Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

07.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 972

Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimetron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa.

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimetron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa.

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi ensi tilassa selvityksen valmistuttua.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 20.6.2016 Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsausta sekä selvitystä Länsimetro –hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajia Länsimetro Oy:n hallituksessa toimimaan niin, että varmistetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin Länsimetro –hankkeen ensimmäisen (Ruoholahti – Matinkylä) vaiheen loppuunsaattaminen ja metron liikennöinnin aloittaminen mahdollisimman nopealla aikataululla sekä hankkeelle asetetun kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 § 633 kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.

Kaupunginhallituksen 27.6.2016 edellyttämän selvityksen tekeminen on tilattu Deloitte Oy:ltä. Selvityksen tekeminen on käynnistetty.

Esittelijä toteaa, että yhteistyöhankkeen kyseessä ollen nyt puheena olevan kaltaisen selvityksen tulisi lähtökohtaisesti perustua yhtiön omistajien yhteiseen näkemykseen asiasta. Selvityksestä ja sen aikataulusta on keskusteltu Espoon kaupungin asianomaisten tahojen kanssa. Keskusteluissa on noussut esille se, että Länsimetro Oy on heinäkuussa 2016 käynnistänyt oman selvityksensä viivästymisestä, hankkeen kustannusylityksistä ja niiden syistä. Espoon kanta asiassa on, että yhtiön vireille saattaman selvityksen lisäksi erillisen selvityksen tekeminen ei ainakaan tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista.

Esittelijä toteaa, että Länsimetro Oy:n käynnistämän selvityksen yhteydessä tarkastellaan rakennushankkeen eri vaiheissa syntyneitä kustannusylityksiä ja niiden syitä sekä myös viivästykseen johtaneita syitä tarkastelemalla kaikkien hankkeeseen osallistuneiden osapuolten toimintatapaa ja vastuita. Viivästymisestä aiheutuvia kokonaiskustannuksia ei hankkeen nykyvaiheessa vielä pystytä täysin määrittelemään.

Näistä syistä esittelijä katsoo, että kaupungin oman selvityksen tekemistä tulisi siirtää ajankohtaan, jolloin yhtiö on saanut valmiiksi oman selvityksensä ja viivästyksen kokonaiskustannukset ovat tiedossa. Ajankohdan tarkempi määrittäminen ei hankkeen nykyisessä vaiheessa ole mahdollista. Selvityksen tekeminen on näin ollen tarkoituksenmukaista toistaiseksi keskeyttää, ja asiasta on päästy Deloitte Oy:n kanssa yhteisymmärrykseen.

Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä. Selvityksen tulokset tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi, jotta kaupunginhallitus voi tarvittaessa ohjeistaa ja päättää kaupungin oman selvityksen jatkamisesta, selvityksen sisällöstä ja laajuudesta sekä mahdollisesti tarvittavista muista toimenpiteistä, joihin yhtiön oman selvityksen tulokset antavat aihetta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2016 § 953

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.10.2016 Pöydälle

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisätään seuraava:

Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset tuodaan kaupunginhallituksen arvioitavaksi ensitilassa selvityksen valmistuttua, jonka jälkeen kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen aikaisemmin päättämän selvityksen jatkamisesta ja sen täydentämisestä.

 

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Muutetaan päätösesitys kuulumaan:

Kaupunginhallitus päättää jatkaa (27.6.2016 päätetyn mukaisesti) ulkopuolista selvitystä Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille  mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvityksessä tulee huomioida Länsimetro Oy:n oma selvitys niiltä osin kuin se on mahdollista. Selvityksen tulee olla valmis 31.1.2017 mennessä.

Kannattaja: Laura Kolbe

Veronika Honkasalon vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

24.10.2016 Pöydälle

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.08.2016 § 108

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

29.08.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen esityksen (Ryj/1) kokouksen kolmantena asiana.

20.06.2016 Ehdotuksen mukaan

13.06.2016 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566