Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 924

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Stansvikinrannan ruoppaukseen ja täyttöön

HEL 2016-005333 T 11 01 00 00

ESAVI/4718/2016

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Stansvikinrannan ruoppaukseen ja täyttöön seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 20.9.2016 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon hakemuksesta Stansvikinrannan  ruoppaukseen ja täyttöön.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja puoltaa hakemuksen hyväksymistä ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että hanke on asemakaavan mukainen ja osaltaan lisää merkittävästi Kruunuvuorenrannan ja koko kaupungin virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

ESAVI, lausuntopyyntö Helsingin kaupungille, Stansvikinrannan vesialueen ruoppaus ja täyttö

2

Lupahakemus Stansvikinrannan vesialueen ruoppaukseen ja täyttöön

3

Lupahakemussuunnitelma Kruunuvuorenranta, Stansvikinrannan ruoppaus ja täyttö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöluvat

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suoman aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta Stansvikinrannan ruoppaukseen ja täyttöön. Lausuntoa on pyydetty 6.10.2016. Lausunnon antamiselle varattua aikaa on pidennetty 1.11.2016 asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa ruopata ja täyttää Kruunuvuorenrannan Stansvikinrantaa uimarannan rakentamiseksi. Uimarannan alueelta ruopataan savikerros pois ja sen tilalle tuodaan hiekkaa. Hiekkatäytön seurauksena rantaviiva siirtyy merialueelle päin. Hankkeen tarkoituksena on muodostaa korkeatasoinen koko kaupunkia palveleva virkistyskäyttöpaikka.

Lupaa haetaan noin 45 000 m³ktr saven ruoppaukselle ja ranta-alueen kaivulle, savimassan mereen sijoittamiselle ja merialueen täyttämiselle pääosin hiekalla. Täyttömassamääräksi arvioidaan yhteensä noin 67 000 m³ktr. Ruoppausmassat esitetään sijoitettavaksi merialueelle Lokkiluodon meriläjitysalueelle.

Suunnittelualueen merenpohjan sedimentin haitta-ainepitoisuuksia on tutkittu useassa vaiheessa, viimeksi kesällä 2014 ja syksyllä 2015. Viimeisimpien tutkimusten perusteella laatukriteeritasolla 1C olevan sedimenttikerroksen paksuus on suunnittelualueella 30 cm yhden tutkimuspisteen kohdalla. Muissa suunnittelualueen tutkimuspisteissä haitta-ainepitoisuus on tasolla 1B tai sen alle.

Suunnittelualue saattaa vuonna 2011 tehdyn tutkimuksen perusteella olla silakan ja siian lisääntymisaluetta. Vuonna 2013 tehdyn siian lisääntymistä koskevan selvitystyön perusteella suunnittelualue kuuluu siian tyypin 2 kutualueisiin, jotka ovat potentiaalisia tai mahdollisesti tärkeitä kutualueita, mutta joista ei ole kuitenkaan täyttä varmuutta.

Lähimmät merialueella sijaitsevat tai mereen rajautuvat luonnonsuojelualueet ovat Vuorilahdenpaaden luonnonsuojelualue noin 1 km suunnittelualueesta itäkaakkoon sekä Mustikkamaan itäpuoleiset luodot Norppa ja Kuutti, jotka sijaitsevat noin 2 km pohjoiseen suunnittelualueesta. Edellä mainittujen alueiden rauhoituksen tarkoituksena on turvata linnustollisesti arvokkaiden alueiden säilyttäminen. Suunnittelualuetta ja ruoppausmassojen sijoitusaluetta lähin Natura 2000-alue on Vanhankaupunginlahden pohjoisosassa sijaitseva ”Vanhankaupunginlahden lintuvesi”, joka on samalla myös Viikki-Vanhankaupunginlahti –luonnonsuojelualuetta. Suunnittelualueelta on matkaa tälle alueelle linnuntietä vajaa 5 km

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat linnustollisesti arvokkaat luodot Varisluodonkari noin 100 m etelään ja Koiraluodot noin 500 m länsi-lounaaseen suunnittelualueesta. Alueet on luokiteltu arvoluokkaan III. Näistä alueista Varisluodonkari on noin 1 ha kallioinen, mäntyä, pensaikkoa ja ruovikkoa kasvava saari, jonka pesimälinnusto on melko runsas. 2000-luvulla luodon laji- ja parimäärät ovat olleet selvässä kasvussa. Luodolla on viime vuosina pesinyt kymmenkunta paria kalalokkeja ja noin 30 parin tiirayhdyskunta. Koiraluotojen ympärille on suunniteltu tulevan Koirasaaren asemakaava-alueen merialueen täyttöjä, joiden toteutuessa luotojen merkitys lintujen pesimäalueina tulee vähenemään.

Suunnittelualueen nykyinen ranta-alue sijaitsee arvoluokkaan I kuuluvalla lepakkoalueella ”Laajasalon Tahvonlahdenniemi ja Stansvikin ls-alue” (21/03). Ranta kuuluu lisäksi arvokkaaseen metsäkohteeseen ”Laajasalo Stansvik-Tullisaari” (M39/11).

Hankkeen ruoppausten ja merialueen täytön aikana vesialue samenee hetkellisesti. Ruoppauksen aikana veteen saattaa sekoittua vähäisiä määriä pintasedimentin kiintoaineeseen kiinnittyneitä haitta-aineita. Pintasedimentissä tavatut haitta-aineet ovat kiinnittyneet pintasedimentin kiintoainekseen, jolloin haitallisten aineiden mahdollinen siirtyminen veteen on erittäin vähäistä. Näin ollen arvioidaan, että ruoppauksen ja täyttötyön aikaisen veden samentuman vaikutukset veden laatuun ovat vähäisiä. Samentumavaikutus on suhteellisen lyhytkestoinen ja paikallinen.

Suunnittelualueella mahdollisesti sijaitsevat eri kalalajien kutu- ja poikastuotantoalueet tuhoutuvat ja lähialueelle uudelleen kertyvä sedimentti voi haitata mädin kiinnittymistä vesikasvien pinnalle. Ruoppaus- ja täyttöhankkeen voidaan arvioida aiheuttavan haittaa lähialueen kalastolle, mutta haitan ei arvioida olevan merkittävä koko Helsingin edustan kalaston lisääntymisalueiden kannalta.  Hankkeella voi olla rakentamisen aikana vaikutusta Variskarinluodolla pesiviin ja oleskeleviin lintuihin, mutta vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.

Hankkeen työnaikaisia vaikutuksia meriveden laatuun suunnittelualueella esitetään tarkkailtavaksi Kruunuvuorenrannan vesirakentamishankkeiden (Kruunusillat-hankkeen Nihti-Kruunuvuorenranta -yhteys, Kruunuvuorenrannan rantarakentaminen sekä Koirasaarten, Haakoninlahden ja uimarannan hankkeet)  yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Tällöin tarkkailun tulokset raportoidaan osana yhteistarkkailuohjelman vuosiraporttia.

Saadut lausunnot

Esittelijä toteaa, että asiasta on saatu ympäristölautakunnan ja kaupunkisuunnitteluviraston lausunnot. Kiinteistövirasto on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa asiasta.

Ympäristölautakunta toteaa yksimielisessä päätöksessään, että Kruunuvuorenselän rannikkovesimuodostuman pintaveden kemiallinen tila on luokiteltu hyvää huonommaksi. Tämä johtuu korkeista tinapitoisuuksista. Tämän vuoksi pohjasedimenttien liikutteleva toiminta vaatii huolellisen suunnittelun ja toteutuksen. Kruunuvuorenselän tilaa ei saa ruoppauksilla ja täytöillä huonontaa. Lisäksi suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsee tärkeitä silakan ja siian kutualueita. Ruoppauksia ja muita melua aiheuttavia työvaiheita ei tule tehdä silakan ja siian kutuaikana. Lisäksi työt tulee ajoittaa niin, ettei lintujen pesintä läheisillä lintuluodoilla  ja -saarilla häiriinny. Työn vesistön tarkkailusta tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä ja toteaa lausunnossaan, että uimarannan alueella on 23.11.2012 voimaan tullut asemakaava nro 12080. Hanke on asemakaavan mukainen ja tarkentaa kaupunkisuunnitteluvirastossa vuonna 2012 laadittua pohjarakentamisen yleissuunnitelmaa.

Vuonna 2012 kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditun Stansvikinrannan yleissuunnitelman mukaisesti toteutettuna uimaranta ympäristöineen muodostaa korkeatasoisen virkistyskäyttöpaikan. Hanke osaltaan lisää Kruunuvuorenrannan ja koko kaupungin virkistyskäyttömahdollisuuksia merkittävästi.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja puoltaa hakemuksen hyväksymistä lausunnoissa esitetyn mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

ESAVI, lausuntopyyntö Helsingin kaupungille, Stansvikinrannan vesialueen ruoppaus ja täyttö

2

Lupahakemus Stansvikinrannan vesialueen ruoppaukseen ja täyttöön

3

Lupahakemussuunnitelma Kruunuvuorenranta, Stansvikinrannan ruoppaus ja täyttö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöluvat

 

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 20.09.2016 § 293

HEL 2016-005333 T 11 01 00 00

ESAVI/4718/2016

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle asiassa seuraavan lausunnon.

Kruunuvuorenselän rannikkovesimuodostuman pintaveden kemiallinen tila on luokiteltu hyvää huonommaksi. Tämä johtuu korkeista tinapitoisuuksista (TBT). Sedimenttien haitta-aineet ovat yleensä erittäin pysyviä ja ne vapautuvat uudestaan ympäristöön, jos sedimentti pääsee sekoittumaan esim. ruoppaamisen yhteydessä. Kaikenlainen pohjasedimenttejä liikutteleva toiminta vaatii siksi huolellisen suunnittelun ja toteutuksen.

Kruunuvuorenselän tilaa ei ruoppauksilla ja täytöillä saa edelleen heikentää. Jokainen samentumista aiheuttava työvaihe on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti ja sellaisin työmenetelmin, että haitta ja häiriö vesiluonnolle sekä merialueelle ja sen käytölle on mahdollisimman vähäistä. Täyttötöissä tulee huolehtia siitä, ettei täytemaan seassa ole roskia tai muuta vastaavaa, joka voi aiheuttaa ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ympäristön pilaantumista vesialueella ja rannoilla. Myös samentavan hienoaineksen joutumista mereen on vältettävä.

Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsee tärkeitä silakan ja siian kutualueita. Ruoppaus ja rannan täytön aiheuttama veden samentuminen ja melu voivat vaikuttaa haitallisesti kalojen kutuun. Luvan lupamääräyksissä tulee siksi ottaa huomioon, ettei ruoppauksia ja muita veden samentumista ja melua aiheuttavia työvaiheita tule tehdä silakan ja siian kutuaikoina. Lisäksi työt tulee ajoittaa niin, ettei lintujen pesintä läheisillä lintuluodoilla ja -saarilla häiriinny.

Työn vesistötarkkailusta tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma Uudenmaan ELY-keskukselle. Tarkkailu voidaan tehdä osana alueella toteutettavaa yhteistarkkailua. Tarkkailun ensimmäiset näytteenotot on tehtävä ennen töiden aloittamista asianmukaisten kontrollinäytteiden saamiseksi.

Töiden aloitus- ja lopettamisilmoitus pyydetään toimittamaan ELY-keskuksen lisäksi myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Ville Hahkala, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

ville.hahkala(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 19.9.2016

HEL 2016-005333 T 11 01 00 00

 

Lausunto

Ranta-alueen ja ruoppausmassojen meriläjitysalueen omistaa Helsingin kaupunki.

Uimarannan alueella on 23.11.2012 voimaan tullut asemakaava nro 12080. Hanke on asemakaavan mukainen ja tarkentaa kaupunkisuunnitteluvirastossa vuonna 2012 laadittua pohjarakentamisen yleissuunnitelmaa.

Vuonna 2012 kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditun Stansvikinrannan yleissuunnitelman mukaisesti toteutettuna uimaranta ympäristöineen muodostaa korkeatasoisen virkistyskäyttöpaikan. Hanke osaltaan lisää Kruunuvuorenrannan ja koko kaupungin virkistyskäyttömahdollisuuksia merkittävästi.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä.

Hanke

Kruunuvuorenrannan Stansvikinrannan rantakaistale rakennetaan uimarannaksi. Alueelta ruopataan savikerros pois, sen tilalle tuodaan hiekkaa ja etureunaan rakennetaan tukipenger. Rantaviiva siirtyy merialueelle päin.

Rakennusvirasto hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa 45 000 m3ktr saven ruoppaukselle, savimassan mereen sijoittamiselle ja merialueen täyttämiselle pääosin hiekalla. Täyttömassamäärä on noin 67 000 m3rtr. Ruoppausmassat sijoitetaan Lokkiluodon merisijoitusalueelle.

Hanke aiheuttaa suhteellisen vähäistä pysyvää haittaa rakentamisalueella ja ruoppausmassojen sijoitusalueella pohjaeläimille ja -kasvillisuudelle sekä mahdollisesti alueilla ja niiden lähiympäristössä lisääntyville kaloille. Muut haittavaikutukset ovat rakentamisaikaisia ja poistuvia.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa 21.9.2016 mennessä.

Lisätiedot

Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566