Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

31.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 941

V 16.11.2016, Vuoden 2017 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

HEL 2016-011530 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2017 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93

- voimalaitosten veroprosentti 3,10

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Ari Hietamäki, Johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Jokaisen kunnan on vahvistettava aina yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti sekä muiden asuinrakennusten veroprosentti (viimeksi mainittu hallituksen esityksen 174/2016 laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta mukaisesti). Kunta voi halutessaan vahvistaa erillisen veroprosentin voimalaitoksille, yleishyödyllisille yhteisöille ja eräin edellytyksin myös rakentamattomalle rakennuspaikalle. Viimeksi mainitun osalta eräiden kuntien (Helsingin seutu) on KiintVL:n 12 b §:n mukaan määrättävä rakentamattomalle rakennuspaikalle erillinen veroprosentti.

Hallituksen esitys 174/2016 laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta on annettu eduskunnalle 6.10.2016. Esitys on ollut eduskunnan valiokuntakäsittelyssä lokakuun lopulla.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi syksyllä 2015 hyväksyttyä kiinteistöverolakia. Lakia muutettaisiin siten, että yleisen kiinteistöveroprosentin vuonna 2017 sovellettavaa alarajaa korotetaan 0,86 prosentista 0,93 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentin vuonna 2017 sovellettavaa alarajaa 0,39 prosentista 0,41 prosenttiin. Lisäksi kunnan tulee vuodesta 2017 eteenpäin vahvistaa myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti, jonka vaihteluväli säädettäisiin 0,93—1,80 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 1,00—4,00 prosentista 2,00—6,00 prosenttiin ja eräiden pääkaupunkiseudun kuntien rakentamattomalle rakennuspaikalle määräämän veroprosentin olisi oltava vähintään 3,00 prosenttiyksikköä niiden soveltamaa yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi.

Vuonna 2016 sovellettavan lainsäädännön mukaan yleinen kiinteistöveroprosentti on vuonna 2016 vähintään 0,80 ja enintään 1,55 sekä vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti on vuonna 2016 vähintään 0,37 ja enintään 0,80.

Syksyllä 2015 hyväksytyn lakimuutoksen mukaan vuodelle 2017 korotettiin yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväliä 0,80—1,55 prosentista 0,86—1,80 prosenttiin sekä vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia 0,37—0,80 prosentista 0,39—0,90 prosenttiin.

Muilta osin kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien esitetään hallituksen esityksessä pysyvän vuonna 2017 samoina kuin vuonna 2016.

 

Näin ollen vuoden 2017 verotuksessa kiinteistöveroveroprosenttien rajat ovat hallituksen esityksen mukaan seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–1,80

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41–0,90

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–1,80

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00–6,00, KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti +3,00, veroprosentiksi voidaan määrätä kuitenkin enintään 6,00 prosenttia

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00–1,35

- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93–3,10

 

Vuonna 2016 kiinteistöveroprosentit ovat Helsingissä seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,80

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,30

- voimalaitosten veroprosentti 3,10

Vuonna 2017 kiinteistöveroprosentit ehdotetaan Helsingissä korotettavaksi edellä mainituille lain sallimille alarajoille (hallituksen esityksen 174/2016 mukaiset alarajat) yleisen kiinteistöveroprosentin, vakituisten asuinrakennusten veroprosentin, muiden asuinrakennusten veroprosentin sekä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin osalta.

Kaupungin vuoden 2017 talousarviossa on kiinteistöveron tuotoksi arvioitu 248 milj. euroa. Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj. euroa. Verokertymäarvion nousu johtuu kokonaisuudessaan veroprosenttien korotuksista uusille alarajoille.

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Ari Hietamäki, Johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566