Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/6

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1002

V 30.11.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite rakkauden metsän perustamisesta

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 22

2

Ympäristökeskuksen lausunto (Rakkauden metsä)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki selvittää mahdollisuuden osoittaa viheralue rakkauden metsälle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausuntoihin ja toteaa, että Helsingissä on jo pitkään ollut paikkoja, joihin on voinut ohjatusti istuttaa korvausta vastaan muistopuita.

Aloitteessa esitettyjä Rakkauden metsiä tai puistoja voisi olla useita, jolloin niiden ei tarvitsisi olla kovin suuria. Haasteena on puuston eri-ikäisyys ja mahdollinen istutusten ennakoimattomuus. Istutusten tulisikin seurata kokonaissuunnitelmaa ja sopia alueen muihin tavoitteisiin.

Kaupunginhallitus viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että metsiköksi istutettava paikka voi löytyä, kun rakennusvirastossa laaditaan uusia aluesuunnitelmia. Metsikkö voisi olla myös osana uudessa puistossa tai paikka voi löytyä huonossa kunnossa olevan puiston peruskorjauksen yhteydessä. Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että esimerkiksi kaupunginosayhdistys voisi organisoida ja koordinoida Rakkauden metsän puiden istuttamista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 22

2

Ympäristökeskuksen lausunto (Rakkauden metsä)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Rakennusvirasto

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 20.09.2016 § 373

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Leo Stranius ja 32 valtuutettua esittävät, että Helsinki selvittää mahdollisuuden osoittaa viheralue rakkauden metsälle, jossa rakkauttaan voisi tunnustaa istuttamalla puun.

Puiden istuttaminen kaupungin omistamalle alueelle onnistuu parhaiten erillisenä tempauksena. Rakkauden metsän istuttamiselle soveltuvaa paikkaa tulisi etsiä lähimetsää tiiviimmän ylläpidon piirissä olevalta alueelta. Tällainen metsiköksi istutettava paikka voi löytyä, kun rakennusvirastossa laaditaan uusia aluesuunnitelmia. Metsikkö voisi olla myös osana uudessa puistossa. Paikka voi löytyä myös huonossa kunnossa olevan puiston peruskorjauksen yhteydessä.

Puiden taimien on oltava hieman kookkaampia kuin mitä metsän istutuksessa käytettävät taimet ovat. Näin istutettavan metsikön jatkokehitykselle on riittävät edellytykset, joka näkyy myös työmäärässä ja kustannuksissa. Taimet pitää myös suojata asianmukaisesti esimerkiksi kaneilta. Puiden istuttajien on lisäksi tiedostettava se tosiseikka, että kaikki puut eivät välttämättä selviä metsikkövaiheeseen saakka. Tämän vuoksi siltojen rakkauslukot ovat monesti helpompi ja pysyvämpi vaihtoehto.

Rakennusvirasto pitää esimerkiksi kaupunginosayhdistystä luontevana kumppanina organisoimaan rakkauden metsän puiden istuttamista.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.09.2016 § 278

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Helsinki selvittää mahdollisuuden osoittaa viheralueen Rakkauden metsälle, johon voi istuttaa rakkauden symboliksi puun.

Helsingissä on jo pitkään ollut paikkoja, joihin on voinut ohjatusti istuttaa korvausta vastaan muistopuita. Asemakaavojen ohjausvaikutus puiden istuttamisessa metsiin on rajallinen, eivätkä asemakaavat estä metsän istuttamista viheralueeksi varatulla alueella.

Aloitteessa esitetyn Rakkauden metsän tai puiston tulisi luonteensa vuoksi sijaita paikassa, joka säilyy pitkään virkistyskäytössä joko metsänä tai puistona. Rakkauden metsän kaltaisen alueen haasteena on puuston eri-ikäisyys ja mahdollinen istutusten ennakoimattomuus. Kaupunkimaisissa puistoissa tavoitellaan usein kasvillisuuden hallittua ja yhtenäistä ilmettä. Istutusten tulisikin seurata kokonaissuunnitelmaa ja sopia alueen muihin tavoitteisiin. Alueen tulisi myös olla sekä rauhallinen että helposti saavutettavissa, ja suuren puustomäärän istuttaminen yhteen paikkaan vaatii myös alueelta laajuutta. Laajan yhtenäisen alueen varaaminen pitkäaikaiseen uuden puuston istutukseen on tiivistyvässä kaupungissa haastavaa. Metsän sijasta alue voisi olla myös pienimuotoisempi puistomainen hedelmä- tai ruusutarha.

Puiden istuttamisen voi koordinoida myös jokin järjestö, seura tai yhteisö. Muistamistarkoitukseen on syytä tutkia myös muita vaihtoehtoja, kuten olevien puistopuiden kummiksi ryhtymistä, kiveykseen kaiverrettuja nimiä tai puiston penkkien nimeämistä korvausta vastaan, kuten monissa puistoissa ulkomailla on tapana.

Rakennusvirasto rakennuttaa ja hoitaa kaupungin viheralueita, joten mahdollinen Rakkauden metsän tai puiston paikka tulee suunnitella yhteistyössä rakennusviraston kanssa.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Maria Jaakkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi

Liisa Kuokkanen-Suomi, suunnittelija, puhelin: 310 37362

liisa.kuokkanen-suomi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566