Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/5

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 990

V 30.11.2016, Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite Hietalahdenrannan alueen katuturvallisuuden parantamisesta

HEL 2016-007584 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tomi Sevanderin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tomi Sevander ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Hietalahdenrannan alueen kevyen liikenteen väylät aidataan turvallisuuden parantamiseksi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että yleisenä periaatteena on ollut, ettei Helsingin rantoja aidata. Hietalahdenrannan aitaamiseen ei myöskään ole liikenteellisiä perusteita. Hietalahdenrannan kävely- ja pyöräilyn pääväylä kulkee selvästi erillään rantalaitureista. Rantalaitureilla on mahdollista kävellä ja oleskella. Laiturit ovat avoimia, suurten alusten kiinnittymispaikkoja. Nykyinen tilanne vastaa kantakaupungin muiden vastaavien alueiden tilannetta ja järjestelyjä.

Telakkarannan asemakaavassa Hietalahdenlaituri on merkitty pp/h-merkinnällä. Se tarkoittaa yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualueen osaa, jolla huoltoajo on sallittu. Alueen tarkemmassa suunnittelussa huomioidaan kävely ja pyöräliikennereittien turvallinen linjaus suhteessa rantalaitureihin. Jätkäsaarenlaiturilla ja Hietalahdenrannan laitureilla on olemassa pelastautumisportaat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.09.2016 § 310

HEL 2016-007584 T 00 00 03

Hankenumero 5264_51

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotettujen kaiteiden lisäämiseksi Hietalahdenrantaan ei ole liikenteellisiä perusteita.

Hietalahdenrannan kävely- ja pyöräliikenneväylä kulkee selvästi erillään rantalaitureista, osalla matkaa eri tasolla ja aidalla sekä materiaalein eroteltuna alatasosta. Rantalaitureilla on mahdollista kävellä ja oleskella.

Laiturit ovat avoimia, suurten alusten kiinnittymispaikkoja, joten niihin tulee mahdollistaa kulku. Nykyinen tilanne vastaa kantakaupungin muiden vastaavien alueiden tilannetta ja järjestelyjä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut asemakaavan Telakkarantaan, joka on vahvistunut 22.1.2016. Hietalahdenlaituri on merkitty kaavaan pp/h-merkinnällä. Se tarkoittaa yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualueen osaa, jolla huoltoajo on sallittu. Alueen tarkemmassa suunnittelussa on huomioitu kävely ja pyöräliikennereittien turvallinen linjaus suhteessa rantalaitureihin.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 20.09.2016 § 374

HEL 2016-007584 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin rantojen aitaamisesta on käyty keskustelua usein menneinä vuosina. Yleisenä periaatteena on ollut, ettei rantoja aidata. Kaikkien rantojen aitaaminen olisi kallista, ja aitojen ylläpito olisi taloudellisesti erittäin raskas velvoite. Kantakaupungin satamalaitureita ei ole aidattu. Vain Helsingin Satama Oy:n alueet on eristetty aidalla, koska näille alueille ei ole vapaata pääsyä. Kantakaupungin rantojen laitureiden turvallisuutta on parannettu lisäämällä pelastautumisportaita ja pelastautumisvälineitä.

Hietalahdenrannan kävely- ja pyöräilyn pääväylä kulkee selvästi erillään rantalaitureista. Rantalaitureilla on mahdollista kävellä ja oleskella. Laiturit ovat avoimia, suurten alusten kiinnittymispaikkoja. Nykyinen tilanne vastaa kantakaupungin muiden vastaavien alueiden tilannetta ja järjestelyjä.

Jätkäsaarenlaiturilla ja Hietalahdenrannan laitureilla on pelastautumisportaat. Telakkarannan suunnittelussa huomioidaan kävely- ja pyöräilyreittien selkeä linjaaminen erilleen rantalaitureista.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566