Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1001

V 30.11.2016, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite keskustatunnelivarauksesta luopumisesta

HEL 2016-006234 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että keskustatunnelia koskevasta varauksesta luovutaan, jotta vältyttäisiin lisäkustannuksilta erilaisissa hankkeissa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingin keskustatunnelilla on varaus Uudenmaan maakuntakaavassa. Suomalaisen hierarkkisen kaavajärjestelmän mukaisesti ylempi kaavataso ohjaa tarkempaa kaavoitusta. Keskustatunnelin varaus on ollut Helsingin Yleiskaava 2002:ssa, minkä lisäksi jo vuoden 1992 yleiskaavassa keskustan alle on osoitettu pääkatuverkon maanalainen osuus. Myös kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä uudessa yleiskaavassa on varauduttu keskustatunneliin. Keskustatunnelille on esitetty tilavaraus maanalaisessa yleiskaavassa, joka on tullut alueella voimaan 10.6.2011.

Maanalaisia tilavarauksia suunniteltaessa ja maanalaista yleiskaavaa laadittaessa tehdään pitkäjänteistä suunnittelua. Erityisesti liikennehankkeiden edellyttämät maanalaiset tilavaraukset on huomioitava etupainotteisesti. Linjauksen suhteellisen jäykkä geometria ja maan pinnalle liikennöintiä palvelevien ajoyhteyksien sijoittaminen on huomioitava maanalaisessa tilavaraussuunnittelussa.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että kaavoituksessa varaudutaan tulevaisuuden tarpeisiin - myös sellaisiin tarpeisiin, joiden toteuttaminen ei näytä lähitulevaisuudessa todennäköiseltä ja jotka eivät sisälly kaupungin investointiohjelmaan. Keskustatunneli on tällainen varaus. Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2015) keskustatunneli ei sisälly ennen vuotta 2040 toteutettaviin hankkeisiin, mutta siihen on siitä huolimatta varauduttava.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.08.2016 § 250

HEL 2016-006234 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että keskustatunnelin varauksesta tulisi luopua, sillä siihen varautuminen aiheuttaa kaupungille merkittäviä lisäkustannuksia.

Helsingin keskustatunnelilla on varaus Uudenmaan maakuntakaavassa. Suomalaisen hierarkkisen kaavajärjestelmän mukaisesti ylempi kaavataso ohjaa tarkempaa kaavoitusta. Keskustatunnelin varaus on ollut Helsingin Yleiskaava 2002:ssa, minkä lisäksi jo vuoden 1992 yleiskaavassa keskustan alle on osoitettu pääkatuverkon maanalainen osuus. Myös uudessa yleiskaavassa on varauduttu keskustatunneliin. Ruoholahden ja Hakaniemen väliin on merkitty pääkadun maanalainen tai katettu osuus, jonka sijainti ja pituus ovat ohjeellisia. Kaavassa varaudutaan siis kyseiseen yhteystarpeeseen, mutta ei oteta kantaa siihen, millainen keskustan katuverkon maanalaisen osuuden tulisi olla.

Keskustatunnelille on esitetty tilavaraus maanalaisessa yleiskaavassa, joka on tullut alueella voimaan 10.6.2011. Keskustatunnelin maanalainen tilavaraus on ollut maanalaisissa tilavaraussuunnitelmissa myös ennen maanalaisen yleiskaavan vahvistumista. Maanalaisia tilavarauksia suunniteltaessa ja maanalaista yleiskaavaa laadittaessa tehdään pitkäjänteistä suunnittelua. Erityisesti liikennehankkeiden edellyttämät maanalaiset tilavaraukset on huomioitava etupainotteisesti maanalaisten tilojen tilavaraussuunnittelussa. Linjauksen suhteellisen jäykkä geometria ja maan pinnalle liikennöintiä palvelevien ajoyhteyksien sijoittaminen on huomioitava maanalaisessa tilavaraussuunnittelussa.

Keskustatunnelin varaukselle on etsitty sijaintia, joka olisi teknisesti, taloudellisesti, liikenteellisesti sekä maankäytöllisesti toteutuskelpoisin. Eri vaihtoehtoja on tutkittu kaupunkisuunnitteluvirastossa omana työnä sekä lukuisissa konsulttitöissä. Useista tutkituista tilavarausvaihtoehdoista on päädytty juuri tähän nykyiseen, jonka rakennetekniset yleissuunnitelmat on tehty v. 2006. Sen mukaista tilavarausta on maankäytön suunnittelussa huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Keskustatunnelin tilavarauksen linjauksen ympäristössä on kymmeniä olemassa olevia maanalaisia tiloja sekä eri hankkeiden maanalaisia tilavarauksia. Lukuisien keskustan alueelle suunniteltujen sekä maanpäällisten että maanalaisten hankkeiden suunnittelussa on jo huomioitu keskustatunnelin tilavaraus. Tällä hetkellä keskustatunnelille ei ole olemassa muita vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, mikäli sen nykyisestä maanalaisesta tilavarauksesta luovutaan.

Kaavoituksessa on tärkeä varautua tulevaisuuden tarpeisiin. Myös sellaisiin tarpeisiin, joiden toteuttaminen ei näytä lähitulevaisuudessa todennäköiseltä ja jotka eivät sisälly kaupungin investointiohjelmaan. Keskustatunneli on tällainen varaus. Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ2015) keskustatunneli ei sisälly ennen vuotta 2040 toteutettaviin hankkeisiin. Siihen varautuminen on kuitenkin perusteltua.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566