Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/13

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1013

V 30.11.2016, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan ottaminen

HEL 2016-009070 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Tommi Laition kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 10 000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, joka toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja nimitetään enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan esimies. Toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016, 675 § perustaa toimialajohtajien virat ja kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään virkojen täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Toimialajohtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on perusteltua täyttää jo ennen uuden organisaation voimaantuloa, jotta toimialajohtajat voivat hoitaa uuden johtamisjärjestelmän täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajat valitsee kaupunginvaltuusto.

Viran hakumenettely

Toimialajohtajien virat olivat julkisesti haettavina 17.8.–12.9.2016. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 21.8.2016 sekä Metro-lehdessä 17.8.2016. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakuaika päättyi 12.9.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta suurten organisaatioiden operatiivisesta johtamisesta ja todennettua näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Kokemus kyseessä olevalta toimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 36 henkilöä. Hakijoista kolme henkilöä eivät täyttäneet kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Liitteenä 1 on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista.

Ensimmäisen kierroksen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kuusi henkilöä: Ari-Pekka Karimäki, Tommi Laitio, Tuula Lybeck, Stuba Nikula, Piia Rantala-Korhonen ja Paula Tuovinen.

Hakijoita haastattelivat ensimmäisellä haastattelukierroksella 29.9.–7.10.2016 henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman ja PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin kolme hakijaa: Ari-Pekka Karimäki, Tommi Laitio ja Stuba Nikula. Henkilöarvioinnit suoritti PD Personnel Helsinki Oy 12.–16.10.2016.

Toiseen haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa: Tommi Laitio ja Stuba Nikula.

Toisessa haastattelussa 26.10.2016 hakijoita haastattelivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Osku Pajamäki ja Otso Kivekäs, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, vs. henkilöstöjohtaja Asta Enroos, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman sekä PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat.

Hakija Tommi Laitio on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2005 pääaineena yleinen valtio-oppi ja sivuaineina viestintä, sosiaalipsykologia sekä organisaatiot ja johtaminen. Hän on lisäksi suorittanut Helsingin kaupungin Aalto-yliopiston executive MBA-tutkinnon vuonna 2015.

Hakija Laitio on toiminut vuodesta 2012 Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtajana. Vastuualueelle kuuluu nuorisoasiainkeskuksen talouden ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hän on toiminut tutkijana ja projektipäällikkönä ajatushautomo Demos Helsingissä sekä itsenäisenä yrittäjänä organisaatioiden kehittämisen parissa. Hän on myös toiminut ohjelmapäällikkönä European Cultural Foundationissa sekä vapaana toimittajana. Hakija on lisäksi toiminut kattavasti vapaaehtoistyössä ja järjestötoiminnassa. 

Hakija Laition vahvuutena ovat näytöt strategisten tavoitteiden toimeenpanosta nuorisotoimessa, näytöt muutoksen johtamisesta sekä vankka kokemus yhteiskehittämisen ja osallistavien menetelmien hyödyntämisestä. Hakijan vahvuutena on lisäksi innovatiivinen ajattelu ja kehittävä työote.

Hakija Stuba Nikula on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1999 pääaineena tietojenkäsittelytiede ja sivuaineina matematiikka ja kasvatustiede. Hän on lisäksi suorittanut Helsingin kaupungin konserniakatemian toimitusjohtajavalmennuksen vuonna 2010. 

Hakija Nikula on toiminut vuodesta 2013 Helsingin kaupungin kulttuurijohtajana. Vastuualueelle kuuluu kulttuurikeskuksen talouden ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana Kiinteistö Oy Kaapelitalossa, tapahtumatuotantoyhtiö Finnish Metal Events Oy:ssä sekä Elmu-Yhtiö Oy:ssä. Hän on lisäksi toiminut oman toimensa ohessa kolumnistina, luennoitsijana ja juontajana kulttuurin ja koulutuksen eri areenoilla.

Hakijan Nikulan vahvuutena on monipuolinen kokemus johtamistehtävistä kulttuurin toimialalla, myös kaupungin tytäryhtiössä. Hakijalla on vahvaa kokemusta tapahtumajärjestämisestä, kulttuurihallinnosta ja -politiikasta sekä sidosryhmäyhteistyöstä.

Kummallakin hakijalla on kokemusta johtotehtävistä toimialan eri alueilta ja yksityiseltä sektorilta. Kummallakin on myös tehtävän hoidon edellyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kokemusta työskentelystä luottamushenkilöiden kanssa sekä riittävä englannin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Toimialajohtajat ovat virkamiesjohdon edustajina kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu toimialoilla todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin uuden suunnan näyttämistä niin toimialan sisällä, toimialojen välillä kuin ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.

Koska toimialajohtaja kuuluu kansliapäällikön alaisena kaupungin johtoryhmään, valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota myös toimialajohtajien keskinäiseen yhteistyövalmiuteen ja kykyyn rakentaa yhtenäisyyttä poikki toimialojen, sekä kykyyn muodostaa luottamukseen perustuva ja toimiva yhteistyö kaupungin luottamushenkilöjohdon kanssa.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi kahdella haastattelukierroksella ja henkilöarvioinnilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esitettyyn henkilöön.

Tommi Laition valintaa toimialajohtajaksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle puoltaa hänen nuorisotoimenjohtajana osoittama kykynsä johtaa muutosta ja saada aikaan tuloksia.  Hänen toimintatapansa on innovatiivinen ja verkostoituva. Hänellä on vahvaa osaamista yhteiskehittämisen ja osallistavien menetelmien hyödyntämisessä, sekä kykyä innostaa ja osallistaa henkilöstöään. Laitio on lisäksi toiminut johtamisjärjestelmäuudistuksessa kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia valmistelevan työryhmän puheenjohtajana ja tällä tavoin osallistunut merkittävässä roolissa kaupungin tulevien toimintatapojen kehittämiseen.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

 

 

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se tulee kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan ajankohdan, jolloin virkaan valittava henkilö ottaa viran vastaan.

Samalla kaupunginhallitus tulee tekemään virkavalinnan mahdollisesti edellyttämän nykyisten virkojen väliaikaista hoitamista koskevan päätöksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Kulttuuri -ja vapaa-ajan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti

Viran muut hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566