Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 917

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi Helen Oy:n palvelukokonaisuuksien kehittämismahdollisuuksien selvittämiseen liittyen

HEL 2015-013534 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Yrjö Hakanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman hyväksymisestä, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää miten Helen Oy voi kehittää palvelukokonaisuuksia, joita se voi tarjota kiinteistöille aurinkoenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä (esim. laitteiden hankinta, asennus, huolto, älykkäät verkot, kaupungin lämpö- ja sähköverkkojen hyödyntäminen).” (Yrjö Hakanen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Helen Oy on antanut lausunnon toivomusponteen liittyen. Lausunnossaan yhtiö kertoo toimittavansa jo nykyään erikokoisia aurinkosähköjärjestelmiä asiakkaiden tarpeisiin avaimet käteen -periaatteella. Niille asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuuksia investoida omiin aurinkosähköjärjestelmiin, Helen Oy tarjoaa mahdollisuutta osallistua aurinkosähkön tuotantoon oman nimikkopaneelin vuokraamisella. Sähköautojen lataamiseen Helen Oy:ltä voi ostaa palvelukokonaisuutena koti- tai yrityslatauspisteen. Sähköisen liikenteen julkisen latauksen osalta Helen Oy on tuonut markkinoille kuukausihintaan perustuvat palvelupaketit yhteistyössä osaomistamansa latausoperaattorin, Liikennevirta Oy:n, kanssa.

Helen Oy tekee aktiivista palvelukehitystä tulevaisuuden kahdensuuntaisen energiamarkkinan mahdollistamiseksi. Avainasemassa ovat kiinteistöjen energiakuormat, niiden ohjaus ja mahdollisen kiinteistökohtaisen oman tuotannon tai energiavarastoinnin optimointi suhteessa kulutukseen.

Yhtiö on esimerkiksi toteuttanut pilottina kiinteistöjen ohjaukseen soveltuvan etäohjauspalvelun kahteen taloyhtiöön Kalasatamassa. Sähkön kysyntäjoustossa Helen Oy tuottaa palvelua jo yritysasiakkaille ja on tehnyt pilotointia kotitalouskuluttajille. Sähkön varastoinnin osalta yhtiö on toteuttanut Pohjoismaiden suurimman akkuvaraston Suvilahteen. Aurinkolämpöä on puolestaan pilotoitu Sakarinmäen koulun yhteydessä Östersundomissa.

Esittelijä toteaa, että yhtiön lausunnossa kuvatulla tavalla Helen Oy harjoittaa jo nykyisellään aktiivista ja asiakaslähtöistä palvelukehitystä uusiutuvien energialähteiden tarjoamiseksi kuluttajille ja uusiutuvien energialähteiden integroimiseksi osaksi kahdensuuntaista energiamarkkinaa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566