Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 994

V 30.11.2016, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite peruskoulun toisen luokan oppilaiden iltapäiväkerhopaikoista

HEL 2016-006869 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että peruskoulun toiselle luokalle menevien lasten vanhemmille on tullut ilmoitus, että noin 1000 lasta jää syksyllä ilman iltapäiväkerhopaikkaa. Kaupunginhallituksen tulee ryhtyä kiireellisiin toimiin kaupungin omien tai esimerkiksi järjestöiltä hankittavien iltapäiväkerhopaikkojen lisäämiseksi peruskoulujen syyslukukauden alkuun mennessä. Samalla on jatkossa turvattava iltapäiväkerhopaikkojen riittävyys ja tiedotettava niistä ajoissa lasten vanhemmille.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan antamaan lausuntoon ja toteaa, että lukuvuodelle 2016-2017 yli 200 koulutulokkaan lisäys iltapäivätoiminnan hakijamäärissä vaikutti siihen, että budjettiraamin puitteissa paikka pystyttiin tarjoamaan 1. luokan ja 2.-3. luokan erityisen tuen oppilaille. Kielteisiä päätöksiä tehtiin 2. luokan oppilaille 1010, joka on lähes 400 kielteistä päätöstä enemmän kuin vuonna 2015.

Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto tekivät lisäpaikkojen järjestämiseksi yhteisen esityksen, joka käsiteltiin kaupunginhallituksessa 27.6.2016. Perusopetuksen iltapäivätoimintaan lisättiin noin 300 paikkaa alueilla, joissa ei ole koulujen lähellä leikkipuistoa tai matka sinne on toisluokkalaiselle hankala kulkea. On myös selvitetty, kuinka monella kielteisen päätöksen saaneella lapsella oli terveydentilaan liittyviä erityistarpeita. Ruotsinkielisten koulujen kaikki kielteisen päätöksen saaneet sijoitettiin olemassa oleviin ryhmiin.

Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto ovat myös selvittäneet, millä alueilla leikkipuisto on hyvä vaihtoehto 2. luokkalaiselle ja tiedottivat asiasta mediassa. Leikkipuistoissa on resursseja ottaa vastaan välipalalle ilmoittautuneita.

Esittelijä toteaa, että on tärkeää, että 1. ja 2. luokkalaisten iltapäivät ovat turvallisia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 23.08.2016 § 140

HEL 2016-006869 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Haku perusopetuksen iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2016–2017 päättyi 29. huhtikuuta. Yli 200 koulutulokkaan lisäys hakijamäärissä vaikutti siihen, että budjettiraamin puitteissa paikka pystyttiin tarjoamaan 1. luokan oppilaille ja 2.-3. luokan erityisen tuen oppilaille. Kielteisiä päätöksi tehtiin 2. luokan oppilaille 1010. Tämä on lähes 400 kielteistä päätöstä enemmän kuin vuonna 2015.

Opetusvirasto tiedusteli kevään valintakokousten jälkeen iltapäivätoiminnan palveluntuottajilta mahdollisuuksia laajentaa toimintaa, jos tarvetta palvelun kasvattamiselle esitetään. Palveluntuottajat olivat yksimielisesti valmiita laajentamaan palvelua tarvittaessa.

Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto tekivät yhteisen esityksen kaupunginhallituksen 27.6.2016 kokoukseen lisäpaikkojen järjestämiseksi. Kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun pohjalta opetusviraston koordinoimaan perusopetuksen iltapäivätoimintaan lisättiin noin 300 paikkaa aluilla, joissa koulujen lähellä ei ole leikkipuistoa tai matka sinne on toisluokkalaiselle hankala kulkea itsenäisesti. Lisäksi selvitettiin, kuinka monelle kielteisen päätöksen saaneella lapsella oli terveydentilaan liittyviä erityistarpeita. Ruotsinkielisten koulujen kaikki kielteisen päätöksen saaneet sijoitettiin olemassa oleviin ryhmiin. Kaupunginhallituksen kokouksen pohjalta lisätyt iltapäivätoiminnan paikat eivät sisälly opetusviraston tulosbudjettiin. Opetusvirasto tulee tarvittaessa hakemaan ylitysoikeutta vastaavalle summalle.

Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto selvittivät yhdessä, millä alueilla leikkipuisto on hyvä vaihtoehto 2. luokkalaiselle ja tiedottivat asiasta mediassa. Lähtökohtaisesti puistoissa oli resursseja ottaa vastaan lisää välipalalle ilmoittautuneita.

Koulun alkuun mennessä on perusopetuksen iltapäivätoimintaan tullut 265 peruutusta. Uusia päätöksiä 1. luokan oppilaille on tehty vastaava määrä. Toiminnassa on koulutyön alkaessa noin 5 700 lasta.

Leikkipuistotoiminnan välipalalle ilmoittautuneita 1.-2. luokkalaisia on noin 2 600, joka on yhtä paljon kuin vuosi sitten koulun alkaessa.

Käsittely

23.08.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Puheenjohtaja Krohnin puheenvuoron johdosta esittelijä lisäsi lausuntoehdotuksensa 4. kappaleen ("Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto…") loppuun seuraavaa:

"Kaupunginhallituksen kokouksen pohjalta lisätyt iltapäivätoiminnan paikat eivät sisälly opetusviraston tulosbudjettiin. Opetusvirasto tulee tarvittaessa hakemaan ylitysoikeutta vastaavalle summalle."

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Leena Palve-Kaunisto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566