Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 999

V 30.11.2016, Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkaantorin alueen (Heikkilänaukio) muodostamisesta monitoimialueeksi

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Lauttasaaren Heikkaantorin alueesta tehdään monitoimialue ja Heikkaantoria vastapäätä olevat betoniporsaat poistetaan.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että Heikkilänaukio - paikallisesti myös Heikkaanaukioksi kutsuttu - on Vattuniemen keskeinen kaupunkitila, jonka ympärille alueen palvelut ovat keskittyneet. Heikkiläntie jakaa aukion kahteen osaan. Metron liityntäliikenteen ajoreitti Heikkiläntien kautta lisää aukion käyttöä häiritsevää läpikulkuliikennettä, eikä ajoreitti ole mutkikkaalla katuverkolla sujuva. Heikkilänaukion eteläosan monipuolista käyttöä haittaavat aukiolle rakennetut tasoerot ja erillinen pysäköintialue. Rakennusviraston laatimassa Lauttasaaren aluesuunnitelmassa on todettu Heikkilänaukion tarvitsevan peruskorjausta. Hanke on rakennusviraston investointiohjelmassa alkaen vuonna 2019.

Heikkilänaukiolla on jo tällä hetkellä useita myynti- ja terassipaikkoja. Pohjoispuolella on tarvikemyyntiin määritelty alue ja eteläpuolella kausimyyntipisteitä, joista yksi on vuokrattu. Aukiolle mahtuisikin useita myyntipisteitä jos kysyntää olisi.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt Heikkilänaukion tori- ja katualueen suunnittelun yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Suunnittelun tavoitteena on yhdistää Heikkiläntien jakama aukio yhtenäiseksi toritilaksi, siirtää ajoneuvoliikenne aukiota reunustaville kaduille ja järjestää pysäköinti uudelleen. Heikkilänaukiosta suunnitellaan nykyistä parempaa asukkaiden olohuonetta, jossa on tilaa tapahtumille, torimyynnille ja torikahvilalle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Rakennusvirasto

Yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 292

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Heikkilänaukio, paikallisesti myös Heikkaanaukioksi kutsuttu, on Vattuniemen keskeinen kaupunkitila, jonka ympärille alueen palvelut ovat keskittyneet. Heikkiläntie jakaa aukion kahteen osaan. Metron liityntäliikenteen ajoreitti Heikkiläntien kautta lisää aukion käyttöä häiritsevää läpikulkuliikennettä, eikä ajoreitti ole mutkikkaalla katuverkolla sujuva. Heikkilänaukion eteläosan monipuolista käyttöä haittaavat aukiolle rakennetut tasoerot ja erillinen pysäköintialue. Rakennusviraston laatimassa Lauttasaaren aluesuunnitelmassa on todettu Heikkiläntorin tarvitsevan peruskorjausta. Hanke on rakennusviraston investointiohjelmassa alkaen vuonna 2019.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt Heikkilänaukion tori- ja katualueen suunnittelun yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Suunnittelun tavoitteena on yhdistää Heikkiläntien jakama aukio yhtenäiseksi toritilaksi, siirtää ajoneuvoliikenne aukiota reunustaville kaduille ja järjestää pysäköinti uudelleen. Heikkilänaukiosta suunnitellaan nykyistä parempaa asukkaiden olohuonetta, jossa on tilaa tapahtumille, torimyynnille ja torikahvilalle.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 23.08.2016 § 339

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusviraston laatimassa Lauttasaaren aluesuunnitelmassa on todettu Heikkiläntorin tarvitsevan peruskorjausta. Hanke on investointiohjelmassa alkaen vuonna 2019. Myös torin elävöittämistä ja aktiivisempaa käyttöä on toivottu saadussa palautteessa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt suunnittelun torin parantamiseksi yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Tarkoituksena on järjestellä uudestaan pysäköinti, bussiliikenteenreitit ja pyöräilyväylät. Toritoiminnoille ja jalankululle pyritään järjestämään viihtyisämmät olosuhteet. Peruskorjaus odottaa liikennesuunnitelman ja mahdollisen asemakaavamuutoksen valmistumista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa liikennesuunnittelusta ja pysäköintijärjestelyistä. Se ottaa kantaa aloitteessa ehdotettuun pysäköintijärjestelyyn. Aukiolla on toritoimintaa ja ravintolaterasseja. Nämä toiminnot ja niiden kehittämistarpeet tulee huomioida jatkosuunnittelussa.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566