Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/14

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1014

V 30.11.2016, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaan ottaminen

HEL 2016-009071 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Juha Jolkkosen sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksentiedoksisaannista lukien.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa johtaa sosiaali- ja terveystoimialan johtaja, joka toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan, sen jaoston sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja nimitetään enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan esimies. Toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016, 675 § perustaa toimialajohtajien virat ja kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Toimialajohtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on perusteltua täyttää jo ennen uuden organisaation voimaantuloa, jotta toimialajohtajat voivat hoitaa uuden johtamisjärjestelmän täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajat valitsee kaupunginvaltuusto.

Viran hakumenettely

Toimialajohtajien virat olivat julkisesti haettavina 17.8.–12.9.2016. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 21.8.2016 sekä Metro-lehdessä 17.8.2016. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry – palvelussa sekä Mol.fi-, Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakuaika päättyi 12.9.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta suurten organisaatioiden operatiivisesta johtamisesta ja todennettua näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Kokemus kyseessä olevalta toimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 17 hakijaa, joista yksi on sittemmin peruuttanut hakemuksensa. Hakijoista kaksi henkilöä eivät täyttäneet kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Liitteenä 1 on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä. Haastatelluista Timo Aronkytö, Juha Jolkkonen ja Erja Wiili-Peltola osallistuivat myös psykologiseen henkilöarviointiin.

Haastattelun suorittivat 29.9.–7.10.2016 henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman ja PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat. Henkilöarvioinnit suoritti PD Personnel Helsinki Oy 12.–16.10.2016.

Hakuasiakirjojen, haastattelujen ja henkilöarviointien perusteella saatiin riittävät tiedot hakijoiden osaamisesta, kokemuksesta ja soveltuvuudesta, joten toista haastattelukierrosta ei ollut tarpeen järjestää.

Hakija Timo Aronkytö on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1989.  Hän on erikoistunut yleislääketieteeseen ja valmistunut yleislääketieteen erikoislääkäriksi vuonna 2002. Lisäksi hän on suorittanut MBA-tutkinnon Henley Management Collegessa vuonna 2006.

Hakija Aronkytö on toiminut vuodesta 2014 Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueen johtajana. Aiemmin hän on toiminut Vantaan kaupungin terveysjohtajana, perusterveydenhuollon vastuuvirkamiehenä (ylilääkäri) sosiaali- ja terveysministeriössä sekä ylilääkärinä Helsingin kaupungin Herttoniemen terveysasemalla. Hän on myös toiminut Kelan asiantuntijalääkärinä vuodesta 2002.

Hakija Aronkydön vahvuutena on idearikkaus ja kyky tarkastella asioita olemassa olevien rakenteiden ulkopuoleltakin. Hakija on ideoinut ja toteuttanut useita myös kansallisesti käytössä olevia toimintatapojen uudistuksia terveyden ja sosiaalihuollon alalla. 

Hakija Juha Jolkkonen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1996. Hän on erikoistunut geriatriaan ja valmistunut erikoislääkäriksi vuonna 2003. Lisäksi hän on suorittanut Aalto yliopiston executive MBA-tutkinnon vuonna 2014.

Hakija Jolkkonen on toiminut vuodesta 2016 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut sosiaali- ja terveysviraston sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden osastopäällikkönä. Hän on toiminut myös Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueen johtajana ja tulosyksikön päällikkönä, sekä asiantuntijalääkärinä Novartis Finland Oy:ssä.

Hakija Jolkkosen vahvuutena on Helsingin sosiaali- ja terveystoimen kattava tuntemus ja useamman vuoden kokemus monipuolisista johtotehtävistä alalla. Hakijalla on ollut keskeinen rooli kaupungin sote-organisaatiouudistuksessa ja siihen liittyvän muutoksen toteuttamisessa.

Hakija Erja Wiili-Peltola on suorittanut terveystieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1999 pääaineena kansanterveystiede. Hän on valmistunut filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2005 pääaineena sosiaali- ja terveyspolitiikka. Hän on suorittanut myös opistotasoisen erikoissairaanhoitajan tutkinnon vuonna 1987.

Hakija Wiili-Peltola on toiminut vuodesta 2014 Keravan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajana. Aiemmin hän on toiminut sosiaali- ja terveysjohtajana Paraisten kaupungilla, erityisasiantuntijana Suomen Kuntaliitossa, asiakaspäällikkönä Valtion teknillisessä tutkimuslaitoksessa VTT:ssä sekä palvelukokonaisuuden tuki- päällikkönä ja ohjelmapäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma KASTEssa.

Hakija Wiili-Peltolan vahvuutena on kokemus sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tehtävästä, joskin pienemmässä mittakaavassa. Hänellä on kokemusta alalta niin kuntapuolelta, valtionhallinnosta kuin yksityiseltä sektoriltakin. Hakija on laatinut väitöskirjansa terveydenhuollon muutosten johtamisesta.

Kaikilla hakijoilla on monipuolista kokemusta sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisesta ja hallinnosta, mittavien organisaatiojärjestelyiden ja toimintatapamuutosten johtamisesta toimialalla sekä työskentelystä luottamushenkilöiden kanssa. Kaikki ovat myös kehittäneet johtamisosaamistaan monipuolisesti ja kaikilla on tehtävän hoidon edellyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä riittävä englannin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Toimialajohtajat ovat virkamiesjohdon edustajina kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu toimialoilla todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin uuden suunnan näyttämistä niin toimialan sisällä, toimialojen välillä kuin ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.

Koska toimialajohtaja kuuluu kansliapäällikön alaisena kaupungin johtoryhmään, valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota myös toimialajohtajien keskinäiseen yhteistyövalmiuteen ja kykyyn rakentaa yhtenäisyyttä poikki toimialojen, sekä kykyyn muodostaa luottamukseen perustuva ja toimiva yhteistyö kaupungin luottamushenkilöjohdon kanssa.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastattelulla ja henkilöarvioinnilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esitettyyn henkilöön.

Juha Jolkkosen valintaa toimialajohtajaksi sosiaali- ja terveystoimialalle puoltaa hänen laaja-alainen kokemuksensa sosiaali- ja terveystoimen alalta, sekä hänen keskeinen roolinsa Helsingin sote-organisaatiouudistuksessa ja siihen liittyvän muutoksen läpiviemisessä. Jolkkonen on hoitanut sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön menestyksekkäästi. Hän on osoittanut omaavansa jäsentyneen näkemyksen muutosten läpiviemisestä.  Jolkkonen on toiminut kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksessa sosiaali- ja terveystoimialan toimialatyöryhmän puheenjohtajana ja osoittanut myös tässä roolissa vahvoja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä johtaa tuloksekkaasti ryhmän työskentelyä.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se tulee kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan ajankohdan, jolloin virkaan valittava henkilö ottaa viran vastaan.

Samalla kaupunginhallitus tulee tekemään virkavalinnan mahdollisesti edellyttämän nykyisten virkojen väliaikaista hoitamista koskevan päätöksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti

Viran muut hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566