Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 916

V 2.11.2016, Vuokrausperusteet yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen tontille (Laajasalo, tontti 49320/5)

HEL 2016-010505 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan liitteestä 1 ilmenevän Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuori) asemakaavan muutosehdotuksen nro 12330 mukaisen suunnitellun korttelin nro 49320 suunniteltua tonttia nro 5 (os. Hopeakaivoksentie 45) vastaavan noin 2 254 m²:n suuruisen määräalan Helsingin kaupungin Laajasalon kylän (412) tilasta Stansvik RN:o 1:253 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen suunnitellun tontin (ET) 49320/5 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana tonttineliömetrihintana 1 euroa.

2

Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan 28.1.2016 (22 §) päättämiä vuokrausehtoja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että mainitun päätöksen perusteella on 17.2.2016 allekirjoitettu tonttia 49320/5 koskeva maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin ja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n välillä. Sopimuksen mukaan vuokra-aikaa jatketaan kaupunginvaltuuston myöhemmän vuokrausperusteita koskevan päätöksen mukaisesti.

Kiinteistölautakunta on mainitussa tontin vuokrausta koskevassa päätöksessä oikeuttanut kiinteistöviraston hallinto-osaston tekemään kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiset muutokset maanvuokrasopimukseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kiinteistölautakunta päätti 28.1.2016 (22 §) vuokrata toimivaltansa puitteissa 30 vuodeksi Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle suunnitellun yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen tontin (ET) 49320/5 jätteen koontiasemaa varten.

Tontti on kuitenkin sen asuinaluetta palveleva tarkoitus huomioon tarkoituksenmukaista vuokrata pidemmäksi ajaksi, noin 60 vuodeksi, joten valtuuston päätös vuokrausperusteista on tarpeen. Vuokrausperusteeksi esitetään lautakunnankin vuokrauspäätöksessä sovellettua nimellistä vuokraa, kun kysymys on omakustanteisesta kunnallisteknisestä palvelusta.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kruunuvuoren alueella, jolla nyt kyseessä oleva tontti 49320/5 sijaitsee, on vireillä asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12330, joka on tarkoitus saattaa lähiaikoina kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksentekoon.

Asemakaavaehdotuksessa suunniteltu tontti on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (ET). Tontin pinta-ala on noin 2 254 m² ja sen asemakaavaehdotuksessa osoitettu rakennusoikeus 700 k-m².

Tontin rakentaminen ja vuokraaminen.

Keskeneräisestä kaavatilanteesta johtuen tontti 49320/5 on rakennettu kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.6.2015 tekemän poikkeamispäätöksen (193 §) ja suunnittelutarveratkaisun perusteella.

Tontti 49320/5 on vuokrattu kiinteistölautakunnan 28.1.2016 tekemän päätöksen (22 §) perusteella Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle 30 vuodeksi, koska lautakunnalla ei ollut oikeutta vuokrata tonttia 30 vuotta pidemmäksi ajaksi. 

Lautakunta määritteli päätöksessään tontin maanvuokran pitäen perusteena nimellistä virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 1 euron tonttineliömetrihintaa.

Samaa valtuuston vuonna 2013 vahvistamaa vuokrausperustetta käytettiin myös vuokrattaessa Länsisatamassa sijaitseva maanalainen määräala Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:lle jäteaseman toimintaa varten.

Nyt esitetään vastaavan nimellisen vuokrausperusteen vahvistamista myös vuokrattaessa tontti pitkäaikaisesti Kruunuvuoren jätteen koontiasemaa varten. Ehdotuksen mukaan tontin vuokra-aika päättyisi 31.12.2075.

Nimellisen vuokran periminen on perusteltua, koska kysymys on omakustanteisesta kunnallisteknisestä palvelusta.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 06.10.2016 § 397

HEL 2016-010505 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 65/673 501, Hopeakaivoksentie 45

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan liitteestä nro 1 ilmenevän Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuori) asemakaavan muutosehdotuksen nro 12330 mukaisen suunnitellun korttelin 49320 suunniteltua tonttia 5 (os. Hopeakaivoksentie 45) vastaavan noin 2 254 m²:n suuruisen määräalan Helsingin kaupungin Laajasalon kylän (412) tilasta Stansvik RN:o 1:253 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen suunnitellun tontin (ET) 49320/5 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana tonttineliömetrihintana 1 euroa.

2

Muutoin tontin 49320/5 osalta noudatetaan kiinteistölautakunnan 28.1.2016 (22 §) päättämiä vuokrausehtoja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että mainitun päätöksen perusteella on 17.2.2016 allekirjoitettu tonttia 49320/5 koskeva maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin ja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n välillä. Sopimuksen mukaan vuokra-aikaa jatketaan kaupunginvaltuuston myöhemmän vuokrausperusteita koskevan päätöksen mukaisesti.

Kiinteistölautakunta on mainitussa tontin vuokrausta koskevassa päätöksessä oikeuttanut kiinteistöviraston hallinto-osaston tekemään kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiset muutokset maanvuokrasopimukseen.

Käsittely

06.10.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Sami Haapanen (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Teuvo Sarin

Lisätiedot

Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566