Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

31.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 952

Helsingin kaupungin liittyminen World Urban Parks järjestön jäseneksi

HEL 2016-008329 T 04 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy jäseneksi World Urban Parks  -järjestöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa huolehtimaan järjestön jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja jäsenmaksujen suorittamisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

World Urban Parks esite

2

Järjestön säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta esittää 20.9.2016, että Helsingin kaupunki liittyy julkisen puistosektorin maailmanjärjestön (World Urban Parks, WUP) jäseneksi.

Yleisten töiden lautakunnan esityslistalla asiasta todetaan seuraavaa:

World Urban Parks (WUP) on julkisen puistosektorin maailmanjärjestö, joka on perustettu vuonna 2015 kahden aiemmin toimineen järjestön (International Federation of Park and Recreation Administration, IFPRA ja Parks for Life) yhdistyessä. Järjestö on merkittävin maailmanlaajuinen viheralueiden ja puistojen asioita edistävä järjestö, johon verkottuminen on hyödyllistä Helsingin kaupungin puisto- ja vihertoimialan toiminnan kehittämisen kannalta.

Järjestön jäsenyys tuo konkreettista hyötyä. Järjestön kautta organisoitu Yardstick -benchmarkkausjärjestelmä antaa kansainvälistä vertailutietoa eri kaupunkien puistopalveluista, toimintaprosesseista ja toiminnan tehokkuudesta. Järjestön kautta on myös mahdollisuus pätevöityä omalla alallaan Certified International Parks Professional -koulutuksessa. Järjestö on lanseerannut myös Maailman Puistopäivän (World Parks Day), jonka avulla voidaan nostaa esille viheralueiden merkitystä ja niihin liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Lisäksi järjestön tavoitteena on edistää tiedon, ideoiden ja osaamisen vaihtoa, kansainvälistä tutkimustyötä ja verkostotoimintaa. Järjestön vuosittaisessa kongressissa on esillä viimeisimmät kehityssuunnat ja ratkaisut puistoalalta maailmanlaajuisesti. Kongressit pyritään nykyisin järjestämään jäsenmaiden tai -kaupunkien paikallisjärjestöjen tapahtumien yhteydessä tuomalla niihin kansainvälistä näkökulmaa. Tällaisia järjestöjä Suomessa ovat mm. Kaupunginpuutarhurien seura sekä Viherympäristöliitto. Rakennusvirasto harkitsee kongresseihin osallistumiset vuosittain tapauskohtaisesti, kuten muutenkin ulkomaan virkamatkojen osalta. Järjestön kuukausittaiset kokoukset käydään internetin välityksellä.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan (Khs 7.12.2015) ehdotettaessa liittymistä uuteen järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Rakennusvirasto on jäsenenä Viherympäristöliitossa, joka on keskeisin valtakunnallinen viheralan järjestö. Jäsenyyttä on tärkeä jatkaa valtakunnallisen viheralan kehittämistoiminnan takia. Rakennusvirasto ei ole aiemmin ollut jäsenenä missään puisto- ja vihertoimialan kansainvälisessä järjestössä.”

Esittelijä toteaa, että organisaatiojäsenyyden maksun suuruus on sidottu organisaation kokonaisbudjettiin. Helsingin kaupungin jäsenmaksu on 1 950 $ (noin 1 750 euroa/vuosi). Helsingin kaupungin kokoinen organisaatio voi nimetä yhdistyksen jäseniksi haluamansa määrän henkilöjäseniä ilman erillistä maksua. Rakennusvirasto varaa jäsenmaksua varten määrärahat talousarvioonsa.

Rakennusvirasto tarkastelee vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä jäsenyyksiä yhdistyksissä. Laajempi tarkastelu on perusteltua tehdä uuden kaupunkiympäristön toimialan toimesta.

Esittelijä pitää liittymistä World Urban Parks –järjestöön perusteltuna.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

World Urban Parks esite

2

Järjestön säännöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 20.09.2016 § 376

HEL 2016-008329 T 04 03 00

Esitys

Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki liittyy julkisen puistosektorin maailmanjärjestön (World Urban Parks, WUP) jäseneksi.

Organisaatiojäsenyyden maksun suuruus on sidottu organisaation kokonaisbudjettiin. Helsingin kaupungin jäsenmaksu on 1  950 $ (noin 1 750 euroa/vuosi).

Helsingin kaupungin kokoinen organisaatio voi nimetä yhdistyksen jäseniksi haluamansa määrän henkilöjäseniä ilman erillistä maksua.

Rakennusvirasto varaa jäsenmaksua varten määrärahat talousarvioonsa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566