Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1019

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi koskien tavoitteiden selvittämistä mm. hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle seuraavan valtuustostrategian valmistelua varten

HEL 2015-013529 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen (Silvia Modig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Modig Silvia, toivomusponsi 1, Kvsto 2.12.2015 asia 7

2

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman hyväksymisestä, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Selvitetään tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle, fossiilista polttoaineista luopumiselle ja energiatehokkuuden parantamiselle sekä energiansäästölle siten, että ne ovat käytettävissä valtuustostrategian valmistelussa 2017. Välitavoitteet tulisi asettaa vuosille 2025, 2030 ja 2040, tähtäimenä valtuuston jo hyväksymä tavoite hiilineutraalista Helsingistä 2050. (Silvia Modig)”.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupunginjohtaja päätti perustaa 10.2.2016 Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmän. Ilmastoryhmä vastaa Helsingin ilmastotyön koordinoinnista, seurannasta ja toimien toteutuksen edistämisestä niin sopeutumisen kuin hillinnän osalta. 

Vuoden 2016 heinäkuussa EU antoi esityksen jäsenvaltioiden päästövähennysvelvoitteista päästökaupan ulkopuolisella sektorilla ja esitti Suomen päästötavoitteeksi 39 prosentin leikkausta vuoden 2005 tasoon verrattuna, mikä on jäsenmaiden korkeimpia lukuja. Suomessa päästö jakautuvat puoliksi päästökaupan ja sen ulkopuolisen sektorin kanssa. Keskimäärin EU:ssa päästökaupan ulkopuolinen sektori on suurempi, johtuen mm. erillislämmityksen suuremmasta osuudesta.

Helsingillä on tällä hetkellä ilmastotavoitteet määritelty vuosille 2020 ja 2050. Työryhmän yhtenä tehtävä on valmistella kaupunginhallitukselle selvitys Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksista Helsinkiin. Ilmastotyöryhmä määrittelee valtuustokauden 2017–2021 strategiaohjelman valmistelua varten vuoteen 2030 tähtääviä ilmastopoliittisia tavoitteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Ilmastotyöryhmä toimii myös ohjausryhmänä ilmastonmuutoksen sopeutumisen linjauksien laadinnalle. Työryhmä myös arvioi hiilineutraalisuustavoitetta ja sen ajankohtaa. Helsinki käyttää päästöjen vertailuvuotena vuotta 1990, joka on myös Pariisin ilmastosopimuksen päästöjen vähentämisen vertailuvuosi. EU:n päätavoitteita vuosille 2020 ja 2030 vertaillaan myös vuoteen 1990. Tavoitteisiin päästäkseen on kuitenkin asetettu lähempänä oleva vertailuvuosi 2005 päästökaupalle ja sen ulkopuoliselle sektorin toimille.

Esittelijä toteaa, ilmastotyöryhmän tehtävänä on määritellä tavoitteita mm. toivomusponnessa esitetyille hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle, fossiilisten polttoaineista luopumiselle, energiatehokkuudelle ja energiansäästölle valtuustokauden 2017–2021 strategiaohjelman valmistelua varten vuoden 2017 kevääseen mennessä.  Työryhmä arvioi myös pitkän aikavälin hiilineutraalineutraalisuustavoiteen ajankohtaa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Modig Silvia, toivomusponsi 1, Kvsto 2.12.2015 asia 7

2

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566