuitenkin viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin nojalla ottaa ilman hakumenettelyä muun muassa silloin, kun virka lakkaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä.

Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena ylimmän johdon virat tullaan lakkauttamaan. Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja viranhaltijoiden virassapysymisoikeuden turvaamiseksi palvelukokonaisuuksien johtajien virkoja ei tulisi laittaa julkiseen hakuun vaan virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti joko sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä tai suorasiirtona. Sisäinen ilmoittautumismenettely kohdennetaan pääsäännön mukaan vain niille henkilöille, joiden virka lakkaa, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai – tasoissa viroissa.

Virkojen täyttäminen sisäisesti perustuu viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin lisäksi lain 37 §:ään, jonka mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä. Viranhaltijalle tulee tarjota ensisijaisesti sellaista virkaa, joka lähinnä vastaa hänen entistä virkaansa ja johon hän on ammattitaitonsa ja kykyjensä puolesta sopiva ja tämän jälkeen muuta vastaavaa virkaa.

Lisäksi viranhaltijalain 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymässä hallintosäännössä palvelukokonaisuuden johtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi on asetettu ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Nykyisen sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeet muutetaan sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien johtajien virkanimikkeiksi. Sosiaali- ja terveysviraston osastot pysyvät nykyisen toimintamallin mukaisina ja muuttuvat sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuusiksi uudessa organisaatiossa. Vakinaisia osastopäällikön viranhaltijoita on kuultu virkanimikemuutoksesta. Terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikön virka on tällä hetkellä avoin ja uudessa organisaatiossa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virka täytetään sisäisesti viranhaltijalain 4 § 3 momentin mukaisin perustein.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566