Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 993

V 30.11.2016, Valtuutettu Jape Lovénin aloite  Vuosaarenlahden venesataman kehittämisestä junioritoiminta huomioiden

HEL 2016-006870 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jape Lovénin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jape Lovénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jape Lovén ja 47 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että harrastuksen löytäminen tasapainottaa lapsen ja nuoren elämää sekä ehkäisee syrjäytymistä. Yhtenä vaihtoehtona harrastamiselle on purjehdus.  Vuosaarenlahden venesataman aallonmurtajan päähän meren puolelle  tulee rakentaa veneluiska juniorien tarpeisiin ja venesataman kehittäminen tulee saattaa ajanmukaiselle tasolle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan antamaan lausuntoon ja toteaa, että liikuntavirasto on vuokrannut Vuosaaren Purjehtijat ry:lle Vuosaarenlahden venesatamasta maa-alueen ja myöntänyt laiturinpito-oikeuden, kuten muillekin venekerhoille on myönnetty. Vuosaaren Purjehtijat ry:llä on näin mahdollisuus kehittää junioripurjehdustoimintaa venesatamassa.

Liikuntavirastolla on valmius vuokrata Vuosaaren Purjehtijat ry:lle luiskan edellyttämä lisäalue aallonmurtajan sisäpuolelta kuitenkin siten, että alueen yleiselle käytölle ei ole haittaa. Liikuntatoimijat voivat hakea Helsingin kaupungilta peruskorkoista lainaa liikuntapaikkarakentamiseen ulkoilu- ja urheilulaitosrahastosta. Liikuntavirastolla ei ole määrärahoja Vuosaaren pienvenesataman aallonmurtajan olosuhteiden väliaikaisiin muutosratkaisuihin.

Vuosaarenlahden venesatamaa on rakennettu sekä kehitetty nykyisen vuonna 2009 vahvistetun asemakaavan muutoksen sekä sitä edeltäneen asemakaavan ja yleissuunnitelmien mukaisesti kunakin vuonna käytössä olevien investointi- ja esirakentamismäärärahojen puitteissa. Alueen yleissuunnitelmaa on päivitetty vuosina 2013 ja 2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jape Lovénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 25.08.2016 § 107

HEL 2016-006870 T 00 00 03

Lausunto

Esittelijä muutti esitystään (korvataan lausunnon viimeinen kappale) seuraavasti:

Lisäksi on todettava että liikuntavirastolla on valmius vuokrata Vuosaaren Purjehtijat ry:lle luiskan edellyttämä lisäalue aallonmurtajan sisäpuolelta, kuitenkin siten, että alueen yleiselle käytölle ei ole haittaa. Liikuntatoimijat voivat hakea Helsingin kaupungilta peruskorkoista lainaa liikuntapaikkarakentamiseen Ulkoilu- ja urheilulaitosrahastosta. Liikuntatoimen budjetti on investointimäärärahojen osalta niukka. Virastolla ei ole varattuna määrärahoja Vuosaaren pienvenesataman aallonmurtajan olosuhteiden väliaikaisiin muutosratkaisuihin.  Lautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, joka koskee Vuosaarenlahden venesataman kehittämistä junioritoiminta huomioiden.

Liikuntalautakunta toteaa, että Vuosaarenlahden venesatamaa kehitetään junioritoiminta huomioiden.

Liikuntavirasto on vuokrannut Vuosaaren Purjehtijat ry:lle Vuosaarenlahden venesatamasta maa-alueen sekä myöntänyt laiturinpito-oikeuden samoin, kuin muillekin venekerhoille on Helsingissä myönnetty. Vuosaaren Purjehtijat ry:llä on näin mahdollisuus kehittää junioripurjehdustoimintaa kyseessä olevassa venesatamassa. 

Aloitteen tekijä esittää seuraavaa; Helsingissä oli vuoden 2015 alussa noin 90500 lasta ja varhaisnuorta (0-15v.), heistä lähes 21,5 % (noin 19500) asuu Itä-Helsingissä. Näillä alueilla ei pääosin komeilla tulostilastojen kärjessä. On kuitenkin huomattava, että siellä asuu Helsingin tulevaisuus. Useampi kuin joka viides helsinkiläisnuori asuu idässä. On tiedossa myös se, etteivät harrastusmahdollisuudet ole tasavertaiset Helsingin eri alueiden välillä.

Harrastuksen löytäminen tasapainottaa lapsen ja nuoren elämää sekä ehkäisee syrjäytymistä. Yhtenä vaihtoehtona harrastamiselle on merellisessä Helsingissä purjehdus. Niin oudolta kuin se kuulostaakin, on purjehdus yhtä edullinen, ellei jopa edullisempi harrastus juniorin aloittaa kuin esimerkiksi jääkiekko.

Vuosaarenlahden venesataman asemakaava on hyväksytty valtuustossa syyskuussa 2009. Alueen kehittäminen on jäänyt liikuntaviraston harteille. Asemakaavan jossa edellytetään, että rantaa kehitetään kaikille avoimena merellisten toimintojen alueena, mukainen kehitys ei ole toteutunut riittävällä tasolla alueella. Lähinnä alueelle on tullut kaksi yritystä, jotka vuokraavat edullista tonttimaata kaupungin tukemana. Tukeaksemme tulevia Sari Multaloita ja Teemu Rantasia ja ennen kaikkea junioritoimintaa yleisesti me valtuutetut esitämme seuraavaa:

Vuosaarenlahden venesataman aallonmurtajan päähän meren puolelle tulee rakentaa veneluiska juniorien tarpeisiin. Lisäksi venesataman kehittäminen tulee saattaa ajanmukaiselle tasolle. Esimerkiksi liikenteen, pysäköinnin, polttoainejakelun sekä kunnallistekniikan osalta, jotta harrastajille olisi saatavilla palveluita ja venekerhoilla mahdollista pitää sosiaalitiloja muun muassa junioritoiminnan tarpeisiin.

Liikuntalautakunnan mielestä liikuntavirasto kehittää Vuosaarenlahden venesatamaa ajanmukaiselle tasolle.

Vuosaarenlahden venesatamaa on rakennettu sekä kehitetty nykyisen vuonna 2009 vahvistetun asemakaavan muutoksen sekä sitä edeltäneen asemakaavan ja yleissuunnitelmien mukaisesti, kunakin vuonna käytössä olevien investointi- sekä esirakentamismäärärahojen puitteissa. Alueen yleissuunnitelmaa on päivitetty konsulttia (Sito) apuna käyttäen vuosina 2013 sekä 2016.

Käsittely

25.08.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti (korvataan lausunnon viimeinen kappale): Lisäksi on todettava että liikuntavirastolla on valmius vuokrata Vuosaaren Purjehtijat ry:lle luiskan edellyttämä lisäalue aallonmurtajan sisäpuolelta, kuitenkin siten, että alueen yleiselle käytölle ei ole haittaa. Liikuntatoimijat voivat hakea Helsingin kaupungilta peruskorkoista lainaa liikuntapaikkarakentamiseen Ulkoilu- ja urheilulaitosrahastosta. Liikuntatoimen budjetti on investointimäärärahojen osalta niukka. Virastolla ei ole varattuna määrärahoja Vuosaaren pienvenesataman aallonmurtajan olosuhteiden väliaikaisiin muutosratkaisuihin. 

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Ari Maunula, venesatamapäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi

Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566