Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 987

V 30.11.2016, Valtuutettu Seppo Kanervan aloite tavarapäivän luomisesta Helsinkiin

HEL 2016-006228 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan kerran kesällä järjestettävää kierrätystavarapäivää, jonka aikana olisi mahdollisuus myydä pysäköintipaikoille pysäköidyistä autoista tavaraa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että aloitteessa kuvatun kaltaista toimintaa järjestetään jo nyt Siivouspäivä-nimellä. Siivouspäivä –tapahtumaan on tarjolla erilaisia paikkoja eri puolilla kaupunkia. Pysäköintipaikkojen käyttämistä myyntitoimintaan ei voida liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta pitää perusteltuna, koska pysäköintipaikat sijaitsevat pääsääntöisesti katualueella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 11.10.2016 § 396

HEL 2016-006228 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteen mukainen kierrättämis- ja kirpputoritoiminta on ympäristöystävällinen ja luonnonvaroja säästävä tapa päästä eroon tarpeettomiksi käyneistä tavaroista. Valtuustoaloitteessa kuvatun kaltaista toimintaa on Yhteismaa ry järjestänyt Helsingissä Siivouspäivä-nimellä viime vuosien aikana kahdesti vuodessa. Yhteismaa ry:n, rakennusviraston ja poliisin kanssa on etsitty ja löydetty hyviä toimintatapoja, jotta tapahtuma on voitu toteuttaa turvallisesti ja mahdollisimman vähän ympäristöä haittaavasti ja roskaavasti.

Kirpputoritoiminta sopii erityisen hyvin torialueille, jotka on suunniteltu toritoiminnan lähtökohdista ja jonne on ihmisten helppo tulla ja löytää. Helsingissä toritoiminnasta vastaa tukkutori, joka hallinnoi kaupallisia toreja. Tukkutori mahdollistaa kirpputoritoimintaa mm. hallinnoimillaan Hietalahden, Hakaniemen ja Ylä-Malmin toreilla.

Yleisillä alueilla sijaitsevat pysäköintipaikat sijaitsevat lähtökohtaisesti moottoriajoneuvoille tarkoitetuilla katualueilla, joilla tapahtuva myyntitoiminta aiheuttaa haittaa ja vaaratilanteita jalankululle, pyörä-, joukko- ja autoliikenteelle. Liikenteen sujuvuus-, turvallisuus- ja esteettömyysnäkökohdat huomioiden moottoriajoneuvoille ja pyöräilyyn tarkoitetuilla alueilla tapahtuvaa kirpputoritoimintaa ei näin voida pitää suositeltavana.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Antti Mäkinen, lakimies, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566