Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/11

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1011

V 30.11.2016, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottaminen

HEL 2016-009068 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Liisa Pohjolaisen kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja, joka toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja nimitetään enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien ja toimialan hallintojohtajan esimies. Toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016, 675 § perustaa toimialajohtajien virat ja kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään virkojen täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Toimialajohtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on perusteltua täyttää jo ennen uuden organisaation voimaantuloa, jotta toimialajohtajat voivat hoitaa uuden johtamisjärjestelmän täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajat valitsee kaupunginvaltuusto.

Viran hakumenettely

Toimialajohtajien virat olivat julkisesti haettavina 17.8.–12.9.2016. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 21.8.2016 sekä Metro-lehdessä 17.8.2016. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakuaika päättyi 12.9.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta suurten organisaatioiden operatiivisesta johtamisesta ja todennettua näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Kokemus kyseessä olevalta toimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa yhteensä 29 henkilöä. Liitteenä 1 on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista.

Ensimmäisen kierroksen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella viisi hakijaa: Timo Jalonen, Satu Järvenkallas, Lassi Kilponen, Liisa Pohjolainen ja Ilpo Salonen.

Hakijoita haastattelivat ensimmäisellä haastattelukierroksella 29.9.–7.10.2016 henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman ja PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin kolme hakijaa: Satu Järvenkallas, Lassi Kilponen ja Liisa Pohjolainen. Henkilöarvioinnit suoritti PD Personnel Helsinki Oy 12.–16.10.2016.

Kaikki arvioidut hakijat kutsuttiin toiseen haastatteluun: Satu Järvenkallas, Lassi Kilponen ja Liisa Pohjolainen.

Toisessa haastattelussa 26.10.2016 ja 7.11.2016 hakijoita haastattelivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Osku Pajamäki ja Otso Kivekäs, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, vs. henkilöstöjohtaja Asta Enroos, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman sekä PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat.

Hakija Satu Järvenkallas on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1999 pääaineena kasvatustiede ja sivuaineina sosiaalipsykologia ja erityispedagogiikka. Lisäksi hän on suorittanut Tampereen teknillisen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen executive MBA -tutkinnon vuonna 2010. Hän on suorittanut myös lastentarhanopettajan opistotasoisen tutkinnon Helsingin lastentarhanopettajaopistossa vuonna 1989. Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon vuonna 2012, julkishallinnon johtamisen kehitysohjelman vuonna 2006 sekä Helsingin kaupungin ja Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE) Tulevaisuuden johtaja Helsingissä –opintokokonaisuuden.

Hakija Järvenkallas on toiminut vuodesta 2013 Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtajana. Vastuualueelle kuuluu varhaiskasvatusviraston talouden ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hän on toiminut Helsingin kaupungilla päivähoidon johtajana sekä konsulttina, aluepäällikkönä ja päivähoidon tarkastajana. Hän on toiminut myös päiväkodin johtajana.

Hakija Järvenkallaksen vahvuutena on syvällinen varhaiskasvatustoiminnan tuntemus ja kokemus varhaiskasvatuksen johtamistehtävistä. Lisäksi hän on onnistuneesti vienyt läpi uuden varhaiskasvatusviraston perustamisen sekä uudenlaisten toimintatapojen luomisen.

Hakija Lassi Kilponen on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon Sibelius-Akatemiassa vuonna 1993 pääaineena musiikkikasvatus. Lisäksi hän on suorittanut Opetushallinnon tutkinnon vuonna 2001 sekä Helsingin kaupungin, Laatukeskus Oy:n ja Novetos Oy:n toteuttaman johtamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2009. Täydentävänä koulutuksena hän on suorittanut Laatukeskus Oy:n laatupäällikkökoulutuksen vuonna 2011, Deep Lead Oy:n johtamisvalmennuksen vuonna 2014 sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Asiantuntijaorganisaation johtaminen - koulutuskokonaisuuden vuonna 2015.

Hakija Kilponen on toiminut vuodesta 2010 Lahden kaupungin lasten ja nuorten kasvun vastuualueen vastuualuejohtajana. Vastuualueelle kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden toiminnot. Aiemmin hän on toiminut Helsingin kaupungin opetusvirastossa perusopetuslinjan vs. opetuspäällikkönä, Kruununhaan yläasteen rehtorina ja apulaisrehtorina sekä musiikin lehtorina samassa oppilaitoksessa. Rehtorin virkaa hoitaessaan hakija toimi myös neljän vuoden ajan aluerehtorina.

Hakija Kilposen vahvuutena on pitkäaikainen kokemus lasten ja nuorten palveluiden johtamisesta. Hakijan vahvuutena on lisäksi se, että hän johtaa nykyisessä tehtävässään sekä perusopetukseen, varhaiskasvatukseen että nuorisopalveluihin liittyvää kokonaisuutta.

Hakija Liisa Pohjolainen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 1991 pääaineena venäjän kieli ja sivuaineena suomen kieli, ruotsin kieli, kirjallisuus ja kasvatustiede. Hän on suorittanut myös aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot. Lisäksi hän on suorittanut erityisopettajan tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2007. Hän on suorittanut Helsingin kaupungin Aalto-yliopiston executive MBA-tutkinnon vuonna 2015. Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut Helsingin kaupungin keskijohdon valmennuksen vuonna 2004, opetusalan työnohjaajan tutkinnon vuonna 1997 sekä valtion oppilaitosten rehtoreiden ja johtajien kehittämisohjelman vuonna 2007.

Hakija Pohjolainen on toiminut vuodesta 2015 Helsingin kaupungin opetustoimen johtajana. Vastuualueelle kuuluu opetusviraston talouden ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hän on toiminut opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan johtajana, Lahden Tiirismaan lukion rehtorina, ESR-projektipäällikkönä opetushallituksessa sekä rehtorina Suomalais-venäläisessä koulussa. Hän on myös toiminut rehtorina, apulaisrehtorina, aikuiskoulutuspäällikkönä ja opettajana Helsingin palvelualojen oppilaitoksessa (Roihuvuoren ammattioppilaitos).

Hakija Pohjolaisen vahvuutena on Helsingin opetustoimen kattava tuntemus sekä kokemus opetustoimen uudistuksen johtamisesta ja muutoksen läpiviemisestä.

Kaikilla kolmella hakijalla on monipuolista kokemusta johtotehtävistä opetuksen ja kasvatuksen alalta sekä kokemusta työskentelystä luottamushenkilöiden kanssa. Samoin kaikilla hakijoilla on kokemusta mittavien muutosten läpiviemisestä, uuden luomisesta ja henkilöstön osallistuttamisesta muutokseen. Heillä on myös tehtävän hoidon edellyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. Kaikki ovat lisäksi kehittäneet omaa johtamisosaamistaan monipuolisesti ja jokaisella on riittävä englannin kielen taito.

 

 

Perustelut valintaesitykselle

Toimialajohtajat ovat virkamiesjohdon edustajina kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu toimialoilla todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin uuden suunnan näyttämistä niin toimialan sisällä, toimialojen välillä kuin ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.

Koska toimialajohtaja kuuluu kansliapäällikön alaisena kaupungin johtoryhmään, valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota toimialajohtajien keskinäiseen yhteistyövalmiuteen ja kykyyn rakentaa yhtenäisyyttä poikki toimialojen, sekä kykyyn muodostaa luottamukseen perustuva ja toimiva yhteistyö kaupungin luottamushenkilöjohdon kanssa.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi kahdella haastattelukierroksella ja henkilöarvioinnilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esitettyyn henkilöön.

Liisa Pohjolaisen valintaa toimialajohtajaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle puoltaa hänen kokemuksensa Helsingin opetustoimen uudistuksen johtamisesta ja siihen liittyvän muutoksen järjestelmällisestä ja sitoutuneesta läpiviemisestä. Hänellä on monipuolinen kokemus johtotehtävistä opetuksen ja kasvatuksen alalta, sekä laaja-alainen ja käyttäjälähtöinen näkemys koulutuksesta elämänkaaren kattavana palvelupolkuna.  Pohjolainen on toiminut kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialatyöryhmän puheenjohtajana ja osoittanut tässä roolissaan innostusta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se tulee kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan ajankohdan, jolloin virkaan valittava henkilö ottaa viran vastaan.

Samalla kaupunginhallitus tulee tekemään virkavalinnan mahdollisesti edellyttämän nykyisten virkojen väliaikaista hoitamista koskevan päätöksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti

Viran muut hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566