Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 932

Kallion ja Alppiharjun eräiden tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12424)

HEL 2016-009689 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin 299 tonttien 1, 2, 4 ja 10 sekä 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin 357 tontin 6 rakennuskieltoa kahdella vuodella 31.10.2018 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nro 12424, päivätty 27.9.2016).

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12424/27.9.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alue

Kaupunginhallituksen 13.10.2014 (1041 §) määräämä rakennuskielto on voimassa 31.10.2016 saakka 11. kaupunginosan (Kallio) korttelissa 299 tonteilla 1, 2, 4 ja 10 sekä 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelissa 357 tontilla 6.

Taustaa

Alppiharjun kaupunginosan korttelin 357 tontilla 6 sijaitseva entinen Kotitalousopisto on poikkeamispäätöksellä muutettu toimistokäyttöön vuonna 2010. Rakennus on suojeltu rakennussuojelulailla ja siinä toimii nykyisin Museovirasto.

Kallion kaupunginosan Siltasaaren alueen korttelin 299 neljän tontin asemakaavan muutokset on tarkoituksenmukaista laatia hankekaavoina kiinteistöjen suunnitelmien toteuttamiseksi ja niiden edellyttämässä aikataulussa.

Suunnittelutilanne

Alppiharjun alueella on voimassa asemakaava nro 3474 vuodelta 1954, jonka mukaan tontti 357/6 on koulutontti yleisen rakennuksen korttelialueella. Voimassa oleva asemakaava on suojelun osalta vanhentunut eikä sillä pystytä turvaamaan rakennuksen rakennushistoriallisesti merkittäviä arvoja.

Kallion Siltasaaren alueella on voimassa asemakaava numero 42A vuodelta 1901, jossa ei ole kaavamääräyksiä ja asemakaavat numero 3922 vuodelta 1956, numero 4351 vuodelta 1958 ja numero 4414 vuodelta 1958, joiden mukaan tontit ovat liikerakennuksen tontteja.

Sörnäisten, Kallion ja Alppiharjun asuntoalueille on laadittu asemakaavan muutokset alueittaisina kokonaisuuksina sekä useita uudisrakennustoiminnan vaatimia tontti- ja korttelikohtaisia asemakaavan muutoksia.

Jäljellä on Kallion kaupunginosan Siltasaaren alueen neljän tontin asemakaavan muutokset, jotka on tarkoituksenmukaista laatia hankekaavoina kiinteistöjen suunnitelmien toteuttamiseksi ja niiden edellyttämässä aikataulussa.

Alppiharjun tontin asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitus nykyistä vastaavaksi sekä saattaa suojelu myös asemakaavatasolle. Alue on yleiskaava 2002:n mukaan kulttuurihistoriallisesti merkittävä.

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 27.9.2016 päivätyn piirustuksen nro 12424.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12424/27.9.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Kiinteistövirasto

Kaupunginmuseo

Rakennuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.09.2016 § 305

HEL 2016-009689 T 10 03 05

Ksv 2864_5

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin 299 tonttien 1, 2, 4 ja 10 sekä 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin 357 tontin 6 rakennuskieltoa pidennetään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 31.10.2018 saakka (piirustus nro 12424, päivätty 27.9.2016).

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566