Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 933

Haagan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12426)

HEL 2016-009876 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 29. kaupunginosan (Haaga) eräillä alueilla olevaa rakennuskieltoa 13.11.2018 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nro 12426, päivätty 4.10.2016.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12426/4.10.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginhallituksen päätöksellä 13.10.2014 (1042 §) rakennuskielto on voimassa 13.11.2016 saakka 29. kaupunginosassa (Haaga) suurimmalla osalla Etelä-Haagan osa-aluetta, osalla Pohjois-Haagan osa-aluetta sekä osalla Kivihaan alueen rakennetusta osasta.

Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.1996 (315 §), että kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston piirustuksesta nro 10411/3.10.1996 ilmenevillä 29. kaupunginosan eräillä alueilla asemakaavaa muutetaan. Samalla kaupunginvaltuusto päätti määrätä kyseisestä piirustuksesta ilmenevät alueet rakennuskieltoon. Alueelle on laadittu tämän jälkeen useita asemakaavoja. Näiden alueiden osalta rakennuskieltoa ei ole enää ollut tarvetta jatkaa.

Vuoden 1996 rakennuskieltoon asettamispäätöksen jälkeen on rakennuskieltoalueelle tullut voimaan seuraavat 21 asemakaavan muutosta:

        kortteliin 29012 lähiympäristöineen 11.3.1998 (nro 10462)

        Kivihaanpuistoon 29.3.1999 (nro 10505)

        tontille 29099/9 22.10.1997 (nro 10508)

        tonteille 29022/2 - 3 sekä 29025/2 ja 7 - 8 17.6.1998 (nro 10532)

        Haaga-Instituutin tontille 29036/15 lähiympäristöineen 30.9.1999 (nro 10588)

        tonteille 29042/1, 3 ja 9 sekä puisto- ja katualueille Oskelanaukion varrella 9.6.2000 (nro 10697)

        ns. Haagan tiili-Elannon tontille 29085/1 3.5.2000 (nro 10785)

        Kivihaan korttelille 29204, tontille 29205/1 sekä katu-, puisto- ja retkeilyalueille 7.6.2000 (nro 10799)

        Haagan puistoalueelle 30.8.2000 (nro 10808)

        kortteleille 29053 ja 29108 sekä katu-, puisto-, urheilu- ja vaara-alueille 3.4.2002 (nro 10949)

        korttelin 29049 tonteille 1 ja 2 sekä katu- ja puistoalueille 10.9.2003 (nro 11143)

        osalle Eliel Saarisen tien katualueesta 27.9.2006 (nro 11526)

        korttelille 29015 24.10.2007 (nro 11683)

        korttelin 29104 tontille 11, korttelin 29146 tonteille 2, 7, 8, 10 ja 11 sekä katu-, puisto-, liikenne- ja erityisalueille 4.4.2008 (nro 11580)

        korttelin 29139 tontille 6, kortteleille 29144 ja 29145, korttelin 29146 tonteille 3 ja 9, osa tonttia 10, kortteleille 29148 ja 29149 sekä katuja puistoalueille 4.4.2008 (nro 11590)

        ns. Isonnevan alueelle eli kortteleille 29005 - 29008, korttelin 29009 tonteille 1 - 4, kortteleille 29012 - 29014, korttelin 29026 tontille 7, korttelin 29075 tonteille 1, 4 - 9, kortteleille 29076 - 29077, 29079, 29091, 29093 - 29096, korttelin 29100 tonteille 1 - 2 ja virkistys-, urheilu-, katu- ja liikennealueita sekä yleiselle pysäköintialueelle 9.5.2012 (nro 11938)

        ns. Haagan ammattikoulun alueelle eli kortteleille 29101 ja 29102 sekä katu-, puisto-, liikenne- ja erityisalueille 17.5.2013 (nro 11966)

        korttelin 29055 tontille 7 28.10.2011 (nro 12040)

        korttelin 29129 tontille 7 8.6.2012 (nro 12074)

        korttelin 29049 tontille 3 23.10.2013 (nro 12184)

        Kivihaan korttelin 29201 tontille 1, korttelin 29202 tontille 2 ja katualueille27.8.2014 (nro 12239).

Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan 4.10.2016 päättänyt esittää Huopalahden aseman asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa alueelta 16 tonttia, jotka ovat vuokralla.

Alueella on voimassa lähes 40 eri asemakaavaa.

Suunnittelutilanne

Kaupunkisuunnitteluvirastoon on Haagan alueelta tullut viime aikoina useita tonttikohtaisia täydennysrakentamismahdollisuuksiin, mm. rakennusten korottamiseen, liittyviä tiedusteluja. Tämän seurauksena on virastossa päätetty käynnistää Haagan täydennysrakentamisen periaatteiden laadinta, jotta yksittäisiä hankkeita voitaisiin tarkastella osana hallitusti kehitettävää kokonaisuutta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 16.4.1998 hyväksymät Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteet ovat osittain sisällöltään vanhentuneita. Haagan alueen täydennysrakentamisen periaatteita on syytä tarkastella mm. uuden yleiskaavaehdotuksen pohjalta.

Helsingin uuden, tarkistetun yleiskaavaehdotuksen (kaupunkisuunnittelulautakunta 14.6.2016) Kulttuuriympäristöt-teemakartassa alueella on suurelta osin merkintä "Helsingin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävät alueet". Myös voimassa olevassa Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on suurimmaksi osaksi merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

Edellä mainittujen asemakaavan muutosten alueet on rajattu pois nyt esitettävästä rakennuskieltoalueesta.

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 4.10.2016 päivätyn piirustuksen nro 12426.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12426/4.10.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Kiinteistövirasto

Kaupunginmuseo

Rakennuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.10.2016 § 322

HEL 2016-009876 T 10 03 05

Ksv 2661_8

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 29. kaupunginosan (Haaga) liitteenä olevasta piirustuksesta nro 12426 (päivätty 4.10.2016) ilmenevällä alueella olevaa rakennuskieltoa pidennetään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 13.11.2018 saakka.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 37024

nina.valkepintalehtinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566