Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

07.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 962

V 16.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019

HEL 2016-010740 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2017 - 2019.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Matti Malinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että talousarviota (liite 1) muutetaan liitteen 4 mukaisesti.

 

Vastaehdotus:
Lasse Männistö:

Muutokset esitykseen seuraavasti:

TOIMINTAMENOT:

Opetus: +10M€, sisältää mm. ruotsinkielinen varhaiskasvatus lapsimäärän kasvun suhteessa (0,6M€),  iltapäivätoiminnan turvaaminen kaikille 1.-2. luokkalaisille ja erityisoppilaille, aamupäivätoiminnan kehittäminen, avoimen ammattiopiston toiminnan jatkaminen, tarvittava määräraha Lauttasaaren uuden koulun vuokraan, koulunkäyntiavustajien määrän turvaaminen.

Vaka: +4M€, sisältää mm. lapsimäärän kasvuun varautumisen, kielten oppimisen päiväkodeissa, pd-toiminnan vahvistamisen.

Sote: +11,5M€, sisältää mm. painotuksen vanhusten kotihoidon palveluiden vahvistamiseen, terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen, omaishoidon tukeminen, Haartmanin sairaalan päivystysselvitys yhteistyössä HUSn kanssa päivystysasetuksen mukaisesti, kouluterveydenhuollon pd-näkökulman vahvistamisen.

KHn varaus +5M€ kohdennetaan mm. lasten ja nuorten eriarvoisuuden torjuntaan ja kotouttamiseen esimerkiksi tekeillä olevan selvityksen pohjalta.

KSV +0,65M€, asuntotuotantotavoitteen nostaminen

Kiinteistö +0,24M€, asuntotuotantotavoitteen nostamiseen

Ympäristö +0,2M€

Nuorisoasiainkeskus +0,25M€

Kirjasto +0,32M€

Kulke +0,4M€ jakautuen
• 0,2M€ lähiöiden musiikkiopistotoimintaan
• 0,2M€ avustustoiminta, sisältäen 20 000€ barokkiorkesterille

Liikunta +0,4M€ liikuntaseurojen avustusrahoihin, epäsuora apu varattomille perheille ja ulkoilusaarten kunnostukseen

Kaupunginorkesteri +65 000€

Työvis +0,2M€

Arbis +0,14M€

Pelastus +0,6M€

INVESTOINNIT:

Kohdentamattomiin korjaushankkeisiin, erityisesti koulujen ja päiväkotien korjaushankkeet +4M€

Leikkipuistojen korjaukset +2M€ sisältäen leikkipuisto Kotinummi. 

Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilojen laajennus +3M€

TEKSTIKIRJAUKSET:

Tuodaan selvitys valtuustostrategian valmistelun yhteydessä mahdollisuudesta siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen, sen eri vaihtoehdoista ja mahdollisista aikatauluista.

Selvitetään mahdollisuudet palvelusetelin käyttöönottoon varhaiskasvatuspalveluissa.

Selvitetään valtuustokauden strategian valmistelun yhteydessä perusteet seurata jatkossa mahdollisen maanmyyntitavoitteen toteutumat esimerkiksi kolmen vuoden liukuvana keskiarvona huomioiden selvityksessä kuluneen valtuustokauden toteumat.

Laaditaan selvitys toimenpiteistä, joilla lisätään kaupungin henkilöstön työhyvinvointia ja tavoitteena vähentää sairauspoissaoloja.

Selvitetään mahdollisuus Ohjaamon toiminnan laajentamiseen Itä-Helsinkiin.

Turvataan vuonna 2017 Respan toimintamallin mukainen toiminta ja resurssit.

Selvitetään kaupungin kiinteistökannan korjausvelan mittaluokka ja kertyminen, sekä laaditaan valtuustostrategian valmisteluun yhteydessä toimenpide-ehdotukset korjausvelan hallitsemiseksi tulevalla valtuustokaudella.

Kaupunginhallitus päättää 2018 budjettiraamista vasta kevään 2017 kuntavaalien jälkeen.

Kannattaja: Otso Kivekäs

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017 - 2019 - Budget 2017 och ekonomiplan 2017 - 2019

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Henkilöstötoimikunnan lausunto

4

Tekniset muutokset vuoden 2017 talousarvioon ja vuoden 2017-2019 taloussuunnitelmaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2017 - 2019.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019 on liitteessä 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin on liitteessä 2.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2016 § 942

HEL 2016-010740 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.10.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Lasse Männistön ehdotuksesta.

10.10.2016 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566