Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

21.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1045

Edustajien nimeäminen maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen virkamiesjohtoryhmään

HEL 2016-004406 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Uudenmaan liiton maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen virkamiesjohtoryhmään jäseneksi kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja varajäseneksi kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudenmaan liiton nimeämispyyntö maakuntauudistuksen esivalmistelun virkamiesryhmään.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan liitto

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan liitto on pyytänyt Helsingin kaupunkia nimeämään jäsenen ja varajäsenen maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen virkamiesjohtoryhmään. Sen työskentely on tarkoitus käynnistää, kun liitto on palkannut maakuntauudistukselle muutosjohtajan ja sote-muutosjohtajan, jotka toimivat työryhmän esittelijöinä.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat käsitelleet nimeämistä kokouksessaan 8.11.2016 ja pitivät hyvänä esitystä, että kaupunkien edustajat virkamiesjohtoryhmään nimettäisiin yhdenmukaisesti päätösehdotuksesta ilmenevällä tavalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudenmaan liiton nimeämispyyntö maakuntauudistuksen esivalmistelun virkamiesryhmään.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan liitto

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566