Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

31.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 948

Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 26.10.2016 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

 

 

4

Kaupunginhallitus päätti kehottaa suomenkielisen työväenopiston johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

9

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, muille kaupungin ulkopuolisille lausunnonantajille sekä niille muistutuksen lähettäneille, jotka ovat pyytäneet tietoa päätöksestä.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnalle (HKL), teknisen palvelun lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, eläintarhan johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, taidemuseon johtokunnalle, nuorisolautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, tietokeskukselle ja suomenkieliselle työväenopistolle.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu.

 

 

 

Tiedoksi liikennelaitos-liikelaitokselle, kaupunginmuseolle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, suomenkieliselle työväenopistolle ja taidemuseolle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

7

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 2.11.2016.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 2.11.2016.

 

 

10 

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566