Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 983

V 30.11.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite yli 100-vuotiaiden helsinkiläisten huomioimisesta Suomi 100-juhlavuotena

HEL 2016-006871 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

Hursti René ym. valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu René Hursti ja 31 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki huomioisi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlatapahtumissa Helsingissä asuvat sata vuotta täyttäneet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa elinkeino-osaston selvityksiin ja toteaa, että aloitteessa esitettyä huomioimista voidaan harkita osana juhlatapahtumia, mutta sen toteuttaminen vaatii resursointia.

Kaupunki järjestää vuosittaisen Helsinki-päivän 12. kesäkuuta, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien kunniaksi kaksipäiväisenä, johon yhteyteen aloitteessa mainittu muistaminen olisi luontevaa sijoittaa. Tämä kaksipäiväinen tapahtuma tarvitsee kuitenkin lisärahoituksen. Helsinki-päivän sisältöä koordinoi Helsingin Markkinointi Oy.

Lisäksi Helsingin kaupungin tietokeskuksen antaman selvityksen mukaan Helsingin kaupungin kuntarekisterin väestötietojärjestelmän väestötiedot on hankittu Väestörekisterikeskuksesta ja ne on saatu kaupungin tehtävien hoitamiseen. Väestörekisterikeskus voi lisäksi luovuttaa osoitetietoja vain sellaisista henkilöistä, jotka eivät ole kieltäneet niiden luovuttamista edelleen.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolla on mahdollisuus saada käyttöönsä listan 100-vuotiaista helsinkiläisistä. Tämän listan käytössä on kuitenkin rajoitteita.

Sosiaali- ja terveysviraston listaa satavuotiaista helsinkiläisistä ei kuitenkaan voida luovuttaa kaupungin hallinnon ulkopuolisille tahoille, kuten esimerkiksi Helsingin Markkinointi Oy. Tämän vuoksi aloitteessa mainittu huomioiminen tulisikin järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston eri palvelukokonaisuuksien ja -piirien sekä hoivayksikköjen ja kotihoidon kanssa esimerkiksi siten, että laitoksissa ja sairaaloissa olevia muistettaisiin kukkasin, musiikkiesityksillä ja yhteisillä kahvihetkillä ja kotona asuvia kotihoidon piirissä olevia kotihoidon käynnin yhteydessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

Hursti René ym. valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566