Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 911

V 2.11.2016, Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2017

HEL 2016-010846 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää pitää kokouksensa vuonna 2017 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

 

klo

 

 

 

 

 

1

3

18.1.2017

 

18

 

2

5

1.2.2017

 

18

kyselytunti

3

7

15.2.2017

 

18

 

4

9

1.3.2017

 

18

aloitekäsittely

5

11

15.3.2017

 

18

kyselytunti

6

13

29.3.2017

 

18

 

7

16

19.4.2017

 

18

kyselytunti

8

18

3.5.2017

 

18

aloitekäsittely

9

20 

17.5.2017

 

18

 

10

23

7.6.2017

 

18

 

11

25

21.6.2017

 

16

tilinpäätös

12

26

28.6.2017

 

16

 

13

35

30.8.2017

 

18

 

14

37

13.9.2017

 

18

kyselytunti

15

39

27.9.2017

 

18

aloitekäsittely

16

41

11.10.2017

 

18

kyselytunti

17

43

25.10.2017

 

18

 

18

45

8.11.2017

 

18

kyselytunti

19

46

15.11.2017

 

16

talousarvio

20

48

29.11.2017

 

18

talousarvio, aloitekäsittely

21

50

13.12.2017

 

16

 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että

        pöytäkirja kaupunginvaltuuston kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavan viikon perjantaina tai mikäli kirjaamo on kiinni sitä seuraavana aukiolopäivänä ja

        kaupunginvaltuuston kokousajoista ja pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävänä kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (365/1995) 54 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 9 §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on kaupunginhallituksen määräämällä tavalla ilmoitettu.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566