Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 918

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi koskien biomassan kestävyyskriteerejä kaupungin energiantuotannossa

HEL 2015-013554 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Leo Stranius) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman hyväksymisestä, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön biomassan kestävyyskriteerit kaupungin energiantuotannossa.” (Leo Stranius)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Helen Oy on antanut lausunnon toivomusponteen liittyen. Lausunnossaan yhtiö toteaa tuntevansa käyttämiensä puupellettien alkuperän sekä koko tuotanto- ja hankintaketjun (raaka-aineet, valmistusprosessi energialähteineen, logistiikkaketju, polttoprosessi). Toistaiseksi kaikki yhtiön käyttämä pelletti on valmistettu kotimaisista metsäteollisuuden sivutuotteista (sahanpuru ja höyläyksen sivutuote).

Euroopan komissiossa valmistellaan parhaillaan uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyvän direktiivin uudistamista ja bioenergian kestävyyttä koskevaa ehdotusta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Helen Oy on lausunut oman näkemyksensä uudistuksesta julkisten kuulemisten yhteydessä, ja odottaa uudistusehdotuksen sisältöä.

Mahdollisilla kestävyyskriteereillä on vaikutusta bioenergiamarkkinoihin, ja siten bioenergian saatavuuteen ja hintaan. Helen toimii muiden bioenergiaa käyttävien yritysten tapaan avoimilla energiamarkkinoilla, jolloin kaikkia toimijoita tulee kohdella tasavertaisesti. Bioenergian hankinta vaikeutuu kohtuuttomasti, jos yksittäinen yritys asettaa markkinoista poikkeavia kriteerejä energialle, koska markkinoilla ei välttämättä ole riittävästi kyseisten kriteerien mukaista tarjontaa.

Mikäli EU-tason kestävyyskriteereitä asetetaan, Helen Oy tulee sopeuttamaan bioenergian hankintansa kriteerien mukaiseksi muiden markkinatoimijoiden tapaan. Mikäli yhteisiä EU-tason kestävyyskriteereitä ei aseteta, voi Helen Oy selvittää mahdollisuuksia omien biomassan hankintakriteerien asettamiselle. Nämä kriteerit voisivat pohjautua muun muassa olemassa olevien sertifikaattijärjestelmien hyödyntämiseen.

Esittelijä toteaa, että Helen Oy seuraa EU-tason päätöksiä bioenergian kestävyyskriteereihin liittyen. Yhtiökohtaisten kestävyyskriteerien asettaminen ei ole tarkoituksenmukaista ainakaan ennen kuin markkinatoimijoita tasapuolisesti ohjaavista EU-tason päätöksistä on riittävä selvyys.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566