Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

17.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 891

Kaupunginhallituksen edustajan valinta eräisiin lauta- ja johtokuntiin

HEL 2014-012537 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

        todeta Terhi Peltokorven luottamustoimen kaupunginhallituksen jäsenenä sekä kaupunginhallituksen edustajana lauta- ja johtokunnissa päättyneen ja

        valita Laura Kolben edustajakseen sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon sekä varaedustajakseen Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtokuntaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Laura Kolben ehdotuksesta valita Laura Kolben edustajakseen sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon sekä varaedustajakseen Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtokuntaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

        todeta Terhi Peltokorven luottamustoimen kaupunginhallituksen jäsenenä sekä kaupunginhallituksen edustajana lauta- ja johtokunnissa päättyneen ja

        valita ______________ edustajakseen sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon sekä varaedustajakseen Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtokuntaan.

Samalla kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto myönsi 12.10.2016 Terhi Peltokorvelle (261 §) eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta. Terhi Peltokorpi toimi kaupunginhallituksen edustajana sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisessä jaostossa sekä varaedustajana Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtokunnassa.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kaupunginhallitus määrää edustajakseen ja varaedustajakseen jäsenensä tai varajäsenensä lautakuntiin ja kaupunginhallituksen alaisiin johtokuntiin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Eläintarhan johtokunta

Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtokunta

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunta

Liikuntalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 1. jaosto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566