Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/11

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1024

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialueen toteuttamiseen

HEL 2016-010646 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 talousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi

 

1 477 000 euroa Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen sekä rakennettujen liityntäpysäköintialueiden pikaparannuksiin.  

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 3.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusvirasto on käynnistänyt Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköintiä koskevan liikennejärjestelyhankkeen, jonka suunnittelu on käynnissä rakentamisen ajoittuessa vuodelle 2017. Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio on noin 1,5 milj. euroa ja se tarkentuu suunnitelman valmistuttua. Lisäksi määrärahalla voidaan tehdä myös rakennettujen liityntäpysäköintialueiden pikaparannuksia.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 03 20 Liityntäpysäköinti, Khn käytettäväksi talousarvioon varatut 1 477 000 euroa rakennusviraston käyttöön.

Esittelijä toteaa, että liityntäpysäköinnin toteuttamiseen tarvittava
1 477 000 euron määräraha tulisi myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 talousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 3.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566