Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1023

Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi koskien aurinkopaneelien asentamista Helsingin rakennusten katoille yhteistyössä Helenin kanssa

HEL 2015-013606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sirkku Ingervo) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ingervo Sirkku, toivomusponsi 9, Kvsto 2.12.2015 asia 7

2

Helen Oy:n lausunto.pdf

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto.pdf

4

Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto.pdf

5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto.pdf

6

Kiinteistölautakunnan lausunto.pdf

7

Rakennuslautakunnan lausunto.pdf

8

Ympäristölautakunnan lausunto.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehittämisohjelmasta, valtuusto samalla hyväksyi seuraava ponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki pyrkii kaikin keinoin kiirehtimään aurinkopaneelien asentamista Helsingin rakennusten katoille Helenin kanssa yhteistyössä.”

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Kaupunginhallituksen 23.11.2015 (1118 §) päätöksen mukaisesti kiinteistöviraston tilakeskukseen on osoitettu resursseja aurinkosähkön kustannustehokkaiden toteuttamismahdollisuuksien kartoittamiseen kaupungin kiinteistökannassa.

Aurinkosähkön rakentamisen kannattavuutta linjaa kulloinkin voimassa oleva sähkön markkinahintataso. Aurinkosähköjärjestelmien kilpailukyky on kehittynyt ja sen uskotaan kehittyvän tulevaisuudessakin, mutta tällä hetkellä järjestelmien takaisinmaksuajat ovat vielä yli 20 vuotta. Kannattavimpia kohteita aurinkosähkön soveltamiseen ovat sellaiset kohteet, joissa tuotettu aurinkoenergia kuluu kohteen omaan käyttöön, kohteen energiankäyttö ajoittuu kesäaikaan ja on ympärivuorokautista. Mikäli kohteen kattopinta-ala on lisäksi kookas, saadaan aurinkovoimalan yksikkökustannukset laskemaan.

Kaupunki voi hankkia kiinteistöihinsä aurinkosähköjärjestelmiä kilpailuttamalla ne hankintalain mukaan, jolloin Helen Oy voi osallistua tarjoamalla palveluitaan.

Lausunnossaan Helen Oy toteaa, että yhtiöllä on olemassa valmius toteuttaa aurinkosähköjärjestelmiä eri toimintamalleilla yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Helen Oy:n omistama Suomen suurin aurinkovoimala Kivikossa sijaitsee kaupungin omistaman kiinteistön katolla ja ratkaisu perustuu molemminpuoliseen yhteistyömalliin.

Viitaten kiinteistölautakunnan lausuntoon, tilakeskuksen uudisrakennushankkeiden yhteydessä pyritään aina selvittämään hankekohtaisesti mahdollisuudet aurinkosähkön hyödyntämiseen. Lautakunnan näkemyksen mukaisesti aurinkosähkövoimaloiden toteuttaminen on helpointa uudisrakennushankkeiden yhteydessä, jolloin aurinkoenergian käyttö voidaan ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Olemassa oleviin rakennuksiin aurinkosähkövoimalan rakentamisen ehdottomana edellytyksenä on, että rakennuksen katto kestää voimalasta aiheutuvan lisäkuorman. Lisäksi voimalan sähkönsyöttö tulee olla liitettävissä olemassa olevan rakennuksen sähkösyöttöjärjestelmään tai olemassa olevaa järjestelmää tulee voida laajentaa voimalan rakentamisen yhteydessä. Tilakeskuksella on valmistelussa tällä hetkellä noin kymmenen aurinkoenergiahanketta.

Viitaten asuntotuotantotoimikunnan lausuntoon, tavallisissa kerrostaloissa aurinkosähköenergiaan investoiminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, koska aurinkosähköä voidaan järkevästi hyödyntää vain kiinteistösähkön kulutuksessa, ei asukkaiden sähkönkulutuksessa. Asuntotuotantotoimisto selvittää kaikissa rakennuttamissaan uudis- ja peruskorjaushankkeissa mahdollisuudet aurinkosähkön hyödyntämiseen kiinteistössä. Vaikka paneeleita ei hankkeiden rakentamisen yhteydessä toteutettaisikaan, kaikissa kohteissa varaudutaan mahdollisiin tuleviin aurinkosähköpaneeleihin niin kiinnityksen kuin sähköjärjestelmään tehtävien varausten osalta. Asuntotuotantotoimisto on koemielessä toteuttanut aiemmin kaksi aurinkosähkökohdetta Kalasatamassa ja tällä hetkellä suunnitteilla on aurinkopaneeleiden toteuttaminen muutamiin uudis- ja peruskorjaushankkeisiin.

Rakennuslautakunnan lausunnon mukaan nykyinen Helsingin rakennusjärjestys vapauttaa toimenpideluvan hakemisesta aurinkokeräimen sijoittamisen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle. Aurinkokeräimet ja aurinkopaneelit ovat kutakuinkin samassa asemassa lupamielessä.  Kuitenkin suojelluissa rakennuksissa tulee ottaa huomioon rakennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset arvioitaessa mahdollisuutta aurinkopaneeleiden asentamiseen.

EAKR:n rahoittamassa Ilmastokatu-hankkeessa on edistetty yksityisten taloyhtiöiden aurinkosähkön hankintaa ja julkaistu opas aurinkosähkön hankintaan taloyhtiön näkökulmasta. Ilmastoinfo on järjestänyt Aurinkosähköä kotiin -kampanjan, jossa on jaettu tietoa aurinkojärjestelmien ratkaisuista, kannattavuudesta ja toimijoista.

Työ- ja elinkeinoministeriön maksaman energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) mukaan enintään 30 % aurinkosähköhankkeisiin. Energiatukea ei voi hakea asuinrakennusten aurinkosähköhankkeisiin.

Kaupunki pyrkii edistämään kustannustehokkaiden aurinkosähköjärjestelmien toteuttamista Helsingin kaupungin rakennuksiin yhdessä Helen Oy:n ja muiden laite- ja palvelutuottajien kanssa, hankintalain vaatimukset huomioiden, sekä tarjoaa asukkaille ja taloyhtiöille suunnattua neuvontaa kustannustehokkaista energiansäästöön liittyvistä investoinneista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ingervo Sirkku, toivomusponsi 9, Kvsto 2.12.2015 asia 7

2

Helen Oy:n lausunto.pdf

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto.pdf

4

Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto.pdf

5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto.pdf

6

Kiinteistölautakunnan lausunto.pdf

7

Rakennuslautakunnan lausunto.pdf

8

Ympäristölautakunnan lausunto.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566