Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/4

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 927

Ympäristökeskuksen eräiden virkojen nimikkeiden muuttaminen

HEL 2016-008765 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti seuraavien virkojen nimikkeiden muuttamista 1.11.2016 alkaen:

1) Ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston myymälä-ja ravintolayksikön terveystarkastajien (vakanssinumerot 023013, 023016, 023017, 023019, 023020, 023024, 023026, 023027, 023029, 023034, 023135, 023136, 023137, 128027, 128028, 128046) nimikkeet elintarviketarkastajiksi.

2) ympäristökeskuksen ympäristöterveysosaston asumisterveysyksikössä tutkimusavustajan (vakanssinumero 023115) nimike asumisterveysneuvojaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristölautakunta esittää ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston myymälä- ja ravintolayksikön terveystarkastajien ja ympäristöterveysosaston asumisterveysyksikön tutkimusavustajan nimikkeiden muuttamista.

Kaupunginhallituksen 27.10.2003 (1224 §) hyväksymien periaatteiden ja niitä koskevan henkilöstökeskuksen ohjeen ohjeen (16.1.2012) mukaisesti viran nimikkeen muuttaa kaupunginhallitus tai -valtuusto. Nimikkeen tulee ilmaista tehtävää ja sen tulee olla suhteessa tehtävän vaativuustasoon.

Terveystarkastaja-nimikkeiden muuttaminen elintarviketarkastajaksi

Elintarviketurvallisuusosastolla työskentelee pääosin elintarvikelain valvontatehtävissä sekä terveystarkastajia (16) että elintarviketarkastajia (11). Terveystarkastaja-nimike ei enää kuvaa työtehtävää, joka on elintarvikelain mukaista valvontaa (tarkastuksia, ilmoitusten ja valitusten käsittelyä). Terveystarkastajien nimikkeen muuttaminen elintarviketarkastajiksi yhtenäistäisi osaston tarkastaja-nimikkeitä, kuvaisi hyvin nykyistä työnkuvaa ja olisi myös yritysasiakkaille selkeä ja yhtenäinen. Sekä elintarvike- että terveystarkastajia sijoittuu tehtävien vaativuusluokittelussa luokkiin E ja F. Muutoksen myötä osaston kaikki 27 tarkastajaa olisivat elintarviketarkastajia.

Tutkimusavustaja-nimikkeen muuttaminen asumisterveysneuvojaksi

Tutkimusavustajan nimike ei enää vastaa tehtävän keskeistä sisältöä. Tutkimusavustajan nimike viittaa tutkijan apuna tehtävään tutkimustyöhön. Vakanssiin kuuluvia tehtäviä ovat mm. asukkaille puhelimitse, sähköpostitse ja asukkaan asunnossa annettava asumisterveyteen kuuluva neuvonta. Tehtäviin kuuluu myös asuntojen terveyshaittaepäilyjen vireilleotto ja erilaisten yhteydenottojen käsittely. Tuhohyönteisten tunnistaminen ja niiden torjuntaa koskeva neuvonta sekä terveyshaittaepäilyn selvittämiseen liittyvä näytteenotto ja tarkastustoiminta kuuluvat myös vakanssin tehtäviin. Asumisterveysneuvojan nimike kuvaa tehtävää huomattavasti paremmin kuin nykyinen tutkimusavustajan nimike.

Kaupunginkanslian nimike- ja palkkalausunto

Asiasta on saatu 4.8.2016 kaupunginkanslian puoltava lausunto nimikkeiden muuttamiseksi edellyttäen, ettei muutoksilla ole palkkavaikutuksia. Virkojen haltijoita on kuultu. Muutoksilla ei ole palkkavaikutuksia.

Ympäristökeskuksen henkilöstötoimikunnan lausunto

Ympäristökeskuksen henkilöstötoimikunta käsitteli nimenmuutokset kokouksessaan 22.8.2016, koska henkilöstön asianmukaisesta kuulemisesta ja edustuksellisesta käsittelystä oli syntynyt epäselvyyttä. Henkilöstötoimikunta oli yksimielinen sekä elintarviketurvallisuusosaston terveystarkastajien nimikkeen muuttamisesta elintarviketarkastajaksi että ympäristöterveysosaston tutkimusavustajan nimikkeen muuttamisesta asumisterveysneuvojaksi. Henkilöstötoimikunta oli lisäksi yksimielinen siitä, että edellä mainitut nimikemuutokset voidaan viedä edelleen kaupunginhallituksen päätettäviksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 09.08.2016 § 255

HEL 2016-008765 T 01 01 00

Esitys

Ympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavien virkojen nimikkeiden muuttamista 1.10.2016 alkaen:

1) Ympäristökeskuksen ympäristöterveysosaston terveydensuojeluyksikössä terveystarkastajien (vakanssinumerot 023032, 128029 ja 128043) ja terveysinsinöörien (vakakanssinumerot 023022, 023031 ja 023037) nimikkeet ympäristötarkastajiksi sekä asumisterveysyksikössä tutkimusavustajan (vakanssinumero 023115) nimike asumisterveysneuvojaksi.

2) Ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston myymälä-ja ravintolayksikön terveystarkastajien (vakanssinumerot 023013, 023016, 023017, 023019, 023020, 023024, 023026, 023027, 023029, 023034, 023135, 023136, 023137, 128027, 128028, 128046) nimikkeet elintarviketarkastajiksi.

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Esa Nikunen

Lisätiedot

Pertti Forss, ympäristöterveyspäällikkö, puhelin: +358 9 310 32002

pertti.forss(a)hel.fi

Riikka Åberg, elintarviketurvallisuuspäällikkö, puhelin: +358 9 310 32010

riikka.aberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566