Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

17.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 894

Määrärahan myöntäminen liikuntavirastolle Vuosaaren liikuntapuiston esirakentamiseen

HEL 2016-009082 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikuntavirastolle talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen, Khn käytettäväksi

 

255 000 euroa Vuosaaren liikuntapuiston esirakentamista varten.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikuntaviraston määrärahaesitys, 17.8.2016

2

Vuosaaren liikuntapuisto toimenpidealue

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntavirasto on jatkanut Vuosaaren liikuntapuiston esirakentamista painopenkerein päätettyjen suunnitelmien mukaisesti liikuntapuiston alueella (asemakaava nro 10570 Kvsto 26.11.1999 sekä asemakaava nro 10858, Kvsto 6.4.2001).

Vuonna 2008 alkaneisiin liikuntapuiston esirakentamistöihin on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty 3 075 000 euroa. Työt ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin. Liikuntapuiston esirakentamisessa käytettyjä painopenkereitä puretaan kenttärakentamisen tieltä vuonna 2016. Poistettavia maa-aineksia on noin 30 000 m3, jotka pystytään hyödyntämään kaupungin muissa rakennushankkeissa. Maa-ainesten siirtokustannukset ovat
noin 255 000 euroa.

Liikuntavirastolla on kenttä nro 3 paikalle vireillä seurojen yhteishankkeena toteutettava tekonurmipintainen jalkapallon ylipainehalli. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2017.

Määrärahaesitys

Liikuntavirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi liikuntaviraston käyttöön Vuosaaren liikuntapuiston esirakentamista varten 255 000 euroa (alv 0). Esitetty kustannusarvio on arvonlisäveroton ja perustuu saatuihin tarjouksiin.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2016 talousarviossa on varauduttu Vuosaaren liikuntapuiston esirakentamiseen. Esirakentamiseen tarvittava 255 000 euron määräraha tulisi myöntää liikuntavirastolle talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen, Khn käytettäväksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikuntaviraston määrärahaesitys, 17.8.2016

2

Vuosaaren liikuntapuisto toimenpidealue

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liiikuntavirasto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566