Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/9

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1009

V 30.11.2016, Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2016-012125 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää vuoden 2016 lopussa Riitta Snällille eron kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita vuoden 2017 alusta ________________ Raine Luomasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Riitta Snällin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (§ 5) Ritta Snällin (Kok.) kaupunginmuseon johtokunnan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Riitta Snäll pyytää 1.11.2016 eroa kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) siirtymäsäännösten mukaan kunnan luottamushenkilö voi halutessaan erota luottamustoimestaan vuoden 2016 lopussa valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi valitaan uusi luottamushenkilö. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen johtokuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n (365/1995) mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Riitta Snällin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginmuseon johtokunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566