Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1018

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien valmiuksia Raide-Jokerin rahoituksen aikaistamiseksi

HEL 2015-013477 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tuomas Rantanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rantanen Tuomas, toivomusponsi, Kvsto 2.12.2015 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 2.12.2015 kaupungin talousarviosta vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelmasta vuosiksi 2016 – 2018, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Valtuusto edellyttää, että seuraavan talousarvioraamin valmistelun yhteydessä selvitetään valmiudet Raide-Jokerin rahoituksen aikaistamisesta aiemmin linjatun aikataulun mukaiseksi.” (Tuomas Rantanen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Kaupunginhallituksen hyväksyessä vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamia ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2017 - 2019 laatimisohjeita (4.4.2016, § 297) todettiin investointien osalta, että valmiudet Raide-Jokerin rahoittamiseen valtion ja Espoon kaupungin kanssa sovittavalla tavalla ovat olemassa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016 (§ 178) Raide-Jokerin hankesuunnitelman Helsingin kaupungin osalta siten, että hankesuunnitelman mukaisen pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 275 milj. euroa (MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 2015) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 123,9 milj. euroa (alv 0 %, MAKU huhtikuu 2015) kun valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa. Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan hankesuunnitelman 13.6.2016.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2016 (§ 239) Raide-Jokerin kaluston hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannus on yhteensä enintään 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv) kustannustasossa 7/2016 ja hanke toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen Raide-Jokeri -linjan valmistumisen edellyttämässä aikataulussa vuoteen 2021 mennessä. HSL:n hallitus hyväksyi kaluston hankinnan toteutuksen 25.10.2016.

Kaupunginhallitus päätti 24.10.2016 (§ 926) hyväksyä Espoon ja Helsingin kaupunkien välisen Raide-Jokeri -linjan suunnittelua ja toteutusta koskevan yhteistyösopimuksen liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti sekä oikeuttaa liikennelaitos –liikelaitoksen allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Espoon kaupunginhallitus käsittelee yhteistyösopimuksen hyväksymistä kokouksessaan 7.11.2016.

Hallituksen kehysriihessä huhtikuussa 2016 valtio myönsi Raide-Jokeri –hankkeeseen avustusta 84 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksessa vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2018 – 2019 on Raide-Jokerin osalta varauduttu toteuttamisen tavoiteaikataulun mukaiseen rakentamiseen siten, että linja olisi liikennöitävissä arviolta vuonna 2021. Talousarvioehdotukseen sisältyvässä HKL -liikelaitoksen 10-vuotisessa investointiohjelmassa on merkitty Raide-Jokerin raitioradan ja sähköjärjestelmien toteuttamiseen yhteensä 123,9 milj. euroa vuosille 2017 – 2021, kalustoon yhteensä 107,9 milj. euroa vuosille 2017 – 2021 ja varikkoon yhteensä 49,5 milj. euroa vuosille 2018 – 2021. Tämän lisäksi talousarvioehdotukseen sisältyvässä investointiohjelmassa on varauduttu Raide-Jokeriin liittyvien liikennejärjestelyjen toteuttamiseen yhteensä 10 milj. eurolla vuosina 2018 – 2021.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rantanen Tuomas, toivomusponsi, Kvsto 2.12.2015 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKR

HKL

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.02.2016 § 29

HEL 2015-013477 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Raide-Jokerin hankesuunnitelmatilanne

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu pikaraitiolinja. Linjan alustava yleissuunnitelma valmistui vuonna 2009. Helsingin ja Espoon kaupungit sekä HSL ovat valmistelleet Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa vuoden 2014 lopulta saakka. Hankesuunnitelman vetovastuu on ollut Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa ja työn ohjaamiseen ovat osallistuneet HKL, HSL ja Espoon kaupunki sekä Uudenmaan ELY-keskus. Raide-Jokerin hankesuunnitelman ovat laatineet Ramboll ja WSP Finland.

Hankesuunnitelmassa laadittiin suunnitelma Raide-Jokerin toteuttamiseksi valitulla linjauksella Espoon Keilaniemen, Leppävaaran, Pitäjänmäen, Maunulan, Oulunkylän ja Viikin kautta Itäkeskukseen. Suunnitelmassa pyrittiin löytämään paras ratkaisu pikaraitiotien toteuttamiseksi ja Raide-Jokeri sijoitettiin pääosin omalla väylällään kulkevaksi. Hankesuunnitelmassa laadittiin myös suunnitelma ratasähköistyksen toteuttamiseksi sekä alustava suunnitelma Raide-Jokerin varikkojen toteuttamiseksi. Laadituille suunnitelmille laskettiin kustannusarvio. Lisäksi arvioitiin Raide-Jokerin operoinnin vaatimuksia kalustolle sekä erilaisia operointimalleja.

Hankesuunnitelman yhteydessä laadittiin myös Raide-Jokerin hankearviointi sekä laskelma Raide-Jokerin kaupunkitaloudellisista vaikutuksista. Raide-Jokerin hankesuunnitelma on tarkoitus tuoda samanaikaisesti päätettäväksi Helsingin ja Espoon eri hallintokuntiin kevään 2016 aikana.

Raide-Jokerin budjetointi talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa 2016-2018

HKL:n johtokunta päätti HKL:n talousarviosta 2016 ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 kokouksessaan 13.8.2015. Esitys sisälsi HKL:n investointisuunnitelman vuosille 2016-2025, jossa Raide-Jokerin rakentamiseen varattiin 94 milj. euroa vuosille 2016-2022. Lisäksi Raide-Jokeria varten tarvittavaan vaunukalustoon budjetoitiin 105 milj. euroa ja varikkoon 24 milj. euroa. Investointien ajoitus tehtiin niin, että Raide-Jokerin liikennöinti olisi voinut alkaa vuonna 2023.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa 2016-2018, joka sisältää liitetietona HKL:n 10 vuoden investointisuunnitelman, Raide-Jokeriin varattuja investointeja siirrettiin neljällä vuodella eteenpäin. Investointien siirtäminen eteenpäin tarkoittaisi liikenteen aloituksen siirtymistä 2020-luvun loppupuolella.

Raide-Jokerin budjetointi talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmassa 2017-2019

Talousarvioaikataulun mukaan valtuusto hyväksyy Helsingin kaupungin talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 marraskuussa 2016. HKL:n talousarvioluonnos tuodaan johtokunnalle tiedoksi keväällä 2016 ja johtokunta päättää HKL:n talousarviosta elokuussa 2016.

Talousarvioon kuuluvaa HKL:n 10 vuoden investointisuunnitelmaa (2017-2026) valmistellaan alkuvuoden aikana. Valmistelua koordinoidaan kaupunginkanslian vetämässä liikennehankkeiden ohjausryhmässä, jossa on edustus kaupunginkanslian lisäksi muiden muassa HKL:stä, HKR:stä, kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta ja HSL:stä.

Tammikuun 2016 lopussa valtion taholta on julkisuudessa kerrottu, että valtio on valmis osallistumaan Raide-Jokerin rahoittamiseen jo vuosina 2017-2019, mikä tarkoittaisi Raide-Jokerin toteuttamista nopeammalla aikataululla kuin kaupungin talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa 2016-2018 on varauduttu.

HKL on selvittämässä, kuinka nopealla aikataululla Raide-Jokerin rakentaminen olisi mahdollista toteuttaa. HKL pyrkii yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston ja kaupunginkanslian kanssa laatimaan investointisuunnitelman vuosille 2017-2026 niin, että Raide-Jokerin rakentaminen mahdollistuisi nopeammalla aikataululla. Myös muita HKL:n isoimpien investointihankkeiden aikatauluja tullaan tarkastelemaan alkuvuoden aikana, ja mahdollisuuksien mukaan muita hankkeita tullaan siirtämään investointisuunnitelmassa eteenpäin investointiohjelman tasapainottamiseksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 09.02.2016 § 60

HEL 2015-013477 T 00 00 03

Esitys

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon toimintaympäristössä tapahtuneen merkittävän muutoksen vuoksi.

Raide-Jokeri sisältyy Helsingin Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan HLJ 2015 ja siinä vuosina 2015-2025 aloitettaviin Infrastruktuurin kehittämishankkeisiin.

Kaupunkisuunnitteluviraston vetämä Raide-Jokerin hankesuunnitelma ja alustavat tulokset hankearviosta valmistuivat tammikuun lopussa 2016. Hankkeen kustannukset ja vaikutukset ovat riittävän tarkasti selvillä hankepäätöstä varten. Raide-Jokeri on Helsingin ja Espoon yhteishanke, jonka kustannuksiin valtio on ilmoittanut osallistuvansa 83 milj. eurolla

Rakennusvirasto tulee sisällyttämään Raide-Jokerin katumäärärahat talousarvioneuvotteluissa sovittavan mukaisesti talousarvioesitykseensä.

Rakennusvirasto tulee osaltaan edistämään Raide-Jokerin toteutusta kaupungin edun mukaisesti.

26.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566