Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/6

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 991

V 30.11.2016, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Ylä-Malmin torin vesialtaan saattamiseksi virkistyskeitaaksi

HEL 2016-009630 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Heimo Laaksosen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Ylä-Malmin torin vesiallas ympäristöineen kunnostettaisiin.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon, jossa todetaan asiasta seuraavaa:

Ylä-Malmin torin kehittäminen osana Malmin aluekeskusta on edelleen tärkeää. Ylä-Malmin torille on osoitettu paikka taideteokselle ja vesialtaalle tai suihkulähteelle jo 80-luvulla laaditussa yleissuunnitelmassa. Allas ja siihen liittyvä Malmi-veistos valmistuivat vuonna 1990.

Ylä-Malmin torin vesiallasta on kunnostettu vuosien saatossa. Viimeisen kymmenen vuoden sisällä on uusittu altaan vesieristys ja kiveys. Myös muita pienempiä kunnostustöitä on tehty vuosien mittaan. Kunnostustöistä huolimatta allas vuotaa, ja kesäkauden 2016 alussa altaaseen laskettu vesi hävisi kahdessa päivässä. Koska vuodon sijaintia ei ole pystytty paikantamaan, on allas ollut tyhjillään. Allas ja sen ympäristö ovat epäsiistejä kolhiintuneiden varusteiden, roskaamisen ja ilkivallan vuoksi.

Malmilla on vesialtaat Ylä-Malmin torilla, Ala-Malmin torilla ja Ala-Malmin puistossa. Kaikkien näiden altaiden ylläpidossa on ollut ongelmia. Tällä hetkellä toiminnassa on Ala-Malmin puiston vesiallas suihkuineen. Ylläpidon nykyisellä rahoituksella ei ole mahdollista peruskorjata altaita ja suihkulähteitä.

Ylä-Malmin torilla on tarkoitus säilyttää vesiaihe, joka on mahdollista pitää toimintakunnossa ylläpidon käytössä olevilla resursseilla. Vesiaihe olisi järkevintä kunnostaa torin muun kunnostuksen tai kehittämisen yhteydessä, jolloin voidaan uusia myös altaan ja teoksen valaistus ja näin luoda altaan ympäristöstä viihtyisämpi. Rakennusviraston talousarviossa ei ole tällä hetkellä rahoitusta Ylä-Malmin torinalueen kunnostukselle seuraavalle kymmenelle vuodelle. Rakennusvirasto selvittää mahdollisuutta saada kunnostukseen erillisrahoitusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 18.10.2016 § 404

HEL 2016-009630 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ylä-Malmin torin kehittäminen osana Malmin aluekeskusta on edelleen tärkeää. Ylä-Malmin torille on osoitettu paikka taideteokselle ja vesialtaalle tai suihkulähteelle jo 80-luvulla laaditussa yleissuunnitelmassa. Allas ja siihen liittyvä Malmi-veistos valmistuivat vuonna 1990.

Ylä-Malmin torin vesiallasta on kunnostettu vuosien saatossa. Viimeisen kymmenen vuoden sisällä on uusittu altaan vesieristys ja kiveys. Myös muita pienempiä kunnostustöitä on tehty vuosien mittaan. Kunnostustöistä huolimatta allas vuotaa, ja kesäkauden 2016 alussa altaaseen laskettu vesi hävisi kahdessa päivässä. Koska vuodon sijaintia ei ole pystytty paikantamaan, on allas ollut tyhjillään. Allas ja sen ympäristö ovat epäsiistejä kolhiintuneiden varusteiden, roskaamisen ja ilkivallan vuoksi.

Malmilla on vesialtaat Ylä-Malmin torilla, Ala-Malmin torilla ja Ala-Malmin puistossa. Kaikkien näiden altaiden ylläpidossa on ollut ongelmia. Tällä hetkellä toiminnassa on Ala-Malmin puiston vesiallas suihkuineen. Ylläpidon nykyisellä rahoituksella ei ole mahdollista peruskorjata altaita ja suihkulähteitä.

Ylä-Malmin torilla on tarkoitus säilyttää vesiaihe, joka on mahdollista pitää toimintakunnossa ylläpidon käytössä olevilla resursseilla. Vesiaihe olisi järkevintä kunnostaa torin muun kunnostuksen tai kehittämisen yhteydessä, jolloin voidaan uusia myös altaan ja teoksen valaistus ja näin luoda altaan ympäristöstä viihtyisämpi. Rakennusviraston talousarviossa ei ole tällä hetkellä rahoitusta Ylä-Malmin torinalueen kunnostukselle seuraavalle kymmenelle vuodelle. Rakennusvirasto selvittää mahdollisuutta saada kunnostukseen erillisrahoitusta.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566