Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

07.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 967

Kaupunginvaltuuston 2.11.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 2.11.2016 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa asuntolautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi asuntolautakunnalle sekä Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.

 

 

6

Tiedoksi virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

7

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaisena.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtiovarainministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle.

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

 

11

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8

Tiedoksi opetusvirastolle.

 

 

12 ja 13

Aloitteet sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin poliisilaitokselle, Finavia Oyj:lle sekä Puolustusvoimien 1. logistiikkarykmentille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunginmuseolle, kiinteistövirastolle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

 

9

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisunnitteluvirastolle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4

Kaupunginhallitus kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä siirtyvälle henkilöstölle.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, sosiaali- ja terveysvirastolle, kaupunginkanslialle sekä Taloushallintapalvelut –liikelaitokselle.

 

 

14

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566