Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/4

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 995

V 30.11.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite ilmaisista hygieniapassi koulutuksista ja tenttitilaisuuksista

HEL 2016-006872 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu René Hursti ja 29 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuuden järjestää joko Helsingin kesäyliopistossa, Työväen opistossa tai aikuisopistossa yhdessä Valviran valtuuttamien osaajien kanssa ilmaisia hygieniapassi koulutus- ja tenttitilaisuuksia halukkaille. Hygieniapassi vaaditaan terveydenhuollossa, vanhustenhoidossa, päiväkodeissa ja elintarvikealalla. Kurssit mahdollistaisivat paremman työllistymisen.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan ja suomenkielisen työväenopiston johtokunnan antamiin lausuntoihin. Hygieniaosaamisella tarkoitetaan elintarvikealan yrityksissä työskentelevien ja elintarvikkeita ammatikseen käsittelevien henkilöiden tietoja ja osaamista. Se on lakisääteinen velvoite elintarvikealalla. Hygieniapassin voi saada suorittamalla Eviran laatiman erityisen osaamistestin tai esittämällä todistuksen niistä tutkinnoista, joihin vastaavat tiedot katsotaan sisältyvän.

Osaamistestejä järjestävät ja hygieniapasseja myöntävät Eviran hyväksymät osaamistestaajat. Osaamistestaajat toimivat itsenäisesti tai ovat osa koulutuksenjärjestäjän toimintaa. Hygieniapassin voi suorittaa osallistumalla hygieniaosaamiskoulutukseen ja osaamistestiin tai pelkkään osaamistestiin. Pääkaupunkiseudulla pelkän osaamistestin hinta on keskimäärin 50 euroa.

Helsingissä Stadin ammattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa hygieniapassin voi suorittaa osana ammatillisia opintoja, avoimina opintoina tai erillisenä kurssina. Hygieniaosaaminen sisältyy lähihoitajan, hotelli-, ravintola- ja cateringalan sekä elintarvikealan opintoihin. Opiskelijoille koulutus on maksutonta, mutta heiltä veloitetaan Eviran asetuksen mukainen todistuksen hinta, 6 euroa. Hygieniaosaamiskoulutusta ja osaamistestejä on maksullisena palvelutoimintana suoritettu Stadin aikuisopistossa vuosittain noin 150. Avoimien opintojen kautta hygieniapasseja on suoritettu vuosittain noin sata ja koulutus on ollut osallistujille maksutonta ja ne on kustannettu kaupungin juhlarahalla toimineesta Avoin ammattiopisto -hankkeesta. Lähtökohtana on ollut nuorten työllistämismahdollisuuksien lisääminen. Hygieniaosaamiskoulutusta ja osaamistestejä on järjestetty myös osana työllisyydenhoitoa.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa pystytään vuosittain hoitamaan nykyisin resurssein noin 500 henkilölle hygieniaosaamiskoulutusta ja osaamistestejä. 

Suomenkielinen työväenopisto on järjestänyt koulutuksia ja sillä on valmius jatkaa koulutuksia ja osaamistestejä. Työväenopisto on perinyt opiston normaalin kurssimaksun koulutuksesta ja osaamistestistä. Opiskelija on myös maksanut tutkintomateriaalin ja hygieniapassin hinnan, 30 euroa. Vähävaraisten on mahdollista hakea vapautusta tai alennusta kurssimaksusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 13.09.2016 § 289

HEL 2016-006872 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hygieniaosaamisella tarkoitetaan elintarvikealan yrityksissä työskentelevien ja elintarvikkeita ammatikseen käsittelevien henkilöiden tietoja sekä osaamista. Hygieniaosaaminen on lakisääteinen velvoite elintarvikealalla. Hygieniapassin voi saada suorittamalla hyväksytysti Eviran laatiman erityisen osaamistestin tai esittämällä todistuksen niistä tutkinnoista, joihin vastaavat tiedot katsotaan sisältyvän. Evira ei järjestä hygieniaosaamiskoulutusta, osaamistestejä eikä myönnä hygieniapasseja. 

Osaamistestejä järjestävät ja hygieniapasseja myöntävät Eviran hyväksymät osaamistestaajat. Evira koordinoi hygieniapassien tilaamista ja laskuttaa osaamistestaajilta maksuasetuksen mukaisen materiaali- ja työkulun (voimassa olevan asetuksen mukaan 6,00 euroa/myönnetty todistus). Osaamistestaajat toimivat itsenäisesti tai ovat osa koulutuksenjärjestäjän toimintaa. Hygieniapassin voi suorittaa osallistumalla hygieniaosaamiskoulutukseen ja osaamistestiin tai pelkkään osaamistestiin. Hygieniapassin hinta vaihtelee toteuttajan mukaan. Pääkaupunkiseudulla pelkän osaamistestin hinta on keskimäärin 50 euroa.

Helsingissä Stadin ammattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa hygieniapassin voi suorittaa osana ammatillisia opintoja, avoimina opintoina tai erillisenä kurssina. Hygieniaosaaminen sisältyy lähihoitajan, hotelli-ravintola- ja cateringalan sekä elintarvikealan opintoihin. Opiskelijoille hygieniaosaamiseen liittyvä hygieniaosaamiskoulutus on maksutonta, mutta opiskelijoilta veloitetaan Eviran asetuksen mukainen todistuksen hinta (6 euroa). Hygieniaosaamiskoulutusta ja osaamistestejä on maksullisena palvelutoimintana suoritettu Stadin aikuisopistossa vuosittain noin 150. Avoimien opintojen kautta hygieniapasseja on suoritettu noin 100 vuodessa ja koulutus on ollut osallistujalle maksutonta. Avoimina opintoina järjestetyt hygieniaosaamiskoulutukset on kustannettu Helsingin kaupungin juhlarahalla toimineesta Avoin ammattiopisto -hankkeesta. Lähtökohtana tässä on nuorten työllistämismahdollisuuksien lisääminen.

Hygieniaosaamiskoulutusta ja osaamistestejä on järjestetty myös osana Helsingin kaupungin työllisyydenhoitoa. Tämän palvelun järjestäminen on siirtynyt 1.7.2016 alkaen Stadin aikuisopiston vastuulle. Työllisyydenhoidon toimenpiteenä hygieniapasseja on suoritettu keskimäärin 250 kappaletta vuodessa.

Hygieniaosaamiskoulutusten ja osaamistestien kustannukset koostuvat osaamistestaajien eli opettajien resurssista sekä Eviran todistusmaksusta. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa pystytään vuosittain hoitamaan nykyisin resurssein hygieniaosaamiskoulutusta ja osaamistestejä maksuttomana n. 500 henkilölle.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Sanna Velin, projektipäällikkö, puhelin: 310 86726

sanna.velin(a)hel.fi

 

Suomenkielisen työväenopiston jk 06.09.2016 § 55

HEL 2016-006872 T 00 00 03

Lausunto

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta antoi asiassa seuraavan
lausunnon:

Helsingin suomenkielinen työväenopisto on järjestänyt hygieniaosaamiskortti koulutuksia useamman vuoden ajan ja opistolla on valmius jatkaa koulutuksia sekä lisätä koulutuksia ja tenttitilaisuuksia, mikäli siihen on tarvetta. Työväenopisto on perinyt opiston normaalin kurssimaksun koulutuksesta ja tenttitilaisuudesta. Opiskelija on myös maksanut tutkintomateriaalin ja passin hinnan (30 euroa). Vähävaraisten on mahdollista hakea vapautusta tai alennusta kurssimaksusta.

Esittelijä

opetusosaston osastopäällikkö

Eero Julkunen

Lisätiedot

Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531

eero.julkunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566