Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1031

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Rantakiventien liikenneturvallisuuden parantamisesta

HEL 2016-004461 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 15

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että Vuosaaren Rantakiventien liikenneturvallisuutta parannetaan jalkakäytävän rakentamisella tai hidastekorotusten asettamisella.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon, jossa on analysoitu tien nykyinen tilanne ja turvallisuusolosuhteet sekä selvitetty, että Rantakiventiellä täyttyvät suunnitteluohjeen mukaiset perusteet jalkakäytävän rakentamiselle.

Rantakiventie on 750 metriä pitkä päättyvä tonttikatu, jolla on jalkakäytävä puoliväliin saakka. Autoliikenne on kadunvarren asukkaiden ja palvelulinja 813:n tuottamaa. Nopeusrajoitus on 30 km tunnissa, eikä kadulla ole sattunut poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia. Katua voikin luonnehtia hiljaiseksi.

Lisäksi esittelijä toteaa, että jo rakennettujen alueiden liikennejärjestelyihin varatut määrärahat ovat niin pieniä, ettei hiljaisen kadun jalkakäytävän toteutuminen ole mahdollista ainakaan lähivuosina. Rantakiventiellä sijaitsevan purettavan koulun tontille on kuitenkin valmisteilla asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tehtävässä liikennesuunnitelmassa tullaan tarkistamaan jalkakäytävätarve.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 15

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2016 § 274

HEL 2016-004461 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rantakiventie on 750 metriä pitkä päättyvä tonttikatu, jonka eteläpää on ilman jalkakäytävää. Nykyinen kadun itäreunalla oleva jalkakäytävä ulottuu kadun puoliväliin jo toimintansa lopettaneen peruskoulun edustalle. Autoliikenne on sekä kadunvarren asukkaiden että palvelulinjan 813 tuottamaa. Rantakiventie jatkuu kääntöpaikan eteläpuolella ulkoiluraittina. Sieltä ohjautuu kadulle jonkin verran jalankulku- ja pyöräliikennettä, vaikka varsinainen ulkoilureitti kulkee Vartiokylänlahden rannassa. Rantakiventien ajorata on 6 metriä leveä, ja etenkin eteläpäässä on pysäköityjä autoja, mikä kaventaa kohtaamiseen käytettävissä olevaa tilaa. Nopeusrajoitus on 30 km/h. Kadulla ei ole poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia. Tiedossa on yksi liukastuminen pientareen kaltevalla nurmella.

Rantakiventie 14 ja 16 välissä on puistoraitti, jonka pohjoispuolella on tiivistä rivitaloasutusta. Alueen rakennusoikeus ylittää 5 000 kem2, mitä voidaan pitää suunnitteluohjeen mukaan perusteena jalkakäytävän rakentamiselle. Tarvetta kuvastaa myös se, että tällä kohdalla on pientareelle tallautunut polku. Puistokäytävän eteläpuoli on puolestaan pientaloalueen hiljainen päättyvä katu, jollaisille ei Helsingissä lähtökohtaisesti rakenneta jalkakäytäviä. Eteläpäässä myös jyrkkä maasto vaikeuttaisi jalkakäytävän rakentamista.

Purettavan koulun tontille on tulossa asemakaavamuutos. Sen yhteydessä tehtävässä liikennesuunnitelmassa tullaan tarkistamaan alueen jalkakäytävätarve. Jo rakennettujen alueiden liikennejärjestelyihin varatut määrärahat ovat kuitenkin niin pieniä, ettei hiljaisen kadun jalkakäytävän toteutuminen ole mahdollista ainakaan lähivuosina.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566