Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

07.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 970

Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeiden lunastaminen Oy Gardenia-Helsinki Ab:ltä ja kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä

HEL 2016-010279 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota 10.10.2016 tekemänsä päätöksen § 877 ja päätti seuraavaa:

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset kauppakirjat ja tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia ja huolehtimaan varainsiirtoveron maksamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

-  hyväksyä Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeiden ostamisen Oy Gardenia-Helsinki Ab:ltä ja Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä seitsemänkymmenen (70) euron kauppahinnalla liitteenä olevien kauppakirjojen mukaisilla ehdoilla. Kummaltakin yhtiöltä ostetaan niiden hallussa oleva yksi osake.

- kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan osakkeiden kauppahinnat sekä kauppaan liittyvät varainsiirtoverot talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakekauppakirjaluonnos  Oy Gardenia - Helsinki Ab.pdf

2

Osakekauppakirjaluonnos Linja-autotoiminta Oy.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 10.10.2016 § 877 Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeiden ostamisesta Oy Gardenia - Helsinki Ab:ltä ja Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä. Päätöksestä puuttuivat liitteet, joihin päätöksessä viitattiin. Päätösehdotukseen on nyt lisätty nämä liitteet. Päätös korjataan tekemällä uusi päätös.

Oy Gardenia-Helsinki Ab on asetettu 4.9.2015 selvitystilaan yhtiön toiminnan alas ajamiseksi ja tultaneen lähiaikoina purkamaan. Yhtiön selvitysmies, joka hoitaa yhtiön asioita selvitystilan aikana ja tilintarkastaja ovat antaneet hyväksynnän ehdotetulle kaupalle.

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n koko liiketoiminta myytiin 14.12.2015 eikä yhtiö harjoita enää varsinaista liiketoimintaa. Yhtiön hallitus päätti 30.9.2016 hyväksyä osakkeen myynnin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakekauppakirjaluonnos  Oy Gardenia - Helsinki Ab.pdf

2

Osakekauppakirjaluonnos Linja-autotoiminta Oy.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.10.2016 § 877

HEL 2016-010279 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

-  hyväksyä Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeiden ostamisen Oy Gardenia-Helsinki Ab:ltä ja Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä seitsemänkymmenen (70) euron kauppahinnalla liitteenä olevien kauppakirjojen mukaisilla ehdoilla. Kummaltakin yhtiöltä ostetaan niiden hallussa oleva yksi osake.

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset kauppakirjat ja tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia ja huolehtimaan varainsiirtoveron maksamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

- kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan osakkeiden kauppahinnat sekä kauppaan liittyvät varainsiirtoverot talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566