Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 920

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien EKOenergia-sertifioitua sähkövaihtoehtoa

HEL 2015-013604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tuomas Rantanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman hyväksymisestä, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Valtuusto edellyttää, että osana hajautettuun tuotantomalliin siirtymistä selvitetään kannattaako Helenin tuoda markkinoille esimerkiksi Ahvenkosken voimalaitoksen puuttuvan kalatien rakentamisen ja aurinkoenergiaratkaisujen kautta mahdollistuva EKOenergia-sertifioitu sähkövaihtoehto.” (Tuomas Rantanen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Helen Oy on antanut lausunnon toivomusponteen liittyen. Lausunnossaan yhtiö toteaa muun muassa, että energiayhtiöt voivat myydä sertifioitua uusiutuvaa energiaa, mikäli ne ovat hakeneet alkuperätakuita tuotetulle sähkölle, ja mikäli sähkön tuotantotapa ja energialähteet on varmennettu lain mukaisesti.

EKOenergia on kaupallinen brändi, jossa kaupallinen toimija on asettanut omia lisävaateita ko. energian tuotantokriteerien suhteen. Ilmastovaikutuksiltaan uusiutuva sähkö sekä kaupallisten brändien alla toimitettu uusiutuva sähkö ovat samanarvoisia, molemmat ovat nollapäästöisiä. Helen Oy tarjoaa asiakkaidensa niin halutessa alkuperätakuin varmennettuja tuuli- ja vesisähkötuotteita.

Vesivoimaa Helen Oy tuottaa Kymijoella läntisessä haarassa muun muassa Ahvenkosken ja Klåsarön voimalaitoksilla. Kansallisessa kalatiestrategiassa Kymijoen osalta tärkeimmäksi kohteeksi on nostettu itähaaran Korkeakosken kalatie, joka avattiin 6.6.2016. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan ensimmäiset vaelluskalat nousivat onnistuneet lisääntymisalueilleen Korkeakosken kalatietä pitkin kesäkuussa 2016.

Kalatien toimivuutta on tärkeää edelleen seurata, jotta toimivuuden varmistamisen jälkeen voidaan miettiä ratkaisuja Ahvenkoskelle ja Klåsaröhön. Helen Oy ei halua tehdä ratkaisuja, joiden toimivuutta tai soveltuvuutta ympäristölle se ei pysty takaamaan. Tällä hetkellä EKOenergia-merkki ei sovellu Ahvenkoskelle ja Klåsarölle, sillä Helen Oy ei täytä niiden osalta sertifikaatin kriteeristöä.

Helen Oy:n tuottama uusiutuva sähkö on sertifioitua uusiutuvaa energiaa. EKOenergia-sertifiointi on kaupallinen brändi, ja on aina tapauskohtaista kannattaako sitä hakea lisäominaisuutena tuotetulle sähkölle.

Esittelijä toteaa, että Helen Oy:llä on tuotevalikoimissaan sertifioitua uusiutuvaa energiaa. EKOenergia-sertifioidun sähkövaihtoehdon ottamista osaksi yhtiön tuotevalikoimaa on tarkoituksenmukaista harkita Helen Oy:n toimesta osana kaupunginvaltuuston hyväksymän kehitysohjelman toteuttamista sekä yhtiön toiminnan muuta kehittämistä.

Helen Oy on tällä hetkellä Suomen suurin aurinkosähkötuottaja 13 %:n osuudella Suomen verkkoon liitetystä aurinkosähkökapasiteetista. Yhtiön aurinkosähkövoimaloiden tuottama sähkö on sertifioitua uusiutuvaa energiaa. Helen Oy:n arvion mukaan EKOenergia-sertifikaatti ei tuo lisäarvoa nykyiseen konseptiin, jossa Helen Oy:n aurinkosähkövoimaloista vuokrataan aurinkopaneeleja asiakkaille kuukausihintaa vastaan ja vastikkeeksi asiakkaat saavat paneelien tuottaman sähkön itselleen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566