Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 982

V 30.11.2016, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite terassien aukioloaikojen pidentämisestä

HEL 2016-006919 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Muttilainen ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan kaupungin johdon käynnistävän selvityksen terassien aukiolopolitiikan lieventämiseksi tai siirtymiseksi Espoon ja Vantaan tavoin järjestelmään, jossa kaupunki ei erikseen määrittele terasseille sallittavia aukioloaikoja. Selvitys tulisi aloitteen mukaan tehdä yhteistyössä poliisin, aluehallintoviraston, Valviran ja kaupunkilaisten kanssa. Nykyinen kaupungin määrittelemä aukioloaika terasseille on 07-22.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22§:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään viisitoista valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa elinkeino-osaston selvityksiin ja toteaa, että kaupunki käynnistää laajan keskustelun ja selvitystyön eri viranomaisten kanssa siitä, miten terassien aukiolopolitiikkaa voitaisiin lieventää Helsingissä.

Taustaa

Tästä asiasta on valtuutettu Kimmo Helistö on tehnyt 17 muun valtuutetun kanssa aloitteen valtuustolle 8/2009, asia 44, jossa toivotaan terassien pidennettyjä aukioloaikoja. Valtuutettu Helistön aloite liittyi yleisesti kaupunkielämän elävöittämiseen eikä se pohjautunut elinkeinopoliittiseen näkökulmaan, kuten valtuutettu Muttilaisen aloite.

Valtuutettu Helistön aloitetta käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 25.11.2009, josta se palautettiin uudelleen valmisteluun. Valtuustolle esitetty kanta oli se, että terassien anniskeluluvan myöntää hakemuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus tai Etelä-Suomen lääninhallitus. Kaupunki ulkoterassien vuokranantajana ei yksin voi vaikuttaa terassien aukioloaikoihin.

Kiinteistövirasto oli 2006 selvittänyt Etelä-Suomen lääninhallitukselta, poliisilaitokselta, ympäristökeskukselta ja tuotevalvontakeskukselta mitä edellytyksiä Helsingissä on terassien anniskeluaikojen jatkoajalle klo 23 asti niissä paikoissa, joissa se on rajoitettu klo päättyväksi klo 22. Kaikkien tahojen suhtautuminen pidennettyihin aukioloaikoihin olivat tuolloin kielteisiä. Kaupunginhallitus katsoi tuolloin selvityksen olevan riittävä asian suhteen.

Kiinteistölautakunnan lausunnon jälkeen kaupunginhallitus käsitteli asiaa 15.11.2010 ja palautti aloitevastauksen jälleen uudelleenvalmisteluun todeten, että se yhtyy kiinteistölautakunnan lausuntoon eikä vuonna 2004 tehtyjen ohjeiden muuttaminen ole tarpeellista.

Kaupunginhallitus totesi myös, että terassien luvat siirtyvät 1.1.2011 kiinteistövirastolta rakennusvirastoon.  Kaupunginhallitus edellytti rakennusviraston selvittävän vuoden 2011 aikana terassien aukioloaikoja yhteistyössä aluehallintoviraston, ympäristökeskuksen ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa.

’Kaupunginvaltuusto edellyttää, että rakennusvirasto raportoi kaupunginhallitukselle vuoden 2011 aikana selvityksistä ja neuvotteluista aluehallintoviraston, ympäristökeskuksen ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa terassiaikojen jatkamisesta.’ (Kimmo Helistö, äänin 44-6)

Yleisten töiden lautakunta antoi 10.5.2011 lausunnon aloitteen asiasta, jossa se totesi, ettei se voi vuokraajana sitovasti määrätä terasseilla tapahtuvaan anniskeluun liittyviä ehtoja, kuten tarjoilun lopettamisajankohtaa. Tästä vastaa osaltaan kunnan terveydensuojeluviranomainen, aluehallintavirasto ja poliisi. Yleisten töiden lautakunta piti sinänsä hyvänä, että soveliaissa kohteissa aukioloaikoja jatketaan.
Lausunnossaan se totesi myös, että se on käynnistänyt viranomaisneuvottelut ko tahojen kanssa yhteisen toimintatavan luomiseksi kevään 2011 aikana ja tulee raportoimaan neuvottelujen etenemisestä kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston edellyttämällä tavalla.

Muttilaisen aloite

Nyt käsittelyssä oleva valtuutettu Muttilaisen aloite terassien aukioloaikojen pidentämiseksi koskee samaa asiaa, jota rakennusvirasto on luvannut selvittää kaikkien asiaan vaikuttavien tahojen kanssa ja raportoida selvityksen tuloksista kaupunginhallitukselle vuonna 2011.

Elinkeino-osaston mielestä selvitys on edelleen ajankohtainen, ehkä jopa enemmän kuin silloin ja se tulisi tehdä nyt rakennusviraston johdolla yhteistyössä elinkeino-osaston kanssa siten, että asia käydään läpi kaikkien asiaan vaikuttavien tahojen kanssa, kuten kaupungin hallintokunnat, joilla voi olla asiassa päätösvaltaa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä poliisi. Lisäksi selvityksen teon yhteydessä tulisi kuulla kattavasti elinkeinon ja järjestöjen kannat asiaan.

Rakennusviraston 2013 antamissa kaupungin terassiohjeissa siirretään vastuu aukioloajoista aluehallintoviranomaisille ja ympäristöviranomaisille, mutta muilta osin asetetaan tiukat vaatimukset terasseille. Vaikka vastuu siirretäänkin muille tahoille, nykyisistä aukioloajoista ei kuitenkaan ole mahdollista poiketa.

Valtuutettu Muttilaisen aloitteessa esitetyt perustelut väljemmälle terassien aukioloaikoja koskevalle ohjeistukselle tai kokonaan naapurikaupunkien malliin siirtymiselle ovat nykyisen valtuustostrategian mukaisia ja elinkeinopoliittisesti laajalti alan hyväksymiä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, elinkeino-osasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566