Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

17.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 892

Valtuutettu Asko-Seljavaaran toivomusponsi Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön vuokralaisten aseman turvaamisesta

HEL 2015-012410 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttamista ja toiminnan siirtämistä Helsingin kaupunkikonserniin kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään 400-vuotisjuhlasäätiön lakkauttamisen kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki pyrkii turvaamaan nykyisten vuokralaisten aseman. (Sirpa Asko-Seljavaara)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015 hyväksyä Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttamisen ja säätiön hallinnoimien vanhusten asuintalojen siirtymisen 1.1.2016 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Heka). Asuntoja on 520 kpl seitsemässä talossa, jotka sijaitsevat Kulosaaressa, Maunulassa, Munkkiniemessä, Pohjois-Haagassa, Puotinharjussa ja Roihuvuoressa. Asunnot ovat pääasiassa pieniä yksiöitä ja kaksioita.

Järjestely turvasi vuokralaisten aseman. 1.1.2016 vuokralaiset siirtyivät Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asukkaiksi. Siirtymävaiheessa 1.1.2016 alkaen ja koko vuoden 2016 ajan asunnoista perittiin vanhaa, säätiössä märiteltyä vuokraa. Asuntokanta siirtyy Hekan vuokrantasausjärjestelmän piiriin määriteltäessä vuoden 2017 vuokria. Kokonaisjärjestelyn ansiosta asukkaiden vuokrankehitys pystytään pitämään maltillisena ja kiinteistöt järjestämällisen kunnossapidon piirissä.

Asuntojen välitys tapahtuu nykyään kiinteistöviraston asunto-osaston toimesta, kuten muidenkin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asuntojen. Asunto-osaston kautta voi hakea asuntoa erikseen senioreille kohdennetuista taloista.  Helsingin 400-vuotikotisäätiön asuntojen siirtymisen jälkeen Hekan omistuksessa on noin 1 000 senioreille kohdennettua asuntoa.

Esittelijä toteaa, että selvitys on laadittu yhteistyössä kaupunginkanslian, kiinteistöviraston ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566