Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

31.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 958

Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi mahdollisuudesta siirtyä kasvisruokapäivään myös päiväkodeissa

HEL 2016-006624 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.5.2016 hyväksymän toivomusponnen (Laura Rissanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 25.5.2016 valtuutettu Leo Straniuksen aloitetta vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa, kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus siirtyä myös päiväkodeissa kasvisruokapäivään." (Laura Rissanen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä viittaa annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että varhaiskasvatuksen ruokalistat uudistettiin syksyllä 2015. Ruokalistat ja tuotevalikoimat on suunniteltu yhteistyössä palveluntuottajan kanssa asiakasta kuullen. Lapset ja hoitohenkilöstö olivat mukana uudistuksessa siten, että 70 päiväkodin 150 lapsiryhmää kertoi mielipiteensä kahden viikon ajan ruuan ulkonäöstä, mausta ja riittävyydestä. Tämän lisäksi lasten vanhemmilla oli mahdollisuus antaa palautetta päiväkotiruokailusta varhaiskasvatusviraston asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä syksyllä 2015. Vanhemmat arvioivat lasten hoitoaikana nautitut ateriat monipuolisiksi ja että lapsi sai syödä itsensä kylläiseksi. Erityisesti kasvisruokien monipuolisuus sai kiitosta ja päiväkotien ruokalistalla on päivittäin myös kasvisruokavaihtoehto.

Päiväkotien ruokalistat suunnitellaan kuuden viikon syklissä. Tällä hetkellä toteutetaan jaksoa viikot 41 - 46. Tälle jaksolle on lisätty yksi kasvisruokapäivä ja se toteutuu viikolla 45. Näin jokaisella kuudella viikolla on yksi kasvisruokapäivä aikaisemman viiden viikon sijasta. Toteutettu muutos ei tule nostamaan aterioiden kokonaiskustannuksia ja siirtyminen yhteen kasvisruokapäivään viikossa toteutuu siis marraskuussa 2016.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 27.09.2016 § 105

HEL 2016-006624 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Rissasen toivomusponnesta koskien mahdollisuutta ottaa käyttöön kasvisruokapäivä päiväkodeissa: 

Varhaiskasvatusviraston päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa ruokailee päivittäin lähes 23 000 lasta. Palvelua järjestetään yli 400 kohteessa. Varhaiskasvatuksen ruokapalvelujen järjestämistä ohjaa varhaiskasvatusviraston ja palveluntuottajan (Helsingin kaupunki palvelukeskus-liikelaitos) välinen sopimus. Vuonna 2015 varhaiskasvatuksessa oli yli 7 600 000 ateriasuoritetta, joiden kokonaiskustannukset olivat noin 26,9 miljoona euroa. Lapsen päiväkotiaterioiden (aamupala, lounas ja välipala) keskimääräinen hinta oli tilattujen aterioiden mukaan 7,04 euroa lasta kohden. Kasvisaterioiden määrä oli noin 10 % kokonaisateriamäärästä.

Ruokalistoja ja tuotevalikoimia suunnitellaan yhteistyössä palveluntuottajan kanssa asiakasta kuullen. Palveluntuottaja tarjoaa päiväkodeissa tarvittavat ateriat ja ryhmäperhepäiväkodeille ateriatarvikkeet. Varhaiskasvatuksen ateriat muodostavat 2/3 lapsen päivittäisestä ravinnontarpeesta muodostaen yhdessä kotona nautittujen aterioiden kanssa lapsen ruokavalion kokonaisuuden. Ruokalista- ja ateriasuunnittelua ohjaavat valtakunnalliset ravitsemussuositukset. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisivat 22.1.2016 uudet kansalliset Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille. Suositukset kattavat lapsiperheen ruokailun kokonaisuuden, johon kuulu myös lasten ruokailu varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen ruokalistaa uudistettiin syksyllä 2015. Lapset ja hoitohenkilöstö olivat mukana uudistuksessa siten, että 70 päiväkodin 150 lapsiryhmää kertoi mielipiteensä kahden viikon ajan ruuan ulkonäöstä, mausta ja riittävyydestä. Tämän lisäksi lasten vanhemmilla oli mahdollisuus antaa palautetta päiväkotiruokailusta varhaiskasvatusviraston asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä syksyllä 2015. Vanhemmat kokivat saavansa tietoa lapsensa ruokailuun liittyvistä asioista. He kokivat myös lasten hoitoaikana nautitut ateriat monipuolisiksi ja lapsi sai syödä itsensä kylläiseksi. Erityisesti kasvisruokien monipuolisuus sai kiitosta.

Ruokalista ja tuotesuunnittelu ovat jatkuva prosessi ja tärkeä osa ruokatuotannon kokonaisuutta. Suunnittelun tärkeät osa-alueet ovat ruuan ravitsemuksellinen laatu, ruokatarjonnan monipuolisuus, erityisruokavalioiden huomioiminen sekä ruokailun kasvatuksellinen merkitys unohtamatta ruuan hyvää makua ja houkuttelevaa ulkonäköä. Ruokalistaa laaditaan kuuden viikon jaksoissa huomioiden vuodenaikojen teemat ja juhlat. Ruokalistalta näkyy päivittäinen ateriatarjonta: aamupala, lounas ja välipala. Vuorohoidon ruokalistalla on lisäksi päivällinen, iltapala ja viikonlopun ateriat. Kuuden viikon ruokalistajaksolla on viisi kasvisruokapäivää ja päivittäin on tarjolla kasvisruokavaihtoehto. Kaikissa Helsingin kunnallisissa varhaiskasvatuksen toimipisteissä on käytössä saman sisältöinen ruokalista. Voimassa oleva ruokalista on nähtävillä varhaiskasvatusviraston toimipisteissä ja -internetsivuilla.

Tällä hetkellä kasvisruokapäivä puuttuu vain yhdeltä ruokalistaviikolta. Pienellä muutoksella voidaan ruokalistaa muuttaa siten, että kasvisruokapäivä on viikoittain. Ruokalistasuunnittelun jaksotus mahdollistaa kasvisruokapäivää koskevan toteutuksen aikataulullisesti ja sisällöllisesti syksyn 2016 ruokalistan viikoille 41– 46. Suunnittelutyö kasvisruokapäivän toteutuksesta ja tuotevalikoimasta on aloitettu varhaiskasvatusviraston ja palveluntuottajan yhteistyönä. Suunniteltu muutos ei tule nostamaan aterioiden kokonaiskustannuksia. Suunnitelman mukaan siirtyminen kasvisruokapäivään on mahdollista jo syksyn 2016 aikana.

Käsittely

27.09.2016 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Aleksi Niskanen: Palautetaan asia valmisteluun siten, että lautakunnalle tuodaan lausuntoehdotus, jossa kasvisruokapäivää ei oteta käyttöön.

Aleksi Niskasen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Erja Suokas, ruokapalveluvastaava, puhelin: 310 43246

erja.suokas(a)hel.fi

 

Palvelukeskus-liikelaitoksen jk 22.09.2016 § 30

HEL 2016-006624 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle toivomusponnesta kasvisruokapäivän saamiseksi kaupungin päiväkodeissa seuraavasti:

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566