Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

31.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 945

V 16.11.2016, Valtuutettujen Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta

HEL 2016-003258 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Tatu Rauhamäki:

Pöydälle viikoksi.

Kannattaja: Lasse Männistö

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Tatu Rauhamäen pöydällepanoehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Ei-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle äänin 2 - 13.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettujen Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutetut Thomas Wallgrén ja Veronika Honkasalo sekä 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavan ohjeistuksen täsmentämistä ja hätämajoituksen riittävän tarjonnan varmistamista.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.9.2016 jättää asian pöydälle ja samoin edelleen kokouksessaan 19.9.2016, niin että asia tuodaan uudelleen käsittelyyn viimeistään 31.10.2016. Samalla kaupunginhallitus pyysi, että oikeusasiamiestä pyydetään kiirehtimään lausuntoaan. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan antamaan lausuntoon ja toteaa, että Helsingin kaupungin toimintaa ohjaa voimassa oleva lainsäädäntö ja virastojen omat sisäiset ohjeet. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sisäistä toiminnan ohjetta ’’Oleskeluluvattomien ulkomaalaisten tilapäinen majoitus’’ sovelletaan kolmannen maan kansalaisiin, joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa sekä EU/ETA kansalaisiin, jotka ovat oleskelleet yhtä jaksoisesti Suomessa alle viisi vuotta ja joilla ei ole vielä oikeutta pysyvää oleskelua osoittavaan oleskeluoikeuden rekisteröintitodistukseen. Hätämajoituksella tarkoitetaan Helsingin kaupungin sisäisessä ohjeessa viimesijaista ratkaisua asunnon puutteesta johtuvassa akuutissa hätätilanteessa.

Suomen perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Säännöksessä on kyse ihmisarvoisen elämän vähimmäistasosta, johon kuuluu mm. terveyden ja elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän asumisen järjestäminen jokaiselle. Säännös koskee kaikkia Suomessa oleskelevia henkilöitä. Yksittäisissä tapauksissa säännöksen tarkoittaman avun saamisedellytykset on selvitettävä yksilöllisellä tarvehankinnalla.

Tilapäisen majoituksen tarve arvioidaan yksilöllisen tarveharkinnan perusteella pääsääntöisesti sosiaalipäivystyksessä, alueellisissa sosiaalityön tai -ohjauksen toimipisteissä. Sosiaalipäivystyksessä arvioidaan kaikkien sinne saapuvien tilanne niin hyvin kuin se on päivystyksellisesti mahdollista.

Omana toimintana sosiaali- ja terveysvirasto järjestää asuntoa vailla oleville henkilöille tilapäismajoitusta Hietaniemenkadun palvelukeskuksen asumispäivystyksessä. Se on matalan kynnyksen palveluyksikkö, jossa on paikkoja 52 henkilölle. Paikkamäärä voidaan tilapäisesti ylittää noin kymmenellä hengellä Pelastuslaitoksen luvalla.

Oman toiminnan lisäksi Helsingin kaupunki ostaa asunnottomuuteen liittyvää tilapäis- ja kriisimajoitusta yksityisiltä palveluntuottajilta. Sosiaali- ja terveysvirasto on kilpailuttanut kriisimajoituksen palveluntuottajat. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.9.2015 (§ 276) valita palveluntuottajiksi oman toiminnan lisäksi neljä eri palveluntuottajaa. Valituilla palveluntuottajilla on mahdollisuudet vastata tarpeeseen myös lyhytaikaisesti ja nopeasti. Oman ja ostopalvelutoiminnan lisäksi järjestöt seurakunnat ja muut kolmannen sektorin toimijat järjestävät erilaista tukea ja avustustoimintaa asuntoa vailla oleville henkilöille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta tukee kolmannen sektorin toimijoita myöntämällä avustuksia helsinkiläisille järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveysviraston palveluja.  Esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämä, liikkuvalle väestönosalle tarkoitettu päiväkeskus tarjoaa peseytymis- ja pyykinpesumahdollisuudet, ruokailua ja opastusta ja ohjausta asiakkaiden omalla kielellä sekä pienet sairaanhoitomahdollisuudet. Kaupunki tukee tätä toimintaa järjestöavustuksella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi kokouksessaan 15.12.2015 § 373 järjestöavustuksia niiden vuoden 2016 toimintaan. Samassa yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti enintään 100 000 euroa vuodelle 2016 myönnettäväksi sosiaalista koheesiota edistävään jalkautuvaan työhön virastopäällikön päätöksen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysvirastosta saadun tiedon mukaan Helsingissä valmistellaan eri toimijoiden yhteistä hanketta, jonka yhtenä toimenpiteenä on hätämajoituksen järjestäminen Helsingissä ilman oleskelulupaa oleville henkilöille talvikuukausien ajaksi.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö on 17.10.2016 hakenut 26 891 euron avustusta sosiaali- ja terveysvirastolta vuodelle 2016 liikkuvan väestön hätämajoitukseen. Hätämajoitusta on tarkoitus järjestää yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakonia yksikön kanssa Hermannin diakoniatalossa tai Diakonissalaitoksen Munkkisaaren tiloissa talvikuukausien aikana vuosina 2016 - 2017. Va. virastopäällikkö on päätöksellään 26.10.2016 hyväksynyt haetun avustuksen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle liikkuvan väestön hätämajoituksen järjestämiseksi vuodelle 2016.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustusten hakuaika vuodelle 2017 oli 1.– 30.9.2016. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö on anonut sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta myös vuodelle 2017. Hakemus on parhaillaan käsittelyssä sisältäen useita avustuksen käyttötarkoituksia, joista yksi on liikkuvan väestön tilapäisen hätämajoituksen jatkaminen vuonna 2017. Hakemus viedään lautakunnan päätettäväksi loppuvuodesta 2016.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle jätettyjen kantelujen johdosta kaupunginhallitus on antanut lausunnon 25.4.2016 § 401. Sosiaali- ja terveysviraston ohjeistusta kriisimajoitukseen muutetaan tarvittaessa, kun apulaisoikeusasiamiehen antama päätös asiasta on saatu ja jos se päätöksen mukaan on aiheellista.

Kaupunginhallitus esitti lausunnossaan 25.4.2016 eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle lisäksi toivomuksen asian ripeästä käsittelystä, jotta kaupunginhallitus ehtii ryhtyä mahdollisiin tarvittaviin toimenpiteisiin ennen ensi talvea.

Kaupunginhallitus toteaa, että apulaisoikeusasiamiehen kantelusta tekemän ratkaisun jälkeen hätämajoituksen järjestämistä koskevat kaupungin toimenpiteet tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettujen Thomas Wallgrén ja Veronika Honkasalo aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2016 § 813

HEL 2016-003258 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle siten, että asia tuodaan käsittelyyn oikeusasiamiehen annettua asiassa lausuntonsa, kuitenkin viimeistään 31.10.2016.

Käsittely

19.09.2016 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Veronika Honkasalo:

Jätetään asia pöydälle siten, että tuodaan asia käsittelyyn oikeusasiamiehen annettua lausuntonsa, kuitenkin viimeistään 31.10.2016. Pyydetään oikeusasiamiestä kiirehtimään lausuntoaan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon pöydällepanoehdotuksen mukaisesti.

12.09.2016 Pöydälle

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.05.2016 § 115

HEL 2016-003258 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

''Hätämajoituksen järjestämiseen on Helsingin kaupungilla olemassa oma sisäinen ohjeistus. Helsingin kaupungin toimintaa ohjaa lisäksi voimassa oleva lainsäädäntö. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sisäistä toiminnan ohjetta ’’Oleskeluluvattomien ulkomaalaisten tilapäinen majoitus’’ sovelletaan kolmannen maan kansalaisiin, joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa sekä EU/ETA kansalaisiin, jotka ovat oleskelleet yhtä jaksoisesti Suomessa alle viisi vuotta ja joilla ei ole vielä oikeutta pysyvää oleskelua osoittavaan oleskeluoikeuden rekisteröintitodistukseen.

Hätämajoituksella tarkoitetaan Helsingin kaupungin sisäisessä ohjeessa viimesijaista ratkaisua asunnon puutteesta johtuvassa akuutissa hätätilanteessa.

Suomen perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.  Säännöksessä on kyse ihmisarvoisen elämän vähimmäistasosta, johon kuuluu mm. terveyden ja elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän asumisen järjestäminen jokaiselle. Säännös koskee kaikkia Suomessa oleskelevia henkilöitä. Yksittäisissä tapauksissa säännöksen tarkoittaman avun saamisedellytykset on selvitettävä yksilöllisellä tarvehankinnalla.

Sosiaali- ja terveysviraston järjestämässä hätämajoituksessa on kysymys henkilön tilapäisestä ja viimesijaisesta majoituksesta tilanteessa, jossa hänen terveytensä ja turvallisuutensa on vakavassa vaarassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 4 §:n mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät hoitamalla toiminnan itse, sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä, hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta sekä antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin.

Helsingin kaupunki ostaa asunnottomuuteen liittyvää tilapäismajoitusta oman toiminnan lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Sosiaali- ja terveysvirasto on kilpailuttanut kriisimajoituksen palveluntuottajat. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto käynnisti kriisi- ja tilapäismajoituksen hankintaa koskevan tarjouskilpailun yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa päätöksellään 12.5.2015 (§ 161)  sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttyä hankinnan periaatteet ja ehdot. Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa asetettujen laadullisten vähimmäisvaatimusten nähtiin takaavan hankittavalle palvelulle riittävän laatutason, joten tarjousvertailussa vertailuperusteena oli halvin hinta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.9.2015 (§ 276) valita palveluntuottajiksi oman toiminnan lisäksi neljä eri palveluntuottajaa. Valituilla palveluntuottajilla on mahdollisuudet vastata tarpeeseen myös lyhytaikaisesti ja nopeasti. Kilpailutettu kriisimajoitus ei kuitenkaan vastaa akuutin hätämajoituksen tarpeeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittelee, että tulevissa kilpailutuksissa huolehditaan mahdollisuudesta tarvittaessa saada lisämajoituskapasiteettia nopeasti käyttöön.

Järjestöjen edustajilta saadun tiedon mukaan kaikille hätämajoitusta tarvitseville ei ole järjestynyt hätämajoituspaikkoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta ilmaisee huolensa tämänhetkisten hätämajoituspaikkojen riittävyydestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että hätämajoitusta koskevaa ohjeistusta muutetaan eduskunnan oikeusasiamiehen annettua lausuntonsa, kuitenkin ennen ensi talvea, siten, että henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa välttämätön majoitus järjestetään kaikille Helsingissä oleskeleville kansalaisuudesta riippumatta. Oikeus hätämajoitukseen ei saa poistua, vaikka henkilö päättäisi olla poistumatta maasta. Lautakunta pitää tärkeänä, että hätämajoituksen toteuttamiseksi löydetään toimiva ratkaisu ennen seuraavaa talvea.

Helsingin kaupunki kouluttaa ja tiedottaa henkilöstöään säännöllisesti. Säännöllisen koulutuksen ja tiedottamisen kautta varmistutaan henkilöstön osaamisesta myös hätämajoituksen järjestämisen osalta. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunki järjestää hätämajoitusta lainsäädännön mukaisesti. Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. 

Kolmannen maan kansalaisille sekä EU/ETA kansalaisille, jotka ovat oleskelleet yhtäjaksoisesti Suomessa alle viisi vuotta ja joilla ei ole vielä oikeutta pysyvää oleskelua osoittavaan oleskeluoikeuden rekisteröintitodistukseen, järjestetty hätämajoitus ei vaikuta helsinkiläisten asunnottomien mahdollisuuteen saada tarvitsemaansa hätämajoitusta."

Käsittely

17.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 5 muotoon ”Sosiaali- ja terveysviraston järjestämässä hätämajoituksessa on kysymys henkilön tilapäisestä ja viimesijaisesta majoituksesta tilanteessa, jossa hänen terveytensä ja turvallisuutensa on vakavassa vaarassa.”

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään kappaleen 7 loppuun teksti ”Kilpailutettu kriisimajoitus ei kuitenkaan vastaa akuutin hätämajoituksen tarpeeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittelee, että tulevissa kilpailutuksissa huolehditaan mahdollisuudesta tarvittaessa saada lisämajoituskapasiteettia nopeasti käyttöön.”
 

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 8 muotoon ”Järjestöjen edustajilta saadun tiedon mukaan kaikille hätämajoitusta tarvitseville ei ole järjestynyt hätämajoituspaikkoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta ilmaisee huolensa tämänhetkisten hätämajoituspaikkojen riittävyydestä.”

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 9 muotoon ”Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että hätämajoitusta koskevaa ohjeistusta muutetaan eduskunnan oikeusasiamiehen annettua lausuntonsa, kuitenkin ennen ensi talvea, siten, että henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa välttämätön majoitus järjestetään kaikille Helsingissä oleskeleville kansalaisuudesta riippumatta. Oikeus hätämajoitukseen ei saa poistua, vaikka henkilö päättäisi olla poistumatta maasta. Lautakunta pitää tärkeänä, että hätämajoituksen toteuttamiseksi löydetään toimiva ratkaisu ennen seuraavaa talvea.”
 

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Poistetaan kappaleen 12 viimeinen virke. ("Hätämajoitus on järjestynyt Helsingin kaupungissa kaikille hätämajoitusta tarvitseville.")

Kannattaja: Laura Nordström

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 5 muotoon ”Sosiaali- ja terveysviraston järjestämässä hätämajoituksessa on kysymys henkilön tilapäisestä ja viimesijaisesta majoituksesta tilanteessa, jossa hänen terveytensä ja turvallisuutensa on vakavassa vaarassa.”

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 10 - 3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 7 loppuun teksti ”Kilpailutettu kriisimajoitus ei kuitenkaan vastaa akuutin hätämajoituksen tarpeeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittelee, että tulevissa kilpailutuksissa huolehditaan mahdollisuudesta tarvittaessa saada lisämajoituskapasiteettia nopeasti käyttöön.”
 

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 8 muotoon ”Järjestöjen edustajilta saadun tiedon mukaan kaikille hätämajoitusta tarvitseville ei ole järjestynyt hätämajoituspaikkoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta ilmaisee huolensa tämänhetkisten hätämajoituspaikkojen riittävyydestä.”

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Gunvor Brettschneider

Poissa: 0
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 8 - 4 (1 tyhjää).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 9 muotoon ”Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että hätämajoitusta koskevaa ohjeistusta muutetaan eduskunnan oikeusasiamiehen annettua lausuntonsa, kuitenkin ennen ensi talvea, siten, että henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa välttämätön majoitus järjestetään kaikille Helsingissä oleskeleville kansalaisuudesta riippumatta. Oikeus hätämajoitukseen ei saa poistua, vaikka henkilö päättäisi olla poistumatta maasta. Lautakunta pitää tärkeänä, että hätämajoituksen toteuttamiseksi löydetään toimiva ratkaisu ennen seuraavaa talvea.”
 

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 10 - 3.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleen 12 viimeinen virke. ("Hätämajoitus on järjestynyt Helsingin kaupungissa kaikille hätämajoitusta tarvitseville.")

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 9 - 4.

Esittelijä Juha Jolkkonen jätti asiasta seuraavan eriävän mielipiteen: "Kaupunginhallitus on 25.4.2016 antanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle lausuntonsa hätämajoituksen järjestämistä koskevien kantelujen johdosta. Ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa toimintakäytäntöjä tai -ohjeita ainakaan ennen kuin tiedetään, antaako eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu siihen aihetta."

03.05.2016 Pöydälle

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Marianne Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302

marianne.lindqvist(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566