Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/12

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1012

V 30.11.2016, Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen

HEL 2016-009069 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Mikko Ahon kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n mukaan kaupunkiympäristön toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja, joka toimii kaupunkiympäristö- lautakunnan, rakennusten ja yleisten alueiden jaoston sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja nimitetään enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien, toimialan hallintojohtajan ja pelastuskomentajan esimies. Toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016, 675 § perustaa toimialajohtajien virat ja kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään virkojen täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Toimialajohtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on perusteltua täyttää jo ennen uuden organisaation voimaantuloa, jotta toimialajohtajat voivat hoitaa uuden johtamisjärjestelmän täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajat valitsee kaupunginvaltuusto.

Viran hakumenettely

Toimialajohtajien virat olivat julkisesti haettavina 17.8.–12.9.2016. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 21.8.2016 sekä Metro-lehdessä 17.8.2016. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakuaika päättyi 12.9.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta suurten organisaatioiden operatiivisesta johtamisesta ja todennettua näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Kokemus kyseessä olevalta toimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa yhteensä 17 henkilöä, joista yksi on sittemmin peruuttanut hakemuksensa. Hakijoista yksi henkilö ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Liitteenä 1 on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista.

Ensimmäisen kierroksen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella seitsemän hakijaa: Mikko Aho, Jukka Kauto, Timo Martiskainen, Esa Nikunen, Kari Pudas, Raimo K. Saarinen ja Jaakko Stauffer.

Hakijoita haastattelivat ensimmäisellä haastattelukierroksella 29.9.–7.10.2016 henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman ja PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin neljä hakijaa: Mikko Aho, Timo Martiskainen, Kari Pudas ja Raimo K. Saarinen. Henkilöarvioinnit suoritti PD Personnel Helsinki Oy 12.–16.10.2016.

Toiseen haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa: Mikko Aho ja Raimo K. Saarinen.

Toisessa haastattelussa 26.10.2016 hakijoita haastattelivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Osku Pajamäki ja Otso Kivekäs, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, vs. henkilöstöjohtaja Asta Enroos, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman sekä PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat.

Hakija Mikko Aho on suorittanut arkkitehdin tutkinnon Otaniemen teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1986 pääaineena ARK III julkiset rakennukset. Hän on lisäksi suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon Keski-Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskuksessa vuonna 2005 sekä useita teknisen alan ammatillisia täydennyskoulutuksia ja kursseja.

Hakija Aho on toiminut vuodesta 2013 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkönä. Vastuualueeseen kuuluu kaupunkisuunnitteluviraston talouden ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hakija on toiminut Sipoon kunnan kehitysjohtajana sekä teknisen johtajan ja kunnanjohtajan viransijaisena. Hän on toiminut myös Karkkilan teknisenä johtajana vastaten koko teknisen sektorin kokonaisuudesta.

Hakija Ahon vahvuutena on monipuolinen kokemus johtamisesta teknisellä alalla ja vahva prosessiajattelu. Hakijan vahvuus on myös jäsentynyt toimintatapa viedä strategisia tavoitteita käytäntöön.

Hakija Raimo K. Saarinen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1978 pääaineena rakennustekniikka.

Hakija Saarinen on toiminut vuodesta 2010 Helsingin kaupungininsinöörinä. Vastuualueelle kuuluu rakennusviraston talouden ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hakija on toiminut rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikkönä sekä piiri-insinöörinä. Hän on toiminut myös Vantaan kaupungin teknisen toimen tuotantojohtajana sekä päällikkötehtävissä Helsingin kaupungin silloisessa vesi- ja viemärilaitoksessa. 

Hakija Saarisen vahvuutena on pitkällinen kokemus kaupunkiympäristön toimialalta eri johtamistehtävissä. Rakennusviraston päällikkönä hakija on saanut aikaan uudistuksia toimintatavoissa ja kehitystä viraston julkisuuskuvassa.

Kummallakin hakijalla on näkemystä kaupunkiympäristön toimialan substanssikysymyksiin ja kokonaisvaltaista toimintaympäristön tuntemusta, sekä kokemusta työskentelystä luottamushenkilöiden kanssa. Kumpikin hakija on johtanut pitkään suuria organisaatioita. Kummallakin on myös tehtävän hoidon edellyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä riittävä englannin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Toimialajohtajat ovat virkamiesjohdon edustajina kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu toimialoilla todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin uuden suunnan näyttämistä niin toimialan sisällä, toimialojen välillä kuin ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.

Koska toimialajohtaja kuuluu kansliapäällikön alaisena kaupungin johtoryhmään, valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota myös toimialajohtajien keskinäiseen yhteistyövalmiuteen ja kykyyn rakentaa yhtenäisyyttä poikki toimialojen, sekä kykyyn muodostaa luottamukseen perustuva ja toimiva yhteistyö kaupungin luottamushenkilöjohdon kanssa.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi kahdella haastattelukierroksella ja henkilöarvioinnilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esitettyyn henkilöön.

Mikko Ahon valintaa toimialajohtajaksi kaupunkiympäristön toimialalle puoltaa hänen jäsentynyt, prosesseista käsin lähtevä johtamistapansa sekä kyky johtaa toiminnan tavoitteet johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti strategiasta. Ahon vahvuus on myös monipuolinen kokemus johtamistehtävistä kaupunkiympäristön alalla sekä todennetut näytöt muun muassa henkilöstön työhyvinvoinnin kasvattamisesta ja henkilöstön sitouttamisesta strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Täytääntöönpano

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se tulee kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan ajankohdan, jolloin virkaan valittava henkilö ottaa viran vastaan.

Samalla kaupunginhallitus tulee tekemään virkavalinnan mahdollisesti edellyttämän nykyisten virkojen väliaikaista hoitamista koskevan päätöksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti

Viran muut hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566