Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 935

Muutos vanhusneuvoston kokoonpanossa

HEL 2015-001187 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Pekka Saarniolle eron vanhusneuvostosta ja valita hänen tilalleen vanhusneuvoston jäseneksi Antti Henrikssonin toimikaudeksi, joka kestää kaupunginhallituksen toimikauden loppuun.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää sosiaali- ja terveysviraston va. virastopäällikkö Juha Jolkkoselle eron vanhusneuvoston jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen sosiaali- ja terveysviraston vs. osastopäällikkö Arja Peiposen toimikaudeksi, joka kestää kaupunginhallituksen toimikauden loppuun.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry, eronpyyntö

2

Eläkeläisten Helsingin aluejärjestö ry, nimeämispyyntö

3

Eronpyyntö ja nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vanhusneuvosto

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 23.2.2015 § 213 valita mm. Pekka Saarnion ja Juha Jolkkosen vanhusneuvoston jäseneksi. Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry ja Pekka Saarnio pyytävät päätösehdotuksessa ilmenevää muutosta vanhusneuvoston kokoonpanoon. 

Va. virastopäällikkö Juha Jolkkonen on muuttuneiden työtehtävien vuoksi toimittanut eroilmoituksensa vanhusneuvoston jäsenyydestä ja esittää tilalleen vs. osastopäällikkö Arja Peiposta.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry, eronpyyntö

2

Eläkeläisten Helsingin aluejärjestö ry, nimeämispyyntö

3

Eronpyyntö ja nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vanhusneuvosto

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveysvirasto Virastopäällikkö 16.03.2015 § 47

HEL 2015-001187 T 00 00 02

Päätös

Virastopäällikkö päätti määrätä toiminnan suunnittelija Outi Pauligin huolehtimaan vanhusneuvoston sihteerin tehtävistä toimikaudella 2015-2016.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 23.2.2015 § 213 asettaa toimikaudeksi 2015-2016 vanhusneuvoston ja valita siihen 19 jäsentä.

Neuvoston puheenjohtajaksi edellä mainituksi toimikaudeksi kaupunginhallitus päätti määrätä Sirpa Asko-Seljavaaran.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

Lisätiedot

Eija Helin, hallintosihteeri, puhelin: 310 43591

eija.helin(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 23.02.2015 § 213

HEL 2015-001187 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen vanhusneuvoston ja valita siihen 19 jäsentä seuraavasti:

kaupungin luottamushenkilöjäsenet:

- Sirpa Asko-Seljavaara

- Mirja Halonen

- Pirkko Telaranta

- Veijo Lehto

- Martti Huhtamäki 

kaupungin virastoja edustavat jäsenet:

- osastopäällikkö Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveysvirastosta

- kulttuurisuunnittelija Jenni Varho kulttuurikeskuksesta

- projektinjohtaja Pirjo Tujula rakennusvirastosta

- liikenneinsinööri Kari Tenkanen kaupunkisuunnitteluvirastosta

- suunnitteluopettaja Juhana Mykrä suomenkielisestä työväenopistosta

- liikunnansuunnittelija Minna Ekman liikuntavirastosta

helsinkiläisiä vanhusjärjestöjä edustaviksi jäseniksi:

- Pekka Saarnio (Eläkeläiset ry, Helsingin aluejärjestö)

- Ritva Rautio (Helsingin kansallinen senioripiiri ry)

- Lena Lindberg (Svenska Pensionärsförbundet rf)

- Sinikka Salomaa (Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry)

- Lahja Sjöblom (Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry)

- Markus Löfström (Helsingin Alzheimer-yhdistys ry)

- Toivo Tupin (Helsingin seudun Inkeri-seura ry)

- Erja Kauppinen (Helsingin seurakuntayhtymä)

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä vanhusneuvoston puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Sirpa Asko-Seljavaaran ja kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa vanhusneuvostoa laatimaan toimikautensa alussa toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä.

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa vanhusneuvostoa antamaan kertomuksen toimikauden päättyessä.

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteinä olevat vanhusneuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2013 - 2014, vanhusneuvoston toimintakalenterin 2013 - 2014, vanhusneuvoston kannanotot 2013 - 2014 sekä selvitys vanhusneuvoston vuoden 2014 määrärahan käytöstä.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566